รายชื่อผู้สอบเพื่อรับเกียรติบัตร...รายชื่อผู้สอบ เรียงตามตัวอักษร...
ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา สอบที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ที่
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
คลิกพิมพ์เกียรติบัตร
หมายเหตุ
1
ด.ญ.กชพร  กฐินใหม่  
สุรวิวัฒน์
2
ด.ญ.กชพร  องค์ชาญชัย  
บุญวัฒนา
3
ด.ญ.กชพร  อ่อนตา  
พิมายวิทยา
4
นายกณวรรฏศ์   ฉัตรพัฒนศิริ  
ราชสีมาวิทยาลัย
5
น.ส.กนกกาญจน์  หม้อทอง  
ศีขรภูมิพิสัย
6
น.ส.กนกนภัทร  จันทีนอก  
ประทาย
7
นายกนกพล   หมั่นมา  
มารีย์วิทยา
8
ด.ญ.กนกพิชญ์  พึงขุนทด  
พงษ์ศิริวิทยา
9
ด.ญ.กนกวรรณ  ปราบงูเหลืม  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
10
ด.ช.กนต์ธร  เชื่อมกลาง  
ราชสีมาวิทยาลัย
11
น.ส.กนิษฐา  จงขุนทด  
มัธยมด่านขุนทด
12
ด.ญ.กมลชนก   ชาติสง่าไพศาล  
ปากช่อง
13
ด.ญ.กมลชนก  โลหากาศ  
เมืองคง
14
ด.ญ.กมลวรรณ  ต่อชีพ  
ปากช่อง
15
ด.ญ.กมลวรินทร์  โพติยะ  
พิมายวิทยา
16
น.ส.กรกมล  ไพบูลย์ศรีนครา  
มารีย์วิทยา
17
นายกรกฤต  บุญประสาทสุข  
สุรวิวัฒน์
18
ด.ช.กรภพ  จำรัสประเสริฐ  
ราชสีมาวิทยาลัย
19
ด.ญ.กรรณิการ์  แก้วมะลัง  
เมืองคง
20
ด.ญ.กรรนญพรรธ  ยาคำ  
ปากช่อง
21
ด.ญ.กรวรรณ  ศิริศรีมังกร  
สุรนารีวิทยา
22
ด.ญ.กรองแก้ว  มีศิลป์  
เมืองคง
23
ด.ญ.กรองแก้ว  สุริยบุตร  
สุรนารีวิทยา
24
ด.ช.กรัณรัฎฐ์   พานิชสรรพ์  
ปากช่อง
25
นายกฤต  พัฒนากุล  
ราชสีมาวิทยาลัย
26
ด.ช.กฤตธรรม  อุปการะ  
ราชสีมาวิทยาลัย
27
ด.ช.กฤตธัช  เจริญรัฐ  
ราชสีมาวิทยาลัย
28
ด.ญ.กฤตธีรา  ครามกระโทก  
สุรนารีวิทยา
29
ด.ช.กฤตพล   ภาณุพรพงษ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
30
นายกฤตภัค  มณียม  
สุรวิวัฒน์
31
ด.ช.กฤตภาส  ปรีดีวงษ์  
ราขสีมาวิทยาลัย
32
ด.ช.กฤตรัฐ   ทิพย์สุนทรศักดิ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
33
นายกฤตาคม  บัวเรียน  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์
34
ด.ช.กฤติธี  ใคร่กระโทก  
ราชสีมาวิทยาลัย
35
นายกฤติน  ไตรศิวะกุล  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
36
ด.ช.กฤติน  ศรีสว่าง  
ราชสีมาวิทยาลัย
37
น.ส.กฤติยาภรณ์  เกลื่อนกลางดอน  
พงษ์ศิริวิทยา
38
นายกฤษกร   วรรณวงษ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
39
ด.ช.กฤษกร  ยินดี  
บุญวัฒนา
40
ด.ช.กฤษชกรณ์  พยัคฆ์เดช  
ราชสีมาวิทยาลัย
41
นายกฤษฎา  แก้วหล้า  
ศีขรภูมิพิสัย
42
นายกฤษฎา  ซาพิมาย  
พิมายวิทยา
43
ด.ญ.กฤษณา  พืชทองหลาง  
เมืองคง
44
นายกฤษดา  ไร้พวง  
สูงเนิน
45
นายกฤษดา  หวังผลกลาง  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
46
ด.ญ.กวิสรา  ผมฉลวย  
บุญวัฒนา
47
นายกษิดิ์เดช   เกรียงวงศ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
48
ด.ช.กษิดิ์เดช   คูณแก้ว  
ราชสีมาวิทยาลัย
49
นายกษิดิศ  ไชยวัฒน์  
ราชสีมาวิทยาลัย
50
นายกษิดิศ  ตันดี  
ราชสีมาวิทยาลัย
51
ด.ช.กษิดิศ  โสมาบุตร  
ราชสีมาวิทยาลัย
52
ด.ช.กษิดิส  เมี้ยนกำเนิด  
ราชสีมาวิทยาลัย
53
ด.ช.กษิดิส  ศรีทองสุข  
มารีย์วิทยา
54
น.ส.กษิรา  ศรีกำปัง  
มัธยม?ด่านขุนทด?
55
ด.ช.ก้องกวี  แก้วมี  
ราชสีมาวิทยาลัย
56
ด.ญ.กะรัตเพชร  ธรรมนาม  
พงษ์ศิริวิทยา
57
ด.ญ.กัญชพร  สมบูรณ์มนัสชัย  
สุรนารีวิทยา
58
น.ส.กัญญาณัฐ  น้อยมะโน  
สุรนารีวิทยา
59
ด.ญ.กัญญาณัฐ  ในพิมาย  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
60
ด.ญ.กัญญาณัฐ  รัตนมาลัย  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
61
ด.ญ.กัญญาพัชร  บือสันเทียะ  
บุญวัฒนา
62
น.ส.กัญญารัตน์  ชัชวาลย์วงศ์  
เมืองคง
63
ด.ญ.กัญญาวีร์  ปะโมทะโก  
พิมายวิทยา
64
ด.ญ.กัญญาวีร์  สง่าสันเทียะ  
พงษ์ศิริวิทยา
65
ด.ช.กัณฐกะ  ปัทมศรีรัตนา  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
66
ด.ช.กัณฐวีร์  ทิพย์สุนทรศักดิ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
67
ด.ช.กัณฑ์พจน์  คะเนสุข  
ปากช่อง
68
ด.ช.กันต์กวี  ศรีสว่าง  
ราชสีมาวิทยาลัย
69
นายกันตพงศ์  มากสูงเนิน  
ราชสีมาวิทยาลัย
70
ด.ช.กันตภณ  ธิติบุณยกร  
สุรธรรมพิทักษ์
71
นายกันตภณ  รักกุศล  
พิมายวิทยา
72
ด.ช.กันตภัทร  บุญรัตน์  
พิมายวิทยา
73
ด.ช.กันตภัสส์  จิระชัยพิทักษ์  
มารีย์วิทยา
74
ด.ช.กันติทัต   กุยแก้ว  
ราชสีมาวิทยาลัย
75
ด.ช.กันตินันท์   โทเทอดวิไล  
ราชสีมาวิทยาลัย
76
ด.ช.กันตินันท์  ชุณหปัญญาเวช  
ราชสีมาวิทยาลัย
77
น.ส.กัลยกร  บรรลุสุข  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
78
ด.ญ.กัลยรัตน์  โสดารักษ์  
ปากช่องพิทยาคม
79
ด.ญ.กัลยาณี  ชัยเลิศ  
มารีย์วิทยา
80
ด.ญ.กัลยารัตน์  ธีรปัญญากุล  
มารีย์วิทยา
81
ด.ญ.กาญจนศิริ  โชควัฒนเศรษฐ์  
สุรนารีวิทยา
82
น.ส.กานต์พิชชา  ประวันตา  
สุรนารีวิทยา
83
ด.ช.กานน   ศรีจันทร์  
สุรวิวัฒน์ มทส.
84
ด.ช.การัณยภาส  อึ้งสวัสดิ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
85
ด.ญ.กิ่งแก้ว  หอมจันทึก  
พงษ์ศิริวิทยา
86
ด.ช.กิตติ  เฝ้าทรัพย์  
ราชสีมาวิทยาลัย
87
ด.ช.กิตตินันท์  กลางสอน  
ปากช่อง
88
นายกิตติพงษ์?  ชอนขุนทด  
มัธยม?ด่านขุนทด
89
ด.ช.กิตติพงษ์  หงษ์ฟ้อน  
ประทาย
90
ด.ช.กิตติภพ   เขียนสา  
ราชสีมาวิทยาลัย
91
นายกิตติภพ   พ่วงจีน  
ราชสีมาวิทยาลัย
92
ด.ช.กิตติภูมิ  เอนกธนะสุวรรณ  
ปากช่อง
93
ด.ญ.กิตติมา  แก้วสระศรี  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
94
นายกิตติเมธ  แดนราษี  
บุญวัฒนา
95
น.ส.กิตติยา  บุญค้ำ  
มัธยมด่านขุนทด
96
น.ส.กิตติ์รวี  รุ่งรัศมีธนันท์  
สุรนารีวิทยา
97
ด.ญ.กุลกัญญา  เจียกสูงเนิน  
พงษ์ศิริวิทยา
98
น.ส.กุลนิษฐ์  กระสินธุ์หอม  
ประทาย
99
ด.ญ.เกวลิน  โอราญ  
พิมายวิทยา
100
ด.ญ.เกศร  อุณวงศ์  
สุรนารีวิทยา
101
น.ส.เกื้อกูล  คูณนาเมือง  
ประทาย
102
ด.ช.ไกรชยุชม์  เดี่ยวตระกูลชัย  
บุญวัฒนา
103
ด.ญ.ขจีวรรณ  เจิมขุนทด  
พงษ์ศิริวิทยา
104
ด.ญ.ขวัญข้าว  เกตกลางดอน  
พงษ์ศิริวิทยา
105
ด.ญ.ขวัญข้าว  ฉิมพาลี  
สุรนารีวิทยา
106
ด.ญ.ขวัญนรี  มุกขุนทด  
พงษ์ศิริวิทยา
107
ด.ญ.ขวัญมนัส  สีหามาตย์  
สุรนารีวิทยา
108
น.ส.ขวัญมนัส  อุตทะปา  
สุรวิวัฒน์
109
ด.ญ.เขมจิรา  รัตนโกศล  
บุญวัฒนา
110
ด.ญ.เขมิสรา  วัฒนศิริพงษ์  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111
ด.ช.คชาชาญ  จันทร์ดวง  
ราชสีมาวิทยาลัย
112
ด.ช.คณพศ  ทิวัฑฒานนท์  
ราชสีมาวิทยาลัย
113
ด.ช.คณากร  ผิวนวล  
ราชสีมาวิทยาลัย
114
ด.ช.คณิศร  พรหมดิเรก  
ราชสีมาวิทยาลัย
115
ด.ช.คทาทอง  ทองมี  
ราชสีมาวิทยาลัย
116
