รายชื่อผู้สอบเพื่อรับเกียรติบัตร...รายชื่อผู้สอบ เรียงตามตัวอักษร...
ศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ สอบที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ที่
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
คลิกพิมพ์เกียรติบัตร
หมายเหตุ
1
ด.ญ.กมลลักษณ์  ผือโย  
ภูเขียว
2
ด.ช.กรภัทร์  แก้วหมื่นไวย  
ชัยภูมิภัคดีชุมพล
3
ด.ช.กรรวี  ทราบพรมราช  
ปัญจดี
4
ด.ช.กฤตเมธ  บุญโยธา  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
5
ด.ช.กฤตยชญ์  บุญเสน  
มารีย์วิทยา
6
ด.ช.กฤตศรัณย์  พุทธแสน  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
7
ด.ช.กฤษฎา  ฝาชัยภูมิ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
8
ด.ช.กฤษฎิ์ชนม์  คุณสุข  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
9
ด.ช.ก้องภพ  ศรีชัยภูมิ  
ปัญจดี
10
ด.ญ.กัญญาณัฐ  พุทไธวัฒน์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
11
ด.ญ.กัญญาณัฐ  วงศ์แก่น  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
12
ด.ช.กันณพงศ์   น้อยสุวรรณ  
ชัยภูมิภัคดีชุมพล
13
ด.ช.กันตพัฒน์   ฤทธิศักดิ์ชลเดช  
แก้งคร้อวิทยา
14
ด.ช.กันตินันท์  ศรีพล  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
15
ด.ช.กานต์ธัช  ภักติยานุวรรตน์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
16
ด.ญ.กานต์ธิดา  สุทธิวงษ์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
17
น.ส.กานต์พิชชา  รวิพรรณไพบูลย์  
ภูเขียว
18
ด.ช.กิตติ?พิชญ์?  เขต?อริ?ย?กุล  
ชัยภูมิ?ภักดีชุมพล?
19
ด.ช.กิตติบัณฑิต  นพคุณ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
20
ด.ช.โกสินทร์  เสโส  
แก้งคร้อวิทยา
21
ด.ช.ขจิต  ศรีนวลจันทร์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
22
ด.ช.คณพศ  แทนสันเทียะ  
ชัยภูมิภัคดีชุมพล
23
ด.ญ.คณัสวรรณ  สิมาชัย  
ชัยภูมิภัคดีชุมพล
24
ด.ช.คุณาณัฏฐ์   เพียภูเขียว  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
25
ด.ญ.จณิสตา  หาชัยภูมิ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
26
ด.ช.จิรัฎฐ์  เผือกทอง  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
27
ด.ช.จิรายุ  เอกกุล  
ปัจญดี
28
ด.ญ.ชญานิศ   มินทร์เสน  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
29
ด.ช.ชนมภูมิ  ถือชัยภูมิ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
30
ด.ช.ชนะชัย  เทียมแก้ว  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
31
ด.ญ.ชนิกานต์  บัวบาน  
ปัญจดี
32
ด.ช.ชโยฑิต  เสาโกมุท  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
33
นายชลกร  ขวัญเกษม  
ภูเขียว
34
ด.ญ.ชัชฎาภรณ์  ลบบำรุง  
ภูเขียว
35
ด.ญ.ชาริสา  สําราญพิศ  
ภูเขียว
36
ด.ช.ชิษณุพงศ์  จำปามูล  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
37
ด.ช.ชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน  
ชัยภูมิภัคดีชุมพล
38
ด.ช.ฐภัทร  ศรีสุชาติ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
39
ด.ช.ฐาปกร  จอกนาค  
ปัญจดี
40
ด.ช.ฐาปกรณ์  โพธิ์สุข  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
41
ด.ช.ฐิติพงศ์   วงษ์ตางตา  
แก้งคร้อวิทยา
42
ด.ช.ฐิติพันธ์  พารา  
ปัญจดี
43
ด.ญ.ฐิติวรดา  หล้าเพชร  
ภูเขียว
44
ด.ช.ฐิติวิวัฒน์  เท้าอิ่ม  
ภูเขียว
45
ด.ญ.ณปภา  ธรรมกุล  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
46
ด.ช.ณภดล  แก้วตาทิพย์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
47
ด.ช.ณภัทร  ชัยสิน  
มารีย์วิทยา
48
ด.ญ.ณหทัย  ธรรมวงศ์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
49
ด.ช.ณัชพล  จงจอหอ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
50
ด.ช.ณัชพล  โสพิลา  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
51
ด.ญ.ณัฏฐ?ณิชา?  โชติ?นว?กุล?  