นายคุณานนท์  รัตน์สูงเนิน  
ราชสีมาวิทยาลัย
117
นายคุณานนท์  รุ่งพิมาย  
ราชสีมาวิทยาลัย
118
ด.ญ.จรัสพร  ขุนวิเศษ  
เมืองคง
119
ด.ช.จักรพรรดิ์  ศิริโชติ  
ราชสีมาวิทยาลัย
120
ด.ช.จักรภัทร  จันทรานุวงค์  
ราชสีมาวิทยาลัย
121
นายจักรฤษณ์  โพธิแสง  
ราชสีมาวิทยาลัย
122
ด.ช.จักรฤษณ์  แมงกลาง  
ราชสีมาวิทยาลัย
123
ด.ช.จารุพัฒน์  การงาน  
ราชสีมาวิทยาลัย
124
ด.ญ.จิณัฐตา  บุญศรี  
สุรนารีวิทยา
125
ด.ญ.จิดาภา  ดิษฐการ  
บุญวัฒนา
126
ด.ช.จิตติพัฒน์  ดาขุนทด  
พงษ์ศิริวิทยา
127
ด.ช.จิตติวิมล  เกษมทะเล  
ราชสีมาวิทยาลัย
128
น.ส.จิตรกัญญา  หอมดวง  
ประทาย
129
น.ส.จิตรลดา  เตียวเจริญโสภา  
ราชสีมาวิทยาลัย
130
ด.ญ.จินดามัย  พิมพ์ทวด  
มารีย์วิทยา
131
ด.ช.จินตวัฒน์  ทองนาโพธิ์  
บุญวัฒนา
132
ด.ญ.จิรนันท์  เสนนอก  
เมืองคง
133
ด.ญ.จิรนันท์  แหสกุล  
เมืองคง
134
ด.ญ.จิรพัส  พัชรมนตรี  
สุรนารีวิทยา
135
ด.ช.จิรพิพรรธ  พิชะยะ  
ราชสีมาวิทยาลัย
136
ด.ญ.จิรภัทร  เซ็นกลาง  
มารีย์วิทยา
137
ด.ญ.จิรภิญญา  พระขุนทด  
พงษ์ศิริวิทยา
138
ด.ช.จิรภูวดล  พูนสุวรรณ  
บุญวัฒนา
139
ด.ญ.จิรวดี  วินิยม  
ปากช่อง
140
ด.ญ.จิรวรรณ  สหัสนา  
พงษ์ศิริวิทยา
141
ด.ช.จิรวัฒน์  โหนกขุนทด  
ราชสีมาวิทยาลัย
142
ด.ช.จิรวิชญ์  บุณยฤทธิชัยกิจ  
ราชสีมาวิทยาลัย
143
ด.ช.จิรวิญญ์  ศิลป์ประเสริฐ  
ปากช่อง
144
ด.ญ.จิรัชยา  แจ่มกลาง  
มารีย์วิทยา
145
ด.ญ.จิรัชยา  ธีรประภานนท์  
สุรนารีวิทยา
146
ด.ช.จิรัถกร  ศรีโญยศ  
ราชสีมาวิทยาลัย
147
ด.ช.จิรันธนิน  ราชติกา  
ราชสีมาวิทยาลัย
148
ด.ญ.จิราพัชร  รักษาสร้อย  
เมืองคง
149
ด.ญ.จิราพัชร  สินสวัสดิ์  
พิมายวิทยา
150
ด.ช.จิรายุ  บุญเรือง  
ราชสีมาวิทยาลัย
151
น.ส.จิราวรรณ  คำสิงห์นอก  
ชุมพวงศึกษา
152
น.ส.จีรนุช  นามเกษม  
มารีย์วิทยา
153
น.ส.จีรพร  ต่วนจะโปะ  
ราชสีมาวิทยาลัย
154
น.ส.จุรีรัตน์  จันทร์เพ็ญ  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์
155
นายจุฬพัตน์  ถุนาบูลย์  
บุญวัฒนา
156
น.ส.จุฬาลักษณ์?   บุบผาพรมราช  
สุรนารีวิทยา
157
น.ส.จุฬาลักษณ์  ทองดีนอก  
สุรนารีวิทยา ๒
158
ด.ช.เจตณพงษ์   พรหมบุตร  
ราชสีมาวิทยาลัย
159
ด.ญ.เจนจิรา  นาสองสี  
บุญวัฒนา
160
ด.ญ.เจนภัทร  อยู่หมื่นไวย  
สุรนารีวิทยา
161
ด.ช.เจษฎา  อังสุนันทวิวัฒน์  
ราชสีมาวิทยาลัย
162
นายเจษฎากร  ลีลาธนทรัพย์  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
163
ด.ช.เจษฎากร  หาญอาวุธ  
ราชสีมาวิทยาลัย
164
ด.ช.เจ็สซิ คิม  เกรซ  
ราชสีมาวิทยาลัย
165
นายฉัตรชัย   ชัยศรี  
ราชสีมาวิทยาลัย
166
ด.ช.ฉัตรมงคล  สอจันทึก  
ราชสีมาวิทยาลัย
167
ด.ญ.ฉันทนัทธ์  นิตย์ใหม่  
สุรนารีวิทยา
168
ด.ญ.ฉันทิศา  จวง  
พิมายวิทยา
169
ด.ญ.ชญาดา  จิรากุลวัฒน์  
บุญวัฒนา
170
นายชญานนท์  กฤษฎิ์โหรารัตน์  
ปากช่อง
171
น.ส.ชญานันท์  บุญอยู่  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
172
ด.ญ.ชญานิศ  พิทักษ์วาณิชย์  
สุรนารีวิทยา
173
ด.ญ.ชญานิษฐ์  เกียรติโชคสกุล  
สุรนารีวิทยา
174
ด.ญ.ชญาภา  ธรรมาภิมุข  
สุรนารีวิทยา
175
ด.ช.ชณพล   แนใหม่  
ราชสีมาวิทยาลัย
176
ด.ญ.ชนกพร  เพ็งธรรมมา  
พงษ์ศิริวิทยา
177
ด.ช.ชนกันต์  จิตพีระวัฒน์  
ราชสีมาวิทยาลัย
178
ด.ช.ชนทิวา  ชนม์ชนกบุญ  
ราชสีมาวิทยาลัย
179
ด.ช.ชนนน  ปัทมสูตร  
ราชสีมาวิทยาลัย
180
ด.ญ.ชนนิกานต์  ทิมา  
สุรนารีวิทยา
181
ด.ช.ชนพล  ลิ้มเทียมกุล  
ปากช่อง
182
น.ส.ชนัญชิดา  แก้วพิมาย  
พิมายวิทยา
183
ด.ญ.ชนัญชิดา  ศอกกำปัง  
พงษ์ศิริวิทยา
184
น.ส.ชนัญชิดา  สอนวงษ์แก้ว  
ประทาย
185
ด.ญ.ชนันชิดา  สุขหฤทัย  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
186
ด.ช.ชนาธิป  วงษ์ประเสริฐ  
มารีย์วิทยา
187
ด.ญ.ชนิภรณ์  อังสนานิวัฒน์  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
188
ด.ญ.ชนิษฐ์ชา  บุญโพธิสุวรรณ์  
พงษ์ศิริวิทยา
189
น.ส.ชนิสรา  คงศักดิ์ตระกูล  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
190
ด.ช.ชนุสร  ไพเราะ  
พงษ์ศิริวิทยา
191
ด.ช.ชมนันท์   ธรรมไทย  
โรงเรียนบุญวัฒนา
192
ด.ญ.ชมพูนุท  รอบคอบ  
สุรนารีวิทยา
193
ด.ช.ชยพัทธ์  บุญมี  
ปากช่อง
194
นายชยุต  จุนถิระพงศ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
195
ด.ช.ชยุต  อันทานนท์  
ปากช่อง
196
นายชยุตพงศ์  อันสีละ  
ราชสีมาวิทยาลัย
197
ด.ช.ชยุตม์  ถิ่นโพธิ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
198
นายชโยดม  อ่อนบ้านแดง  
ศีขรภูมิพิสัย
199
ด.ญ.ชรินดา  ศรีทน  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
200
ด.ช.ชลชาติ  ปาละสาร  
ราชสีมาวิทยาลัย
201
ด.ญ.ชลธิชา  ประสิทธิ์สุวรรณ  
สุรนารีวิทยา
202
ด.ญ.ชลธิชา  ภูผิว  
เมืองคง
203
ด.ช.ชลภัทร  พันธุขันธ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
204
ด.ช.ชวัลวิชญ์  วงศ์กีรติจินดา  
บุญวัฒนา
205
ด.ช.ชวัลวิทย์  ศรีทัศนากุล  
ราชสีมาวิทยาลัย
206
นายชวานนท์   จันทร์สะอาด  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา
207
ด.ช.ชวินปวีณ์กร  วาสุเทพรักษ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
208
ด.ญ.ชัชชญา  มาลีวรรณ  
มารีย์วิทยา
209
นายชัชนันท์  โพธิ์อ่อนตา  
บุญวัฒนา
210
นายชัชพงศ์  อู่ผลเจริญ  
ราชสีมาวิทยาลัย
211
ด.ช.ชัชวาลย์  นามอภิชน  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
212
ด.ญ.ชัญญานุช  มณีศรี  
สุรนารีวิทยา
213
ด.ญ.ชัญญาภัค  เข็มพิมาย  
พิมายวิทยา
214
นายชาญ  เกียรติอำนวย  
ราชสีมาวิทยาลัย
215
น.ส.ชาดารัตน์  เมขุนทด  
สูงเนิน
216
ด.ช.ชาติคุณ   เจริญสมบัติ  
ราชสีมาวิทยาลัย
217
ด.ช.ชาริน  ฉายพิมาย  
พิมายวิทยา
218
น.ส.ชาลิสา  ประสาทพิธพรชัย  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
219
นายชิณณวรรธน์  แท้สูงเนิน  
ราชสีมาวิทยาลัย
220
ด.ช.ชิติพัทธ์  ทรงยศวัฒนา  
มารีย์วิทยา
221
ด.ช.ชินเขต  กรรณิกานนท์  
ราชสีมาวิทยาลัย
222
นายชินดนัย  ปราณีตพลกรัง  
บุญวัฒนา
223
ด.ช.ชินบวร  ไพบูลย์วงค์  
ราชสีมาวิทยาลัย
224
นายชินพัฒน์  วรสันต์  
บุญวัฒนา
225
ด.ช.ชินาธิป  กระออมกลาง  
ราชสีมาวิทยาลัย
226
ด.ช.ชิษณพงศ์  รักทะเล  
บุญวัฒนา
227
ด.ช.ชิษณุชา  วงษาครบุรี  
บุญวัฒนา
228
ด.ช.ชีวธันย์  สังวระ  
ราชสีมาวิทยาลัย
229
ด.ช.ชีวานนท์  การภาณุวัฒน์  
ราชสีมาวิทยาลัย
230
นายชุณห์  สุวิชาเชิดชู  
ราชสีมาวิทยาลัย
231
ด.ญ.ชุติกาญจน์  ลาดนอก  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
232
ด.ญ.ชุติกาญจน์  อินทโชติ  
มารีย์วิทยา
233
ด.ช.ชุติเทพ  โสภา  
พงษ์ศิริวิทยา
234
น.ส.ชุตินันต์  สุขพงศ์จิรากุล  
สุรนารีวิทยา
235
นายชุติพงศ์  ทองนาคมะดัน  
มารีย์วิทยา
236
ด.ญ.ชุติมา  วรรธนะสุพร  
เมืองคง
237
ด.ช.เชษฐพงศ์  จึงพัฒนาวดี  
ราชสีมาวิทยาลัย
238
ด.ช.โชติพัฒน์  โชคทวีสุขเสถียร  
ราชสีมาวิทยาลัย
239
ด.ช.โชติวัฒน์   บรรจงปรุ  
ราชสีมาวิทยาลัย
240
ด.ช.โชติวัฒน์  เพียงโคกกรวด  
บุญวัฒนา
241
นายโชน  ไชยนอก  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
242
นายฌานบดินทร์  โพบุคดี  
สารสาสน์วิเทศโคราช
243
ด.ญ.ญดา  เดชศรีมงคลกุล  
ปากช่อง
244
ด.ช.ญาณกร  ชัยบุหงา  
มารีย์วิทยา
245
ด.ช.ญาณภัทร  กษิณศรี  
ราชสีมาวิทยาลัย
246
ด.ช.ญาณภัทร  สิงหา  
ราชสีมาวิทยาลัย
247
ด.ช.ญาณวุฒิ  บุบผามาลา  
บุญวัฒนา
248
ด.ญ.ญาณิศา  พวงโคกกรวด  
บุญวัฒนา
249
ด.ญ.ญาณิศา  สมสมัย  
มารีย์วิทยา
250
ด.ญ.ญาณีธัจจ์  จำรัสประเสริฐ  
ปากช่อง
251
ด.ญ.ฐาณุการณ์  มาร์แชล  
เมืองคง
252
น.ส.ฐานิกา  มั่งมี  
สุรนารีวิทยา
253
ด.ช.ฐายุทธ  รัตนคุณากร  
ราชสีมาวิทยาลัย
254
ด.ญ.ฐิติชญาน์  อ่ำรอด  
ปากช่อง
255
ด.ญ.ฐิตินันท์  ดีแสน  
ปากช่อง
256
ด.ญ.ฐิติภัทรา  ไหวพริบ  
สุรนารีวิทยา
257
น.ส.ฐิติยา  คูประทุมศิริ  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
258
ด.ญ.ฐิติรัตน์  รัตนสิทธิภาคย์  
มารีย์วิทยา
259
ด.ญ.ฐิติวรดา  อารมณ์เพียร  
พิมายวิทยา
260
ด.ญ.ฐิติวรดา  อินทวงค์  
พงษ์ศิริวิทยา
261
นายณชพล  มาลีวงศ์  
สุรวิวัฒน์
262
นายณฐพงศ์  แซ่ส่ง  
สุรนารีวิทยา
263
ด.ช.ณฐพร  มัสแมน  
ปากช่อง
264
นายณฐภัทร  เหง่าพนธ์  
ศีีีขรภูมิพิสัย
265
ด.ช.ณตฤน  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี  
ราชสีมาวิทยาลัย
266
นายณธรรศ  เฮ่ประโคน  
ราชสีมาวิทยาลัย
267
ด.ญ.ณปภัช  จันทรนิยม  
บุญวัฒนา
268
ด.ช.ณพชร  โมกขมรรคกุล  
บุญวัฒนา
269
ด.ช.ณพวีร์  ศีติสาร  
ราชสีมาวิทยาลัย
270
นายณภัทร  ประวัติวงศ์  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
271
ด.ช.ณภัทร  ยัง  
มารีย์วิทยา
272
ด.ญ.ณภัทร  โรจนชีวาคม  
สุรนารีวิทยา
273
ด.ช.ณภัทร  สหสิทธิวัฒน์  
ปากช่อง
274
นายณภัทร  โหตกษาปน์กุล  
ราชสีมาวิทยาลัย
275
นายณภูเมศวร์  ในกระโทก  
บุญวัฒนา
276
ด.ช.ณรัฐ  ถาวร  
ราชสีมาวิทยาลัย
277
ด.ช.ณวัฒน์   สระขุนทด  
ราชสีมาวิทยาลัย
278
ด.ช.ณัชชนน   อโณทัยไพบูลย์  
ราชสีมาวิทยาลัย
279
ด.ญ.ณัชชา  ชื่นขุนทด  
พงษ์ศิริวิทยา
280
ด.ช.ณัชชา  เลียบกระโทก  
มารีย์วิทยา
281
ด.ช.ณัฏฐกฤต  สูนขุนทด  
ราชสีมาวิทยาลัย
282
ด.ญ.ณัฏฐณิชา  ปัดครบุรี  
สุรนารีวิทยา
283
ด.ญ.ณัฏฐ์ธนัน  ธนอุดมประภัทร์  
มารีย์วิทยา
284
น.ส.ณัฏฐ์ธิชา  ประวรรณโก  
สุรวิวัฒน์
285
ด.ญ.ณัฏฐธิดา  แซ่ตัง  
มารีย์วิทยา
286
ด.ญ.ณัฏฐนิชา  ใบสูงเนิน  
พงษ์ศิริวิทยา
287
ด.ช.ณัฏฐภัทร  ทวยหาญ  
ราชสีมาวิทยาลัย
288
ด.ญ.ณัฏฐวรณัน  สุวัฒนะพงศ์เชฏ  
สุรนารีวิทยา
289
ด.ช.ณัฏฐวัฒน์   ตันพิบูลย์  
ราชสีมาวิทยาลัย
290
ด.ญ.ณัฏฐิกา  ทองจินดา  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
291
ด.ญ.ณัฐกมล  เนียนพลกรัง  
มารีย์วิทยา
292
น.ส.ณัฐกฤตา  ศรีวิเชียร  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
293
ด.ช.ณัฐกิตติ์  แก้วสารภูมิ  
พงษ์ศิริวิทยา
294
นายณัฐกิตติ์  เชี่ยวการ  
ราชสีมาวิทยาลัย
295
นายณัฐชนน   จอมงูเหลือม  
มารีย์วิทยา
296
นายณัฐชนน  ศรีศิริ  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
297
ด.ญ.ณัฐชยา  ศิริเมฆา  
พิมายวิทยา
298
ด.ช.ณัฐชัย  สอนจะโปะ  
ราชสีมาวิทยาลัย
299
ด.ญ.ณัฐญาภรณ์  อมฤก  
พงษ์ศิริวิทยา
300
นายณัฐฐาภูมิ  เคืองกระโทก  
บุญวัฒนา
301
ด.ช.ณัฐฐินันท์  เที่ยงสูงเนิน  
ราชสีมาวิทยาลัย
302
ด.ญ.ณัฐณิชา  ทองสุข  
พงษ์ศิริวิทยา
303
ด.ญ.ณัฐณิชาช์  วาสุเทพรักษ์  
สุรนารีวิทยา
304
นายณัฐดนัย  สุธรรมภาวดี  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
305
ด.ญ.ณัฐธยาน์  เตชะพรอนันต์  
สุรนารีวิทยา
306
ด.ญ.ณัฐธิกร  จันทคุปต์  
สุรนารีวิทยา
307
ด.ช.ณัฐธีร์  ศรุติเจริญวงศ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
308
ด.ญ.ณัฐนันท์  รัตนานุสรณ์  
พงษ์ศิริวิทยา
309
ด.ญ.ณัฐนิดา  บัวแย้ม  
ปากช่องพิทยาคม
310
ด.ช.ณัฐบดินทร์  วุฒิพุทธศาสตร์  
ราชสีมาวิทยาลัย
311
น.ส.ณัฐปรินทร์  เคลิ้มกระโทก  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
312
ด.ญ.ณัฐปรียา  ดุมใหม่  
สุรนารีวิทยา
313
นายณัฐพงษ์  ดุมใหม่  
ราชสีมาวิทยาลัย
314
ด.ช.ณัฐพล  ชมทะเล  
ปากช่อง
315
ด.ช.ณัฐพล  ตะเคียนสก  
ราชสีมาวิทยาลัย
316
ด.ช.ณัฐพัชร์   พัฒนพีระเดช  
ราชสีมาวิทยาลัย
317
ด.ญ.ณัฐพัชร์  พรมสวัสดิ์  
บุญวัฒนา
318
นายณัฐพัชร์  ริมใหม่  
ราชสีมาวิทยาลัย
319
นายณัฐภัทร   พลูสวัสดิ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
320
นายณัฐภัทร  บุญเฟรือง  
บุญวัฒนา
321
น.ส.ณัฐระพีร์  มูลสันเทียะ  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
322
ด.ช.ณัฐรัช  พรหมศร  
ปากช่อง
323
ด.ญ.ณัฐรินทร์  จอมงูเหลือม  
สุรนารีวิทยา
324
ด.ช.ณัฐวรรธน์  มั่งสูงเนิน  
ราชสีมาวิทยาลัย
325
ด.ญ.ณัฐวรา  กาญจนนพวงศ์  
สุรนารีวิทยา
326
ด.ญ.ณัฐวรา  แย้มประเสริฐ  
สุรนารีวิทยา
327
ด.ญ.ณัฐวลัญช์  พจน์พิพัฒน์  
สุรนารีวิทยา
328
ด.ช.ณัฐวัตร  พงษ์เสถียรศักดิ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
329
ด.ญ.ณัฐวิภา  วีระกุล  
สุรนารีวิทยา
330
ด.ญ.ณัฐวิภา  ศรีดี  
บุญวัฒนา
331
ด.ช.ณัฐสิทธ์  สันติวัฒนานนท์  
ราชสีมาวิทยาลัย
332
ด.ญ.ณิชา  จันสามารถ  
พงษ์ศิริวิทยา
333
ด.ญ.ณิชาภัทร  จันทรแก้ว  
มารีย์วิทยา
334
ด.ญ.ณิชาภัทร  ปิ๊บกลาง  
มารีย์วิทยา
335
น.ส.ณิชาภัทร  มะเริงสิทธิ์  
มัธยมด่านขุนทด
336
ด.ญ.ดวงธิดา  พิมพ์สอนบัว  
พงษ์ศิริวิทยา
337
ด.ช.ดิศานุวัฒน์  ไกยสิทธิ์  
ปากช่อง
338
นายดุสิต  ศรีคำมา  
ราชสีมาวิทยาลัย
339
ด.ช.ตฤน  จันทร์อร่าม  
ราชสีมาวิทยาลัย
340
นายตั้งมั่น  สัตยาภานุเดช  
ราชสีมาวิทยาลัย
341
ด.ญ.ติณณภพ  ตั้งอริยสกุล  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
342
ด.ช.เตชิต  เทียวสูงเนิน  
ราชสีมาวิทยาลัย
343
ด.ช.เตชินท์  แคพิมาย  
ราชสีมาวิทยาลัย
344
นายทรงพล  เสาทอง  
ศีีีขรภูมิพิสัย
345
น.ส.ทองนพคุณ  พัฒนชัยวงษ์คูณ  
สุรนารีวิทยา
346
น.ส.ทัตพิชา  โพธิพันไม้  
ประทาย
347
น.ส.ทิชา  ไชยวงษา  
บุญวัฒนา
348
ด.ช.ทิฐินันท์   สอบกิ่ง  
ราชสีมาวิทยาลัย
349
ด.ญ.ทิพวรรณ  พุกพิกุล  
เมืองคง
350
ด.ช.ทิภากร  เพชรทัต  
ราชสีมาวิทยาลัย
351
น.ส.ทีฆกานต์  จานเขื่อง  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
352
ด.ช.เทวัญ  รอดจอหอ  
ราชสีมาวิทยาลัย
353
ด.ช.เทวัญ  สังฆมณี  