ชัยภูมิ?ภักดี?ชุมพล?
52
ด.ช.ณัฐ?กุล?  ภาโสดา?  
ชัย?ภูมิภัคเีชุมพล
53
ด.ญ.ณัฐกฤตา  แน่นอุดม  
ปัญจดี
54
ด.ช.ณัฐกฤตา  ภูคงคา  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
55
ด.ญ.ณัฐกฤตา  หิรัญวรรณ์  
ปัญจดี
56
ด.ญ.ณัฐชนน  ชนะวงศ์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
57
ด.ช.ณัฐพงค์  โภคา  
ปัญจดี
58
น.ส.ณัฐพร  ร่าเริง  
บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
59
ด.ญ.ณัฐวดี   ชาติขยัน  
ภูเขียว
60
ด.ช.ณัฐวุฒิ?  ทรัพย์?สมบัติ?  
ชัยภูมิ?ภักดีชุมพล?
61
ด.ช.ด.ช.ศตวรรษ   เที่ยงธรรม  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
62
ด.ช.ดนุสรณ์  ดารากุล  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
63
น.ส.ดุลยาภรณ์  ลาภเกิด  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
64
ด.ช.เดชศักดิ์ดา  เพียรธรรม  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
65
นายทศวุฒิ  ตนินทรางกูร  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
66
ด.ช.ทัศน์พล  ทิพย์อักษร  
มารีย์วิทยา
67
ด.ช.ธณัฐชนนท์  ธรรมจักร  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
68
ด.ช.ธนกฤต  ประกายเพชร  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
69
ด.ช.ธนพัต  พิลาแก้ว  
แก้งคร้อวิทยา
70
ด.ช.ธนภัทร  มิ่งคำมี  
ปัญจดี
71
นายธนวัฒน์?   ผ่าน?บุตร?  
ภูเขียว?
72
ด.ช.ธนวิชญ์  เหล่าฤทธิ์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
73
ด.ญ.ธนัชพร   พองชัยภูมิ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
74
น.ส.ธัญญาลักษณ์  ประจงค้า  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
75
ด.ญ.ธัญลักษณ์  คนรู้  
ชัยภูภักดีชุมพล
76
ด.ญ.ธิษณามดี  ทรัพย์ประดิษฐ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
77
ด.ช.ธีรภัทร  เกษมธรรมแสวง  
ชัยภูมิ?ภักดีชุมพล
78
ด.ช.ธีราทัต  ธนอนันตกูล  
ปัญจดี
79
ด.ช.เธียรวิชญ์  จรูญพันธุ์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
80
ด.ญ.นงค์ณภัทร   คลังเงิน  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
81
ด.ช.นนทพัทธ์  สถิตย์ภูมิ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
82
ด.ช.นราธิป  สิงห์กระโจม  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
83
ด.ช.นราวิชญ์?  แคนมี  
ชัยภูมิ?ภักดีชุมพล?
84
น.ส.นันธพร  วังหาร  
นาหนองทุ่มวิทยา
85
ด.ช.นิติธร  ถิ่นหนองแวง  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
86
ด.ช.นิติพงษ์  เพชรดำ  
ภูเขียว
87
ด.ญ.บวรลักษณ์  ฦาชา  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
88
น.ส.บัณฑิตา  จันขะ  
บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
89
ด.ช.บุญยกร  ประทุมชาติ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
90
ด.ช.ปฏิรูป  คุณธรรม  
ปัญจดี
91
ด.ญ.ปภาวดี  ทาภักดี  
ปัญจดี
92
ด.ญ.ประภาวรินทร์  เขียวเลียง  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
93
ด.ญ.ปริตรา  จันทชาติ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
94
ด.ญ.ปรีญาภรณ์  กำลังยง  
ภูเขียว
95
น.ส.ปรีญารัตน์  โกสุม  
บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
96
ด.ช.ปวีรินทร์  ฤทธิ์ขจร  
ปัญจดี
97
ด.ญ.ปัญจพัชร์  อินทรพาณิชย์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
98
ด.ญ.ปัณณธร  น้าพานิช  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
99
ด.ญ.ปาณิศา  บำรุงสงฆ์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
100
น.ส.ปุญญ์ณิศา  บำรุงพิพัฒนพร  
แก้งคร้อวิทยา
101
ด.ช.พงศธร?   ทาน้อย  
แก้งคร้อ?วิทยา?
102
ด.ช.พงศภัค  พรโสภณ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
103
ด.ญ.พชรพร  วรพล  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
104
ด.ช.พชรวิทย์  พรหมวิชัย  
ปัญจดี
105
นายพรหมมินทร์  กำไรศิลป์  
ภูเขียว
106
ด.ญ.พริมา  สิมาชัย  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
107
ด.ช.พัทธนันท์  เตมินทร์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
108
ด.ญ.พัทธนันท์  เตียรถ์วัฒนานนท์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
109
ด.ญ.พัทรินทร์  ถิ่นสุวรรณ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
110
ด.ช.พันบุญ  วิเศษศักดิ์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
111
น.ส.พาฝัน  ผงนอก  
บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
112
ด.ญ.พิชชานันท์  ศรีสมบูรณ์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
113
ด.ญ.พิชญ์ตรีญา  งามประเสริฐ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
114
ด.ญ.พิชญาภา  หมั่นหาโชค  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
115
ด.ช.พิชญุตม์  หมั่นหาโชค  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
116
ด.ญ.พิชามญช์  พรหมพา  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
117
ด.ช.พิชิตพงษ์  คำงาม  
ปัญจดี
118
ด.ช.พิตรพิบูล  อึ้งปรียวัฒน์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
119
ด.ญ.พิมพ์?วลัญช์  ภูหัตถการ  
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
120
ด.ญ.พิมพกานต์  กุดชัยภูมิ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
121
ด.ญ.พิมพ์ชนก  บำเหน็จพันธ์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
122
ด.ญ.พิมพ์ชนก  ภูสิลิต  
ชัยภูมิภักดีชุมพล?
123
ด.ญ.พิริยกร  ประทัง  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
124
ด.ญ.พีรดา  ศรีจำปา  
ปัญจดี
125
ด.ญ.เพ็ญพิชชา  ทาสิมมา  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
126
ด.ญ.ฟาริดาย์  สีวาที  
ปัญจดี
127
น.ส.ภคนันท์  ภิญโญศรี  
ภูเขียว
128
ด.ช.ภณวัฒ  ชัยวิรัตนะ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
129
ด.ญ.ภวิษย์พร  ธรรมโชติ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
130
ด.ญ.ภัฏฏินี  สุภบรรเจิด  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
131
ด.ญ.ภัทรมน   ภู่เนาวรัตน์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
132
น.ส.ภัทรศยา  โสรัจจ์  
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
133
ด.ช.ภาคภูมิ  พลชัยภูมิ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