บุญวัฒนา
354
ด.ญ.เทียนเย่า  หยวี  
มารีย์วิทยา
355
ด.ช.แทนตระกูล  วรามิตร  
มารีย์วิทยา
356
นายไทร  ประภามณฑล  
ราชสีมาวิทยาลัย
357
น.ส.ธณัฐพร  หัสวาที  
สุรนารีวิทยา
358
ด.ช.ธนกร  มั่นพิริยะ  
บุญวัฒนา
359
ด.ช.ธนกฤต  โค้วพินิจชัย  
ราชสีมาวิทยาลัย
360
นายธนกฤต  เทพนอก  
ราชสีมาวิทยาลัย
361
ด.ช.ธนกฤต  พลพงษ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
362
ด.ช.ธนกฤต  ศรีโคกกรวด  
ราชสีมาวิทยาลัย
363
ด.ช.ธนกฤต  หมอจิตร  
บุญวัฒนา
364
ด.ช.ธนดล  กลิ่นสุคนธ์  
บุญวัฒนา
365
นายธนเดช  แสงเรืองรักษ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
366
นายธนทัต  เอื้อไพโรจน์ถาวร  
ราชสีมาวิทยาลัย
367
ด.ช.ธนธรณ์   อัศววิมลนันท์  
ราชสีมาวิทยาลัย
368
นายธนบดี   มีหอม  
ราชสีมาวิทยาลัย
369
ด.ช.ธนบดี  ถูกขุนทด  
พงษ์ศิริวิทยา
370
ด.ช.ธนบัญฑิตย์  ประเสริฐ  
ราชสีมาวิทยาลัย
371
ด.ช.ธนบัตร  สิงห์ทิพย์พันธุ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
372
น.ส.ธนพร  ขำโพธิ์  
มหิศราธิบดี
373
ด.ช.ธนภัทร   นาสวาสดิ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
374
นายธนภัทร  แคะมะดัน  
บุญวัฒนา
375
ด.ช.ธนภัทร  ไชยสิงห์  
ราชสีมาวิทยาลัย
376
ด.ช.ธนภัทร  ปัญญาสงค์  
ราชสีมาวิทยาลัย
377
ด.ช.ธนภัทร  พวกจันทึก  
ราชสีมาวิทยาลัย
378
ด.ช.ธนภัทร  ราชวงศ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
379
ด.ช.ธนภูวดล  ศรศักดิ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
380
นายธนยศ  กรอบพุดซา  
บุญวัฒนา
381
ด.ช.ธนวรรษน์  สายโต  
พิมายวิทยา
382
ด.ช.ธนวัฒน์  พยัคฆา  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
383
ด.ช.ธนวัฒน์  วงค์คูณ  
ราชสีมาวิทยาลัย
384
ด.ช.ธนวัฒน์  อัศววิมลนันท์  
บุญวัฒนา
385
ด.ช.ธนวิชญ์   จิรวัฒิภาส  
ปากช่อง
386
ด.ญ.ธนัชชา  บุญกุศล  
พงษ์ศิริวิทยา
387
ด.ญ.ธนัชพร  ไทรงาม  
ปลูกปัญญา
388
ด.ช.ธนัชย์ธรณ์   กันทรสุรพล  
ปากช่อง
389
ด.ญ.ธนัญชนก  ศักดิ์เจริญเกียรติ  
ปากช่อง
390
ด.ญ.ธนัญชนก  อู๋สูงเนิน  
สุรนารีวิทยา
391
ด.ญ.ธนัญญา  ราชบัณฑิต  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
392
ด.ช.ธนัท  กนกยุราพันธ์  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
393
ด.ช.ธนากร  ศักดิ์เจริญเกียรติ  
ปากช่อง
394
นายธนากฤต  ลักษณะเลขา  
ราชสีมาวิทยาลัย
395
ด.ช.ธนาทิตย์  เพ็งวิสาภาพพงษ์  
บุญวัฒนา
396
ด.ช.ธนาธาร  ยินดี  
ราชสีมาวิทยาลัย
397
ด.ช.ธนาธิป  กริชพัฒนา  
ปากช่อง
398
ด.ช.ธนาธิป  จีนปรีชา  
ราชสีมาวิทยาลัย
399
นายธนานันทน์  จันทร์สูงเนิน  
มารีย์วิทยา
400
ด.ช.ธนิสร  วิจิตร  
ราชสีมาวิทยาลัย
401
ด.ญ.ธมกร  ใจโพธิ์  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
402
ด.ญ.ธมกร  นิรมิตสีมา  
สุรนารีวิทยา
403
ด.ญ.ธมนวรรณ  โอภาสตระกูล  
มารีย์วิทยา
404
ด.ญ.ธยานี  ถวิลหวัง  
ปัญญาประทีป
405
ด.ช.ธรรณวัฒณ์  ปากดีสี  
ราชสีมาวิทยาลัย
406
ด.ช.ธรรมนูญ  นาถมทอง  
ราชสีมาวิทยาลัย
407
ด.ช.ธรรมพิสุทธิ์  เปรมสิงห์ชัย  
ราชสีมาวิทยาลัย
408
ด.ช.ธราเทพ  คงทวีเลิศ  
ราชสีมาวิทยาลัย
409
นายธวัชชัย  คำจันทึก  
ปากช่อง
410
ด.ญ.ธวัลรัตน์  เหียบขุนทด  
พงษ์ศิริวิทยา
411
ด.ช.ธัชชัย   เที่ยงตรง  
บุญวัฒนา
412
ด.ญ.ธัญจิรา  วุฒิเจริญภูรี  
ปากช่อง
413
ด.ญ.ธัญจิรา  อาสานอก  
พงษ์ศิริวิทยา
414
ด.ญ.ธัญชนก  จันทรรวงทอง  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
415
ด.ช.ธัญญ์นิธิ  อนุสนธิวงษ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
416
น.ส.ธัญญรัตน์  ฉิมกลาง  
เมืองคง
417
ด.ญ.ธัญญารัตน์  รักชาติ  
มารีย์วิทยา
418
นายธัญธร  เตียนพลกรัง  
สุรนารีวิทยา
419
ด.ช.ธัญพิสิษฐ์   โรจน์นิรันดร์  
มารีย์วิทยา
420
ด.ญ.ธัญมน  กอบกาญจนพฤติ  
มารีย์วิทยา
421
น.ส.ธัญรดี  วงษ์พิทักษ์โรจน์  
สุรนารีวิทนา
422
น.ส.ธัญสิริ  พลชารี  
ปากช่อง
423
ด.ญ.ธันยพร  แหลมกระโทก  
สุรนารีวิทยา
424
น.ส.ธันยมัย  ศรีพระนาม  
ปากช่อง
425
ด.ญ.ธันยารัตน์  อังศวาภิมณฑ์  
มารีย์วิทยา
426
ด.ช.ธัษสิษฐ์  พงศ์หล่อพิศิษฏ์  
มารีย์วิทยา
427
นายธาดา  ตระกูลดนัย  
ราชสีมาวิทยาลัย
428
ด.ญ.ธิดารัตน์  จัตุชัย  
พงษ์ศิริวิทยา
429
น.ส.ธิดารัตน์  ศรีสุพงษ์  
สุรนารีวิทยา
430
ด.ช.ธิติ  ปังศรีวินิจ  
ราชสีมาวิทยาลัย
431
ด.ญ.ธิรดา  อุบลพวง  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
432
ด.ญ.ธิราภรณ์   พวงสันเทียะ  
พงษ์ศิริวิทยา
433
ด.ช.ธีเดชรัตน์?  คล้ายคลึง?  
บุญวัฒนา
434
น.ส.ธีมา  รัตนศิริมณีเวทย์  
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
435
ด.ช.ธีร์   อิ่มวิเศษ  
ราชสีมาวิทยาลัย
436
ด.ช.ธีร์  ชื่นธวัช  
ราชสีมาวิทยาลัย
437
นายธีรเจต   รวมทำ  
ประทาย
438
น.ส.ธีรดา  ตาประโคน  
ด่านขุนทด
439
ด.ญ.ธีรดา  อุดมเจตจำนง  
สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
440
นายธีรธร  คงโนนนอก  
บุญวัฒนา
441
ด.ช.ธีรพงศ์  พุฒพิมาย  
พิมายวิทยา
442
ด.ช.ธีรพงศ์  มะเริงสิทธิ์  
บุญวัฒนา
443
ด.ช.ธีรพจน์  มะเริงสิทธิ์  
บุญวัฒนา
444
ด.ช.ธีรพล  นพรัตน์  
ราชสีมาวิทยาลัย
445
ด.ช.ธีรภัทร  ธนกิจเสถียรชัย  
ราชสีมาวิทยาลัย
446
ด.ช.ธีรภัทร  ร่างทะเล  
ราชสีมาวิทยาลัย
447
ด.ช.ธีรภากรณ์  เฟื่องศิลา  
ราชสีมาวิทยาลัย
448
นายธีรวัฒน์  สุ่ยขุนทด  
ด่านขุนทด
449
ด.ช.ธีระ  เเซ่เฉิน  
ราชสีมาวิทยาลัย
450
ด.ช.ธีราธร  บุญทัน  
ราชสีมาวิทยาลัย
451
ด.ช.ธุวานนท์  แฝงกระโทก  
ราชสีมาวิทยาลัย
452
นายเธียร  ริ้วทอง  
สุรวิวัฒน์
453
น.ส.นงนภัส  ประสิทธิ์นอก  
สูงเนิน
454
ด.ช.นนท์ตะวัน   จันทรัตน์  
ราชสีมาวิทยาลัย
455
นายนนทพัทธ์  พ่วงรอด  
ราชสีมาวิทยาลัย
456
ด.ช.นนทรัตน์  บุ่นวรรณา  
มารีย์วิทยา
457
ด.ช.นภนต์  เจตตาวงษ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
458
น.ส.นภสร  วาริชอลังการ  
ปากช่อง
459
นายนภสินธุ์  สุบงกช  
ราชสีมาวิทยาลัย
460
ด.ช.นภัทร   ลีลามโนธรรม  
ราชสีมาวิทยาลัย
461
ด.ญ.นภัทสร  ศรีจันทร์รัตน์  
มารีย์วิทยา
462
ด.ญ.นภัส  เอี่ยมสุวรรณชัย  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
463
ด.ญ.นภัสนันท์  ทองภูธรณ์  
มารีย์วิทยา
464
ด.ญ.นภัสวรรณ  ใจเอื้อ  
พงษ์ศิริวิทยา
465
น.ส.นภาวรรณ  ฮะสูงเนิน  
สุรนารีวิทยา
466
ด.ช.นรบดี  เขียวแก้ว  
มารีย์วิทยา
467
ด.ช.นรภัทร  นินนานนท์  
ราชสีมาวิทยาลัย
468
ด.ช.นรภัทร  เอียจะบก  
ราชสีมาวิทยาลัย
469
น.ส.นรมน  ทองบุญยัง  
บุญวัฒนา
470
นายนรวิชญ์  กรุยกระโทก  
ราชสีมาวิทยาลัย
471
น.ส.นรีกานต์  พานอนันต์  
มารีย์วิทยา
472
ด.ญ.นฤกัลยา  เขื่อนทอง  
บุญวัฒนา
473
ด.ช.นฤพล  บุญคำมูล  
บุญวัฒนา
474
ด.ช.นฤภัทร  บุณยมานพ  
บุญวัฒนา
475
น.ส.นฤมนัส  โชคทวีสุขเสถียร  
มารีย์วิทยา
476
ด.ญ.นวพร  กิจสำราญ  
ปากช่อง
477
ด.ญ.นวพร  จันทรวราภร  
สุรนารีวิทยา
478
ด.ช.นวพล  จันคำ  
ราชสีมาวิทยาลัย
479
ด.ช.นวพล  แตมสำราญ  
ราชสีมาวิทยาลัย
480
ด.ญ.นวลอนงค์  แสนภักดี  
พงษ์ศิริวิทยา
481
น.ส.นัชชา  กรเกริกเกียรติ  
สุรนารีวิทยา
482
นายนัฐพสุเทพ  จารุชัชวาลย์  
มารีย์วิทยา
483
น.ส.นัณน์ปนาฬี  จึงเจริญบุรธัช  
ปากช่อง
484
ด.ญ.นันท์ชพร  วิรุณสิทธิเลิศ  
มารีย์วิทยา
485
ด.ญ.นันท์นภัส  จิตแกล้ว  
บุญวัฒนา
486
ด.ญ.นันท์นภัส  เดินสันเทียะ  
มารีย์วิทยา
487
ด.ญ.นันท์นภัส  มโนวงค์  
สุรนารีวิทยา
488
ด.ญ.นันท์นภัส  อนันต์บัณฑิตกุล  
ปากช่อง
489
ด.ช.นันทวัฒน์  เสมียนรัมย์  
ราชสีมาวิทยาลัย
490
ด.ญ.นันทิดา  ราชวัตร  
พงษ์ศิริวิทยา
491
น.ส.นาถตยา  นานอก  
เมืองคง
492
ด.ญ.นานา  วาตานาเบ้  
มารีย์วิทยา
493
นายนารายณ์ลักษณ์  แซ่เตียว  
บุญวัฒนา
494
นายนาวิน  รถพรม  
สิรินธร
495
ด.ญ.นิชาภัทร  กองทอง  
บุญวัฒนา
496
ด.ช.นิตินนท์   อุ่นแดง  
ราชสีมาวิทยาลัย
497
ด.ช.นิติรัฐ  ทศกฎไพรี  
พิมายวิทยา
498
ด.ช.นิพิชฌน์  ริมใหม่  
ราชสีมาวิทยาลัย
499
น.ส.นิภารัตน์  บัญชาเมฆ  
ศีขรภูมิพิสัย
500
นายนิรพัชร์  ทหารนะ  
บุญวัฒนา
501
นายนิรมิต  กาญจนบรรจง  
ราชสีมาวิทยาลัย
502
น.ส.นิรัชพร  เข็มลาย  
สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
503
ด.ญ.นิษฐกานต์  ครุติเจริญวงศ์  
มารีย์วิทยา
504
ด.ญ.นิษฐกานต์  นากลาง  
สุรนารีวิทยา
505
น.ส.เนตรนภา  พอขุนทด  
มัธยมด่านขุนทด
506
ด.ช.เนติธร  แดขุนทด  
ราชสีมาวิทยาลัย
507
ด.ญ.บงกช  ประทุมวงค์  
พงษ์ศิริวิทยา
508
ด.ช.บดินทร์  ธีรานุพัฒนา  
ราชสีมาวิทยาลัย
509
ด.ช.บรรณวิชญ์  บรรเทา  
ราชสีมาวิทยาลัย
510
ด.ช.บรรณวิชญ์  ปราณีตพลกรัง  
บุญวัฒนา
511
น.ส.บุญฑริกา  แก่นท้าว  
เมืองคง
512
น.ส.บุญทิตา  พันธุ์สุข  
สุรนารีวิทยา
513
นายบุญพัฒน์  พัฒนขจร  
ราชสีมาวิทยาลัย
514
นายบูรพา  สีหาวงค์  
ปากช่อง
515
น.ส.เบญจพร   วชิรเกยูร  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
516
ด.ญ.เบญจศิริ  เตียนพลกรัง  
สุรนารีวิทยา
517
ด.ญ.เบญญาภา  ไชยพงศ์  
มารีย์วิทยา
518
นายปกาสิต  โมงขุนทด  
ราชสีมาวิทยาลัย
519
ด.ช.ปญวรรต  ซ้ายโพธิ์กลาง  
ราชสีมาวิทยาลัย
520
น.ส.ปฏิญญา  แก้วบุตรดี  
ศีขรภูมิพิสัย
521
ด.ช.ปฏิพล  เพ็ชรทองหลาง  
บุญวัฒนา
522
ด.ช.ปฐพี  ปิดตาละเพ  
ราชสีมาวิทยาลัย
523
ด.ญ.ปฐมพร  ผสม  
สุรวิวัฒน์
524
น.ส.ปณิตา  นันทอนันต์  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
525
ด.ช.ปณิธาน  มาตย์วิเศษ  
ปากช่อง
526
ด.ญ.ปนัดดา  สมนึก  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
527
นายปพน  ตู้กลาง  
บุญวัฒนา
528
น.ส.ปพิชญา  ชาญชนะโสภณ  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
529
ด.ช.ปภังกร  ชีจะโป๊ะ  
ราชสีมาวิทยาลัย
530
ด.ช.ปภาวิชญ์  เทพทะเล  
ราชสีมาวิทยาลัย
531
ด.ช.ปภาวิน  กุศลานุคุณ  
ราชสีมาวิทยาลัย
532
น.ส.ปภาวี  คูณขุนทด  
มัธยมด่านขุนทด
533
น.ส.ปภาวี  มนขุนทด  
มัธยมด่านขุนทด
534
ด.ช.ปรมินทร์  ฝอดสูงเนิน  
พิมายวิทยา
535
นายปรมี  ธนศิริ  
ราชสีมาวิทยาลัย
536
ด.ช.ปรเมศ  บุญเกษม  
สุรธรรมพิทักษ์
537
ด.ช.ปรเมศร์  หวังอ้อมกลาง  
ราชสีมาวิทยาลัย
538
ด.ญ.ประพิชญา  บุญเป็ง  
ปากช่อง
539
ด.ช.ประวีร์  ตั้งรุ่งโรจน์สกุล  
ราชสีมาวิทยาลัย
540
ด.ช.ปรัชญา  บุรมย์  
ราชสีมาวิทยาลัย
541
ด.ช.ปรัชญา  ยรรยงนวกิจ  
พิมายวิทยา
542
นายปราชญ์ศิริ  ฐิติผกายแก้ว  
ราชสีมาวิทยาลัย
543
ด.ช.ปราชญาวัฒน์  สินธุ์ไพฑูรย์  
ราชสีมาวิทยาลัย
544
ด.ช.ปริตต์  สายพานวิทยา  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
545
ด.ญ.ปรินดา  เชดนอก  
พิมายวิทยา
546
ด.ช.ปรินทร์กวี  แท้สูงเนิน  
ราชสีมาวิทยาลัย
547
ด.ญ.ปริยากร  เชยสูงเนิน  
ปากช่อง
548
ด.ญ.ปรีญาภัทร  จันทร์ภิรมณ์  
บุญวัฒนา
549
ด.ญ.ปรีย์วรา  วัฒนสุนทรสกุล  
สุรนารีวิทยา
550
น.ส.ปรียาดา เตชะศารทูล    
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
551
ด.ญ.ปรียาวรรณ  บุญพินิจ  
บุญวัฒนา
552
ด.ญ.ปวรวรรณ  เดิมขุนทด  
พงษ์ศิริวิทยา
553
ด.ช.ปวริศ   ถมจอหอ  
ราชสีมาวิทยาลัย
554
ด.ญ.ปวริศา  งามโรจน์  
สุรนารีวิทยา
555
น.ส.ปวันรัตน์  ทือเกาะ  
บุญวัฒนา
556
นายปวิชญา  ระงับทุกข์  
พิมายวิทยา
557
น.ส.ปวีณา  ทวีชัย  
ศีขรภูมิพิสัย
558
ด.ช.ปองภพ  แสงสว่าง  
ราชสีมาวิทยาลัย
559
ด.ช.ปองภาดา  อุ่นพรมมี  
ราชสีมาวิทยาลัย
560
ด.ญ.ปอณรัตน์  วินทะไชย  
สุรนารีวิทยา
561
ด.ญ.ปัญญดา  ดองโพธิ์  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
562
ด.ช.ปัญญวัตร   ชวนนอก  
ราชสีมาวิทยาลัย
563
ด.ญ.ปัญญวีร์  พื้นชมภู  
สุรนารี
564
ด.ช.ปัญญากร  มณีเนตร  
ราชสีมาวิทยาลัย
565
ด.ช.ปัณชาณัฏฐ์  อัศม์สิริ  
ราชสีมาวิทยาลัย
566
ด.ญ.ปัณฑารีย์  บุญทีไธสง  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
567
ด.ญ.ปัณฑิตา  โตมรศักดิ์  
สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
568
ด.ช.ปัณณ์  ตันติวงษ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
569
ด.ช.ปัณณฑัต  โพชารี  
ราชสีมาวิทยาลัย
570
ด.ช.ปัณณพงศ์  กีรติอนันต์พร  
ราชสีมาวิทยาลัย
571
ด.ช.ปัณณพงศ์  วิสัย  
ราชสีมาวิทยาลัย
572
ด.ช.ปัณณวัฒน์  สุขสุเดช  
ราชสีมาวิทยาลัย
573
ด.ช.ปัณณวิชญ์   มานะงาน  
พิมายวิทยา
574
ด.ช.ปัณณวิชญ์  กีรติอนันต์พร  
ราชสีมาวิทยาลัย
575
ด.ช.ปัณณวิชญ์  กุลวงศ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
576
ด.ญ.ปัณณสา  พงศ์สิงหโชติ  
สุรวิวัฒน์
577
นายปัณวัจน์  ชัยปิยะไพศาล  
มารีย์วิทยา
578
ด.ช.ปัณศรณ์  กาธิกาล  
ราชสีมาวิทยาลัย
579
ด.ญ.ปัทมา  เตียเปิ้น  
บุญวัฒนา
580
ด.ญ.ปัทวิกานต์  ดวงทวีป  
บุญวัฒนา
581
ด.ญ.ปาณิสรา  พืมขุนทด  
พงษ์ศิริวิทยา
582
ด.ญ.ปามิตา  ขวัญถาวร  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
583
น.ส.ปาริชาต  สิงห์ทรายขาว  
ประทาย
584
น.ส.ปาริชาติ  ศิลาโคกกรวด  
เมืองคง
585
ด.ญ.ปาริตา  ขอนโพธิ์  
เมืองคง
586
น.ส.ปารีณา  ปัดธุลี  
ประทาย
587
นายปิฎก  เจริญผล  
ราชสีมาวิทยาลัย
588
นายปิติพล  นวพงษ์พิพัฒน์  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
589
นายปิติวัฒน์   มีแสง  
ราชสีมาวิทยาลัย
590
น.ส.ปิยธิดา  เนนชู  
สูงเนิน
591
ด.ช.ปิยพนธ์  สถิตธวิสุทธิ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
592
นายปิยมินทร์  ศรีโพธิ์  
สุรวิวัฒน์ มทส.