134
ด.ช.ภาคภูมิ  สุขผัด  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
135
ด.ช.ภูดิท  นิ่มมงคล  
ปัญจดี
136
ด.ช.ภูมิภัทร  นวชาติ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
137
ด.ช.ภูมิภัทร  วีระพันธุ์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
138
ด.ช.ภูรินท์  ศัลย์วิเศษ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
139
ด.ช.ภูริวัจน์  ศุภกิจธนทรัพย์  
สตรีชัยภูมิ
140
ด.ช.ภูริวัต  แควภูเขียว  
ภูเขียว
141
ด.ญ.มนัสนันท์  ขันอาษา  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
142
ด.ญ.มุธิตา  คู่แก้ว  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
143
ด.ช.เมธาสิทธิ์  ศรีวงษ์ชัย  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
144
ด.ช.รังสิพล  คนสมบูรณ์  
ชัยภูมิภักดัชุมพล
145
ด.ช.รัฐพล  จันทร์มะโฮง  
เเก้งคร้อวิทยา
146
ด.ช.รัฐภูมิ?  จันทร์มะโฮง  
แก้งคร้อวิทยา
147
ด.ช.รัฐภูมิ  เดชจำเริญ  
ภูเขียว
148
นายรัฐภูมิ  มณีวรรณ์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
149
ด.ญ.รัตน์ตะวัน  สงชนะ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
150
ด.ญ.ลักษิกา   ถนอมเชื้อ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
151
ด.ช.วงศธร  ฐานมั่น  
ชัยภูมิภักดีชุม
152
ด.ช.วชิรญาณ์  กันชัย  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
153
ด.ญ.วชิรญาณ์  ชมกิจ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
154
ด.ช.วชิรวิทย์  ทองนาค  
ชัยภูมิ?ภักดีชุมพล
155
น.ส.วรรวิสา  สืบสำราญ  
นาหนองทุ่มวิทยา
156
ด.ช.วรายุทธ์  ศรีสุภาพ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
157
น.ส.วริศรา  เหล่าลาภ  
ภูเขียว
158
ด.ช.วิชธนา  แคล่วไพรี  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
159
ด.ญ.วิไลลักษณ์  สารรัตน์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
160
ด.ช.ไวทย  สมศรี  
แก้งคร้อวิทยา
161
ด.ญ.ศตพร  ลบหนองบัว  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
162
ด.ญ.ศลิษา   วิเชียรพันธ์  
ปัญจดี
163
ด.ญ.ศศิรดา  เพ็ญจันทร์  
ปัญจดี
164
ด.ญ.ศศิวิมล  แซ่เล้า  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
165
ด.ช.ศักรินทร์  ทบประดิษฐ์  
แก้งคร้อวิทยา
166
ด.ญ.ศิวาพร  แนวโอโล  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
167
ด.ช.สถานนทร์  พรหมนา  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
168
ด.ช.สวัจฉัตว์  เพียงปราชญ์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
169
ด.ช.สาธิต  กระแสบุตร  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
170
ด.ญ.สิรภัทร  นูโพนทอง  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
171
ด.ช.สิรภัร  เหล่าฤทธิ์  
ปัญจดี
172
ด.ช.สิริศักดิ์   เถิงเพ็งพันธ์  
แก้งคร้อวิทยา
173
ด.ญ.สุขกมล  กุลสุวรรณ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
174
ด.ญ.สุภดารี  แซ่ตั๋น  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
175
ด.ช.เสฏฐวุฒิ  บุญเสริม  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
176
นายหาญไกร  โลขันธ์  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
177
ด.ญ.อนุธิดา   ยศพิทักษ์  
ภูเขียว
178
ด.ญ.อภัสรา  เมืองแสน  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
179
ด.ญ.อภิชญา  มะโนดำ  
ภูเขียว
180
ด.ญ.อภิญญา  คลังกลาง  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
181
น.ส.อภิญญา  สุกใส  
ภูเขียว
182
ด.ญ.อรปรียา  อาราษฎร์  
ชัยภภักดีชุมพล
183
น.ส.อลิสา  ทานะสุข  
นาหนองทุ่มวิทยา
184
ด.ช.อัครวิทย์   เกียรติก้องชูชัย  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
185
ด.ญ.อัญมณี  ต่อโชติ  
ชัยภูมิภักดีชุมพล
186
ด.ช.อินทัช  ยศพิทักษ์  
ภูเขียว
187
ด.ญ.เเพรวา  อ่อนอ้าย  
ชัยภูมิภักดีชุมพล