593
ด.ช.ปิยราช  จงคาดกลาง  
บุญวัฒนา
594
ด.ช.ปิยวัฒน์  กฤษเกล้า  
มารีย์วิทยา
595
ด.ช.ปิยะนันท์  บุตรวิชา  
มารีย์วิทยา
596
น.ส.ปิยะพร  ต้องกมลวัฒน์  
ศีีีขรภูมิพิสัย
597
ด.ช.ปิยะพันธ์  บำรุงพานิชย์  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
598
ด.ช.ปิยังกรู  พรหมมา  
ปากช่อง
599
น.ส.ปิยาพัชร  รังษีวัฒนานนท์  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
600
ด.ช.ปุญญพัฒน์  กุศลรัตน์  
ราชสีมาวิทยาลัย
601
นายปุญญพัฒน์  คำรณฤทธิ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
602
ด.ช.ปุญญพัฒน์  บุตรโคตร  
ราชสีมาวิทยาลัย
603
ด.ช.ปุญญาพัฒน์  ปริญญากุลเสฏฐ์  
สุรวิวัฒน์
604
ด.ญ.ปุญญิศา  ศรีแก้ว  
สุรนารีวิทยา
605
นายปุญสาร   ชอบอิสระ  
ราชสีมาวิทยาลัย
606
ด.ญ.ปุณญดา  รักษาพล  
สุรนารีวิทยา
607
ด.ญ.ปุณฑริกา  งามพลกรัง  
มารีย์วิทยา
608
ด.ช.ปุณณวิช  มังคะจา  
ปากช่อง
609
นายปุณณัตถ์  มังคะจา  
ปากช่อง
610
ด.ญ.ปุณณาสา  จีระประพันธุ์กุล  
มารีย์วิทยา
611
นายปุณมนัส   จีบกระโทก  
ราชสีมาวิทยาลัย
612
นายปุณยวัจน์  จันทรสมบัติ  
บุญวัฒนา
613
ด.ญ.ปุณยวีร์  ม้าทอง  
สุรนารีวิทยา
614
ด.ช.เปรม  บุณยฤทธิ์รักษา  
ราชสีมาวิทยาลัย
615
ด.ช.เปรมสิริ  สิงห์มณี  
พงษ์ศิริวิทยา
616
ด.ช.เผด็จพล  พรนิคม  
มารีย์วิทยา
617
ด.ช.เผ่าภูมิ  ภูมิภู  
ราชสีมาวิทยาลัย
618
ด.ช.พงซ์พิสิฏฐ์  ชูรัตน์  
บุญวัฒนา
619
ด.ช.พงศกร  ขำหินตั้ง  
ราชสีมาวิทยาลัย
620
นายพงศกร  ใจเกษิม  
มัธยมด่านขุนทด
621
ด.ช.พงศกร  บุญวิไลวงศ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
622
นายพงศกร  ระหว่างขุนทด  
สูงเนิน
623
ด.ช.พงศกรณ์  ภูผิว  
เมืองคง
624
ด.ช.พงศกานต์   ศรอารา  
ราชสีมาวิทยาลัย
625
ด.ช.พงศ์ชยุตม์  ทรงยศวัฒนา  
มารีย์วิทยา
626
ด.ช.พงศ์ณภัทร  เงินสูงเนิน  
ราชสีมาวิทยาลัย
627
ด.ช.พงศ์ปณต  กิติสากล  
ราชสีมาวิทยาลัย
628
ด.ช.พงศ์ปณต  เลิศไธสง  
ราชสีมาวิทยาลัย
629
ด.ช.พงศ์พล  แซ่คู  
ราชสีมาวิทยาลัย
630
ด.ช.พงศ์พีระ  เลิศสีมาพร  
สุรวิวัฒน์
631
ด.ช.พงศ์รพี  เหมจันทึก  
มารีย์วิทยา
632
ด.ช.พงศ์สวัสดิ์  ศิลา  
ราชสีมาวิทยาลัย
633
ด.ช.พงษ์ตะวัน  คล้ายสุบรรณ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
634
ด.ญ.พชพร  ขจรภพ  
สุรนารีวิทยา
635
นายพชพล   ภิริยารมย์  
ราชสีมาวิทยาลัย
636
ด.ช.พชร  ศรีกำปัง  
ราชสีมาวิทยาลัย
637
ด.ช.พชรกร  คำฤาเดช  
ราชสีมาวิทยาลัย
638
นายพชรพล  ตะไลกลาง  
พิมายวิทยา
639
ด.ช.พชรพล  โสภา  
บุญวัฒนา
640
ด.ญ.พชรมณี  อ้อยทอง  
พงษ์ศิริวิทยา
641
ด.ช.พรชัย  พรจินดาโชติ  
ราชสีมาวิทยาลัย
642
ด.ญ.พรนภัทร  วอกลาง  
มารีย์วิทยา
643
น.ส.พรประภา  บุญล้อม  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
644
ด.ญ.พรปวีณ์  ไชยสิทธิ์  
มารีย์วิทยา
645
ด.ญ.พรรษชล  พฤกษ์พนาเวศ  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
646
ด.ญ.พรรอินท์  ศรีกู่กา  
มารีย์วิทยา
647
ด.ญ.พรวิมล  โนมขุนทด  
พงษ์ศิริวิทยา
648
ด.ช.พรหมพิริยะ  ขำเข้ม  
พิมายวิทยา
649
ด.ญ.พรหมภัสสร  ฐิติผกายแก้ว  
สุรนารีวิทยา
650
ด.ญ.พริมา  หาญพิชาญชัย  
มารีย์วิทยา
651
ด.ช.พฤกษ์  คงจิตรค้า  
ราชสีมาวิทยาลัย
652
ด.ช.พฤกษชาติ  สุวรรณปะเถาว์  
ราชสีมาวิทยาลัย
653
นายพฤฒินันท์  ประเสริฐการ  
พิมายวิทยา
654
ด.ช.พลกฤต  จันหลอด  
ราชสีมาวิทยาลัย
655
ด.ช.พลกฤต  เดชกุญชร  
ราชสีมาวิทยาลัย
656
นายพลพล   ศรีบุญเพ็ง  
ราชสีมาวิทยาลัย
657
น.ส.พลอยชมพู  เจริญสันธิ์  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา
658
ด.ญ.พลอยชมพู  ไพจิตร  
ปากช่อง
659
น.ส.พลอยชมพู  วงศ์กีรติกุล  
สุรนารีวิทยา
660
ด.ญ.พลอยชมพู  วิสุธิธารากร  
ปากช่อง
661
น.ส.พลอยพรรษา  มุ่งกลาง  
ปากช่อง
662
ด.ช.พลาธิป  พลสุข  
ราชสีมาวิทยาลัย
663
ด.ช.พลาธิป  สวัสดิ์สิงห์  
ราชสีมาวิทยาลัย
664
ด.ช.พศวัต  พหุลรัต  
บุญวัฒนา
665
ด.ช.พศวีร์  เวียงวีระชาติ  
ราชสีมาวิทยาลัย
666
นายพศุตม์  จิตต์เป็นธรรม  
ราชสีมาวิทยาลัย
667
ด.ช.พสิษฐ์  อิทธิพันธุวัฒน์  
มารีย์วิทยา
668
ด.ช.พสุธร  ติณห์อ่อนวงษ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
669
ด.ช.พสุธา  รวดเร็ว  
ราชสีมาวิทยาลัย
670
ด.ญ.พัชชานันท์  โคขุนทด  
พงษ์ศิริวิทยา
671
ด.ญ.พัชรณัฏฐ์  เกศปรีชาสวัสดิ  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
672
ด.ช.พัชรดนัย   รุจิฉาย  
ราชสีมาวิทยาลัย
673
น.ส.พัชรดา  เชื้อใจ  
ปากช่อง
674
น.ส.พัชรพร  ศรีมารักษ์  
มารีย์วิทยา
675
น.ส.พัชราภรณ์  มโนรมย์  
ประทาย
676
ด.ญ.พัฒน์ขวัญ  วงศ์วาณิชกุล  
มารีย์วิทยา
677
ด.ช.พัฒน์ภากร  สังกัดกลาง  
ราชสีมาวิทยาลัย
678
ด.ญ.พัทธ์ธีรา  วิไลพรหม  
มารีย์วิทยา
679
น.ส.พัทธ์ธีรา  อาสากุล  
มารีย์วิทยา
680
ด.ญ.พัทธนันท์  ตั้งไพโรจน์วงศ์  
สุรนารีวิทยา
681
ด.ญ.พัทธนันท์  โพธิ์ทอง  
บุญวัฒนา
682
นายพันทกานต์  เสนโพธิ์กลาง  
บุญวัฒนา
683
ด.ช.พันทิตย์  ภูวนารถ  
มารีย์วิทยา
684
นายพันธกานต์   สุขดี  
ศีขรภูมิพิสัย
685
ด.ช.พัศกร  บุญประสาท  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
686
ด.ช.พัสกร   อู่กาญจนกิตติ  
ราชสีมาวิทยาลัย
687
น.ส.พัสวี   จันทาสี  
สุรวิวัฒน์
688
ด.ช.พาคินทร์  นายโท  
ราชสีมาวิทยาลัย
689
ด.ญ.พิชชาพร  ชะนะภักดิ์  
สุรนารีวิทยา
690
ด.ญ.พิชญ์สินี  นาคเลื่อน  
สุรวิวัฒน์
691
ด.ญ.พิชญ์สินี  พริ้งกระโทก  
บุญวัฒนา
692
น.ส.พิชญา  ทองพูน  
ประทาย
693
ด.ญ.พิชญาพร  กิ่งพุดซา  
พงษ์ศิริวิทยา
694
ด.ญ.พิชญาภา  คมพุดซา  
มารีย์วิทยา
695
ด.ญ.พิชญาภา  วันจันทึก  
พงษ์ศิริวิทยา
696
ด.ช.พิชยะ  ประจิตต์  
พิมายวิทยา
697
ด.ช.พิชเยศ  ผลพอตน  
ราชสีมาวิทยาลัย
698
ด.ญ.พิชามญชุ์  แวววุฒินันท์  
มารีย์วิทยา
699
ด.ช.พิชิตพล  จงอุดมทรัพย์  
บุญวัฒนา
700
นายพิทักษ์พงษ์  เอกสินิทธ์กุล  
สุรนารีวิทยา
701
น.ส.พิมปภัทร  แตงทิพย์  
มารีย์วิทยา
702
ด.ญ.พิมพกานต์  กิ่งข่อยกลาง  
มารีย์วิทยา
703
น.ส.พิมพ์ชนก  อุชายภิชาติ  
สุรนารีวิทยา
704
ด.ญ.พิมพ์พิศา  ไตรผักแว่น  
บุญวัฒนา
705
น.ส.พิมพลอย  ศาลาแดง  
เมืองคง
706
น.ส.พิมพ์วรัญช์  ตัณฑวัชน์  
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
707
นายพิยะรัตน์  ดำคุ้ม  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
708
น.ส.พิราอร  บุญทีไธสง  
สุรนารีวิทยา
709
ด.ช.พิริยกร  มิตรจุติกุล  
มารีย์วิทยา
710
ด.ช.พิสิฏฐ์พล  คำเกษม  
มารีย์วิทยา
711
ด.ช.พิสิษฐ์  การสูงเนิน  
ราชสีมาวิทยาลัย
712
ด.ช.พิสิษฐ์  จงอุดมทรัพย์  
บุญวัฒนา
713
ด.ช.พิสิษฐ์  แท้ประสาทสิทธิ์  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
714
ด.ช.พิสิษฐ์  สิริกานต์เรืองศรี  
บุญวัฒนา
715
ด.ช.พิสิษฐ์  อิทธิวิศวกุล  
ราชสีมาวิทยาลัย
716
ด.ช.พิสิษฐ์คุณ  สุรเนตรธีร์  
ราชสีมาวิทยาลัย
717
ด.ช.พีรชา  คงชม  
พิมายวิทยา
718
ด.ญ.พีรชา  บินสันเทียะ  
พงษ์ศิริวิทยา
719
ด.ช.พีรณัฐ  ศรีประทุม  
ราชสีมาวิทยาลัย
720
ด.ช.พีรดนย์  จึงสิริเสรีพันธ์  
มารีย์วิทยา
721
ด.ช.พีรธัช  วิริยะธำรง  
มารีย์วิทยา
722
ด.ช.พีรธัช  หวังชิดกลาง  
ราชสีมาวิทยาลัย
723
นายพีรพล  พรหมสถิตย์  
สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
724
นายพีรพัฒน์  กลัดสวัสดิ์  
พิมายวิทยา
725
นายพีรพัฒน์  ไตรวิทยาคุณ  
บุญวัฒนา
726
ด.ช.พีรพัฒน์  ทองบริสุทธิ์  
มารีย์วิทยา
727
นายพีรพัฒน์  พัชรมนตรี  
ราชสีมาวิทยาลัย
728
ด.ช.พีรวิชญ์   คงชุบ  
สุรวิวัฒน์
729
ด.ช.พีรวิชญ์   ใหญ่สมพงษ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
730
นายพีระพัฒน์  ปวงขุนทด  
มัธยมด่านขุนทด
731
ด.ช.พุฒิพงศ์   รัตนพงษ์วณิช  
ราชสีมาวิทยาลัย
732
ด.ช.พุฒิพงศ์  สุรเวทวงศ์ภาส  
ราชสีมาวิทยาลัย
733
ด.ช.พุฒิเศรษฐ์  อนุสนธิวงษ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
734
ด.ช.พุทธรักษ์  วิกสูงเนิน  
บุญวัฒนา
735
ด.ช.พุทธิพล พลสามารถ  
สุรวิวัฒน์
736
น.ส.พุทธิมา   แสงอุบล  
เตรียมอุดมน้อมเกล้า นครราชสีมา
737
น.ส.เพชราภรณ์  กลึงพุดซา  
มัธยมด่านขุนทด
738
ด.ช.เพชรายุทธ  ห้อยไธสง  
ราชสีมาวิทยาลัย
739
ด.ญ.เพ็ญพิชชา  สมกลาง  
พงษ์ศิริวิทยา
740
นายโพธิกร  รุ่งสว่าง  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ นครราชสีมา
741
ด.ช.ภคนันท์  ชูศิริพงศ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
742
นายภพสุข  สุเมธเชิงปรัชญา  
มารีย์วิทยา
743
นายภวัต  หาญสุริย์  
ราชสีมาวิทยาลัย
744
น.ส.ภักสุดา  ชนะภัย  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
745
ด.ญ.ภัควลัญชญ์  โพธิ์ทอง  
มารีย์วิทยา
746
ด.ช.ภัควัฒ  อินต๊ะขัน  
ราชสีมาวิทยาลัย
747
ด.ช.ภัควัฒน์  พันธุ์ตัน  
ราชสีมาวิทยาลัย
748
ด.ช.ภัคศรัณย์  กลิ่นสุวรรณ  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
749
ด.ช.ภัทรชนน  อาจอินทร์  
บุญวัฒนา
750
ด.ช.ภัทรดนัย  ธงสันเทียะ  
พงษ์ศิริวิทยา
751
น.ส.ภัทรนันท์  บุญค้ำ  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
752
ด.ช.ภัทรพล  บุญเครือบ  
ราชสีมาวิทยาลัย
753
น.ส.ภัทรภรณ์  ศักย์สิริภากร  
ปากช่อง
754
ด.ช.ภัทรวัศฐ์  พงษ์ปิยานุรัตน์  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
755
ด.ญ.ภัทริยา  บุญณารักษ์  
สุรนารีวิทยา
756
น.ส.ภัสธนันทน์  ศิริไพบูลย์ทรัพย์  
มารีย์วิทยา
757
ด.ช.ภาคภูมิ  สรณาคมน์  
ราชสีมาวิทยาลัย
758
ด.ช.ภาคิน  พากระโทก  
บุญวัฒนา
759
ด.ช.ภาคิน  สายเพ็ชร  
บุญวัฒนา
760
ด.ช.ภาณุพงศ์  สืบปรุ  
ราชสีมาวิทยาลัย
761
ด.ช.ภาณุวัฒน์  ศรีบาง  
ราชสีมาวิทยาลัย
762
นายภาณุวิชญ์  วินัยชาติศักดิ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
763
ด.ช.ภานุพงศ์  นองวัตร์  
ราชสีมาวิทยาลัย
764
ด.ช.ภาวริสฏ์   ญานิกูล  
ราชสีมาวิทยาลัย
765
ด.ช.ภาวัต   พรวนพิทักษ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
766
ด.ญ.ภาวินี  แฉขุนทด  
พงษ์ศิริวิทยา
767
ด.ญ.ภิญญาพัชญ์  เพียงขุนทด  
สุรนารีวิทยา
768
ด.ญ.ภิญญาพัชญ์  เสียมไธสง  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
769
ด.ญ.ภิตินันท์   วงศ์ฐานเจริญ  
สุรนารีวิทยา
770
นายภูชิสส์  แสงทองสี  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
771
นายภูณิภัทร  กาศก้อง  
พิมายวิทยา
772
ด.ช.ภูดิท  อินสูงเนิน  
บุญวัฒนา
773
ด.ช.ภูตะวัน  ภัทรดลย์พิทักษ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
774
ด.ช.ภูธเนศ  งาจันทึก  
ราชสีมาวิทยาลัย
775
ด.ช.ภูมิ  โนใหม่  
มารีย์วิทยา
776
นายภูมินทร์  ทบด้าน  
บุญวัฒนา
777
นายภูมิพิรัชย   พันพินิจ  
ราชสีมาวิทยาลัย
778
ด.ช.ภูมิรพี  โค้วถาวร  
ราชสีมาวิทยาลัย
779
ด.ช.ภูมิรพี  จันทร์เวียง  
ราชสีมาวิทยาลัย
780
ด.ญ.ภูมิหทัย  ทองโพธิ์  
สุรวิวัฒน์
781
ด.ช.ภูริช  ลามศรีจันทร์  
ราชสีมาวิทยาลัย
782
ด.ญ.ภูริฎา  วิริยะวงษ์  
ปากช่อง
783
ด.ช.ภูริณัฐ  ปรีดาสุริยชัย  
มารีย์วิทยา
784
นายภูริทัต   เทียนชัยแสง  
ราชสีมาวิทยาลัย
785
ด.ช.ภูรินทร์  วริศรางกูล  
ราชสีมาวิทยาลัย
786
ด.ช.ภูริวัฒน์  เลอเลิศวณิชย์  
ราชสีมาวิทยาลัย
787
ด.ญ.ภูรีรักข์  ร่วมกระโทก  
สุรนารีวิทยา
788
นายภูวรินทร์   ไตรจักรปราณี  
ราชสีมาวิทยาลัย
789
ด.ช.ภูวสิษฎ์  มังกะโรทัย  
ราชสีมาวิทยาลัย
790
ด.ช.มงคลชัย  เรือนแก้ว  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
791
น.ส.มณีรัตน์  ย่อมพันธ์  
มัธยมด่านขุนทด
792
น.ส.มนพร  จีรฤทธิพล  
มารีย์วิทยา
793
ด.ญ.มนัญชญา  เนินกลาง  
ปากช่อง
794
ด.ญ.มนัสนันท์  ปอศรี  
พงษ์ศิริวิทยา
795
ด.ช.มนัสวิน  เทียนสมจิตร  
มารีย์วิทยา
796
ด.ญ.มนิณดาว์  เตชะทวีกุล  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
797
นายมโนปกรณ์  คูหาเรืองรอง  
บุญวัฒนา
798
ด.ช.มโนรัฐ  หอมจะบก  
ราชสีมาวิทยาลัย
799
ด.ช.มหาสมุทร  โถทองคำ  
ราชสีมาวิทยาลัย
800
ด.ญ.มัชฌิมา  แดงสากล  
มารีย์วิทยา
801
ด.ญ.มัญชุภา  แพโคกสูง  
พงษ์ศิริวิทยา
802
ด.ช.มานะชัย  จิรสาธิต  
บุญวัฒนา
803
ด.ญ.มิติลาภ  วิงประวัติ  
โรงเรียนพิมายวิทยา
804
ด.ญ.มิน  สรณาคมน์  
สุรนารีวิทยา
805
ด.ญ.มิยูกิ  ซาโต้  
สุรนารีวิทยา
806
นายเมธัส  ทองสุก  
ศีขรภูมิพิสัย
807
ด.ช.เมธัส  พินิจจอหอ  
บุญวัฒนา
808
ด.ช.เมธีพัฒน์  วลัยเสถียร  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
809
น.ส.ยลดา  พาชื่นใจ  
ประทาย
810
ด.ช.ยศพนธ์  มั่งมี  
ราชสีมาวิทยาลัย
811
นายยศวิชญ์  งอนสำโรง  
สุรนารีวิทยา
812
ด.ช.ยอดยชญ์ภูมิ  ภิญโญ  
ราชสีมาวิทยาลัย
813
น.ส.ยุวเรศ  ศรีสงค์  
บุญวัฒนา
814
ด.ช.รชต  การพิมาย  
ราชสีมาวิทยาลัย
815
ด.ช.รชต  ภักดีศิริ  
ราชสีมาวิทยาลัย
816
ด.ช.รชต  วงษ์มา  
ราชสีมาวิทยาลัย
817
ด.ญ.รตินันท์ศิริ  ว่องนิยมเกษตร  
สุรนารีวิทยา
818
นายรพีพล  ไตรวัลลภ  
ราชสีมาวิทยาลัย
819
ด.ช.รพีพัฒน์  สาทอง  
ปากช่อง
820
ด.ช.รพีภัทร  วรรณศรี  
ราชสีมาวิทยาลัย
821
ด.ญ.รยาพร  ปานปรีชา  
สุรนารีวิทยา
822
ด.ญ.รวงข้าว  ชิดจันอัด  
พงษ์ศิริวิทยา
823
ด.ญ.รักษิณา  แก้วระหัน  
เมืองคง
824
นายรัชชานนท์  งามอาการ  
ราชสีมาวิทยาลัย
825
ด.ช.รัชชานนท์  เนรเพ็ชร  
ปากช่อง
826
น.ส.รัชดา   พวงสันเทียะ  
มัธยมด่านขุนทด
827
ด.ช.รัชพล   สิมนาม  
ราชสีมาวิทยาลัย
828
ด.ช.รัชพล  รัตนผดุงกิจ  
ราชสีมาวิทยาลัย
829
ด.ช.รัญชน์วรท  จันทรเสนา  
บุญวัฒนา
830
ด.ญ.รัญชิดา  อนิวัตกูลชัย  
ปากช่อง
831
นายรัฐนันท์  วิเชียร  
มัธยมด่านขุนทด
832
ด.ช.รัฐภูมิ  มาคำ  
เมืองคง
833
น.ส.รัตนากร   โรจนกร  
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
834
น.ส.รัตนาภรณ์  แผ่นอก  
ประทาย
835
ด.ช.ราชวัฏ  เพือกขุนทด  
ราชสีมาวิทยาลัย
836
ด.ญ.รุ่งรัตน์  สุมาลี  
บุญวัฒนา
837
ด.ช.ฤทธิไกร  ฤทธิญาณ  
ราชสีมาวิทยาลัย
838
นายฤทธิศักดิ์  แจ้งสุข  
บุญวัฒนา
839
ด.ญ.ลักษณารีย์  ชาญจอหอ  
มารีย์วิทยา
840
ด.ญ.ลักษยา  ยันต์สำโรง  
สุรนารีวิทยา
841
ด.ช.ลัญฉกร  พุทธานุ  
ราชสีมาวิทยาลัย
842
ด.ญ.ลินน์  คอห์นฮอร์สต์  
สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
843
นายเล็กซิงตัน  กาลาน  
ปากช่อง
844
นายวงศธร  พรหมมีชัย  
สุรวิวัฒน์
845
ด.ช.วงศ์วริศ  รัตนสิทธิภาคย์  
มารีย์วิทยา
846
นายวชิรพงศ์  สิงหาทอง  
ราชสีมาวิทยาลัย
847
นายวชิรวิทย์   สังขกุลมาลา  
ราชสีมาวิทยาลัย
848
น.ส.วดี  นาคศิริ  
มารีย์วิทยา
849
ด.ญ.วนชล  มงคลรังสฤษฏ์  
สุรนารีวิทยา
850
ด.ญ.วนิดา  อัตตวิริยะสุวร  
บุญวัฒนา
851
ด.ช.วรนัย  รัตนาลัย  
ราชสีมาวิทยาลัย
852
น.ส.วรนิษฐา  รัตนชูวงศ์  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
853
ด.ญ.วรนิษฐา  อ้อมกิ่ง  
สุรนารีวิทยา
854
ด.ญ.วรภรณ์  วงค์พิลา  
ปากช่อง
855
น.ส.วรภา  สร้อยลอด  
มัธยมด่านขุนทด
856
ด.ญ.วรภิญญา  กิตติศิริประพันธ์  
สุรนารีวิทยา
857
น.ส.วรรณรัตน์  ทองเดช  
บุญวัฒนา
858
ด.ช.วรรษตะวัน  ปราณีตสกุล  
ราชสีมาวิทยาลัย
859
น.ส.วรวลัญช์  กิตติศิริประพันธ์  
สุรนารีวิทยา
860
ด.ช.วรัชญ์พงศ์  ดอนแรม  
บุญวัฒนา
861
ด.ญ.วรัชยา  ขุนสูงเนิน  
พงษ์ศิริวิทยา
862
น.ส.วรัญญา  ปักการะโต  
ชุมพวงศึกษา
863
นายวรา  จันทร์เทศ  
ศีขรภูมิพิสัย
864
น.ส.วราภรณ์  ตุพันวงษ์  
ประทาย
865
ด.ญ.วรินทร  ศรีมงคล  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
866
ด.ญ.วริศรา  โพธิ์บอน  
พงษ์ศิริวิทยา
867
ด.ญ.วริศรา  ละครชัย  
มารีย์วิทยา
868
ด.ช.วสุท  เล็กสันติกุล  
ราชสีมาวิทยาลัย
869
ด.ช.วสุพล  ไชยอาษา  
ราชสีมาวิทยาลัย
870
ด.ช.วัชรพงศ์  พามา  
ราชสีมาวิทยาลัย
871
ด.ช.วัชรินทร์  สิริภูริภากร  
ด่านขุนทด
872
ด.ญ.วัทนพร  วิมลจิตต์  
มารีย์วิทยา
873
ด.ช.วัศพล  ฉัตรสอน  
มารีย์วิทยา
874
นายวาทิชา  แก้วคำ  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
875
ด.ญ.วาราดา  จงจิระวงศา  
สุรนารีวิทยา
876
ด.ญ.วิจิตรา  สิงหวรางกูร  
สุรนารีวิทยา
877
ด.ช.วิชญ์ภาส  ธนพงศ์ภากรณ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
878
ด.ช.วิชญะ  น้ำจันทร์  
ราชสีมาวิทยาลัย
879
ด.ช.วิชานันท์  ชานันโท  
ราชสีมาวิทยาลัย
880
น.ส.วิญาดา  วิมุตกุล  
ศีขรภูมิพิสัย
881
นายวิทวัส  เดชขุนทด  
มัธยมด่านขุนทด
882
ด.ช.วิธวินท์   โรจน์นิรันดร์  
มารีย์วิทยา
883
นายวินธวัช  อุดมประเสริฐ  
บุญวัฒนา
884
ด.ญ.วิภาวดี  ชาวสวน  
สุรนารีวิทยา
885
ด.ญ.วิมลรัตน์  เม่ากลาง  
พิมายวิทยา
886
ด.ญ.วิริเยนทร์  ชนะพันธ์  
สุรธรรมพิทักษ์
887
นายวิวรรธน์  ธนพิบูลพงศ์  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
888
นายวิษณุ  ระยาย้อย  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
889
น.ส.วีนัสนันท์  แสงรอด  
อัสสัมชัญนครราชสีมา
890
ด.ช.วีรชน  ใหม่นาเพียง  
ราชสีมาวิทยาลัย
891
ด.ช.วีรภัทร  ฉัตรไกรเลิศ  
ราชสีมาวิทยาลัย
892
นายวีรภัทร  เลขานุกิจ  
ปากช่อง
893
ด.ช.วีรภัทร  ศรีนัครินทร์  
ราชสีมาวิทยาลัย
894
ด.ช.วีรวิชญ์  จิตรชิรานันท์  
ราชสีมาวิทยาลัย
895
ด.ญ.วีรินทร์  สมงอน  
สุรนารีวิทยา
896
น.ส.วุฒิพร  นากระโทก  
สุรนารีวิทยา
897
ด.ญ.ศตพร  งานพีรพงศ์  
ปากช่อง
898
ด.ญ.ศรัณย์ภัทร  โคตรพันธ์  
บุญวัฒนา
899
ด.ญ.ศรัณย์รัตน์  ดีดวงแก้ว  
บุญวัฒนา
900
ด.ช.ศริตวรรธน์  ธนาจีรโรจน์  
พงษ์ศิริวิทยา
901
ด.ญ.ศวรรยา  สมสุข  
สุรนารีวิทยา
902
ด.ญ.ศวิตา  จันทรังษี  
มารีย์วิทยา
903
น.ส.ศศิพิมพ์  ยิ้มกระโทก  
สุรนารีวิทยา
904
นายศักดิ์ไชย  ธนภาสวัฒน์  
สุรวิวัฒน์
905
ด.ช.ศักดิ์ตรา  ศรีม่วงกลาง  
บุญวัฒนา
906
ด.ช.ศาสตร์ศิลป์  เมธานุวัฒน์  
มารีย์วิทยา
907
น.ส.ศิรดา  คิดโสดา  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
908
ด.ญ.ศิรดา  จิตต์หรรษา  
ปัญญาประทีป
909
นายศิรพัศ  โพธิชาญประเสริฐ  
ราชสีมาวิทยาลัย
910
นายศิรวัฒน์  กุลนอก  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา
911
นายศิรวิชญ์   โพธิ์ทองงาม  
ราชสีมาวิทยาลัย
912
ด.ช.ศิรวิชญ์  เต็งกลาง  
ราชสีมาวิทยาลัย
913
ด.ช.ศิรวิทย์  คานจันทึก  
ปากช่อง
914
ด.ช.ศิรา  สิทธิโชติวงศ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
915
ด.ญ.ศิริกาญจน์  บุญเกิดรัมย์  
พงษ์ศิริวิทยา
916
ด.ญ.ศิริกำภู   จุดจันทึก  
Homeschool
917
น.ส.ศิริกิตติญาณ์  จำปาเรือง  
เมืองคง
918
ด.ญ.ศิริขวัญ  บางประสิทธิ์  
ปากช่อง
919
ด.ช.ศิริศักดิ์  นิธิโชติไชยรัช  
ราชสีมาวิทยาลัย
920
นายศิลา  ตั้งวนิชนิกุล  
อัสสัมชัญนครราชสีมา
921
นายศิวกร   เกียวจันทึก  
ราชสีมาวิทยาลัย
922
นายศิวกร   หาปัญนะ  
ราชสีมาวิทยาลัย
923
นายศิวกร  บุตรแก้ว  
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
924
ด.ช.ศิวปกรณ์  ผลาทิพย์  
บุญวัฒนา
925
ด.ช.ศิวัช  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
บุญวัฒนา
926
ด.ช.ศิวา  โพธิ์มีศิริ  
ราชสีมาวิทยาลัย
927
นายศิวา  รักษาด่าน  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
928
น.ส.ศุจินธร  นาหนองขาม  
ประทาย
929
ด.ญ.ศุญาณิดา  เสียมลอยน้ำ  
พงษ์ศิริวิทยา
930
ด.ช.ศุทธิพันธ์  เหล่าอุดม  
ราชสีมาวิทยาลัย
931
ด.ช.ศุภกร ศรีอนุชาต    
บุญวัฒนา
932
ด.ช.ศุภกร  ใจยะสิทธิ์  
ราชสีมาวิทยาลัย
933
ด.ช.ศุภกร  ทิพย์นิรันดร์  
มารีย์วิทยา
934
ด.ช.ศุภกร  อนิวัตกูลชัย  
ปากช่อง
935
ด.ช.ศุภกรณ์  ชนะกิจ  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
936
ด.ช.ศุภกฤต  ภู่เกิด  
บุญวัฒนา
937
นายศุภการ  นงนุกูลชัย  
สุรนารีวิทยา
938
ด.ช.ศุภกิจ  ดอนหงษ์ไพร  
ปากช่อง
939
ด.ช.ศุภกิตติ์  เดชสัจจา  
ราชสีมาวิทยาลัย
940
ด.ช.ศุภณัฐ  แตมสำราญ  
ราชสีมาวิทยาลัย
941
ด.ช.ศุภณัฐ  สีรัง  
ราชสีมาวิทยาลัย
942
ด.ช.ศุภรากร  ขันโคกกรวด  
ราชสีมาวิทยาลัย
943
ด.ช.ศุภฤกษ์   สุรอมรกุล  
บุญวัฒนา
944
ด.ช.ศุภฤกษ์  สุขสิงห์ทอง  
บุญวัฒนา
945
น.ส.ศุภัชญา  คงนุรัตน์  
สูงเนิน
946
ด.ช.ศุภากร  ปานวัชราคม  
มารีย์วิทยา
947
น.ส.ศุภานัน  จรัสเดชวิริยะ  
ปากช่อง
948
ด.ญ.ศุภิสรา   กองเกิด  
บุญวัฒนา
949
ด.ญ.ศุภิสรา  ยาวะโนภาส  
สุรนารีวิทยา
950
นายเศรษฐโชค  ตั้งศิริวัฒนวงศ์  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
951
ด.ญ.สกุลทิพย์  พวงศรี  
สุรนารีวิทยา
952
ด.ช.สถาพร  เพิ่มโภคา  
บุญวัฒนา
953
น.ส.สไบทิพย์?  พวงเพชร?  
ศีขรภูมิ?พิสัย
954
นายสมโภช  คำเทียนทอง  
สุรวิวัฒน์
955
นายสรพัศ  เอกวิทโยภาส  
บุญวัฒนา
956
นายสรยุทธ  แนมพลกรัง  
ราชสีมาวิทยาลัย
957
นายสรวิชญ์   จันทร์ใต้  
บุญวัฒนา
958
ด.ช.สรวิชญ์   สุ่มมาตย์  
ราชสีมาวิทยาลัย
959
ด.ช.สรวิชญ์  แกลงกระโทก  
ราชสีมาวิทยาลัย
960
ด.ช.สรวิชญ์  ชุณห์วิจิตรา  
สุรวิวัฒน์
961
ด.ช.สรวิศ   เสรฎฐพงศ์ไพศาล  
ราชสีมาวิทยาลัย
962
ด.ช.สรวิศ  อุปชา  
ราชสีมาวิทยาลัย
963
ด.ญ.สรัญรัตน์  สวัสดิรักษ์  
สุรนารีวิทยา
964
ด.ญ.สริภัทร  พรมแก้ว  
พิมายวิทยา
965
ด.ญ.สโรชา  พัฒนากุล  
สุรนารีวิทยา
966
นายสฤษฎ์พงศ์  จ่ากลาง  
เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
967
นายสหรัถ   เดชสุข  
ราชสีมาวิทยาลัย
968
ด.ช.สัณฐพจน์  ปานทอง  
ราชสีมาวิทยาลัย
969
ด.ช.สาธิก  งานพีรพงศ์  
ปากช่อง