รายชื่อผู้สอบเพื่อรับเกียรติบัตร...รายชื่อผู้สอบ เรียงตามตัวอักษร...
ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์ สอบที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ที่
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
คลิกพิมพ์เกียรติบัตร
หมายเหตุ
1
น.ส.กนกวรรณ  เขื่อนมั่น  
ลำปลายมาศ
2
ด.ญ.กนกวลี  จันศรี  
ลำปลายมาศ
3
น.ส.กรกนก  จะนันท์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
4
น.ส.กรญาณี  อนุสรหิรัญการ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
5
ด.ช.กรวิชญ์  วันตะธรรม  
บุรีรัมย์พิทยาคม
6
ด.ญ.กรองแก้ว  หาญศึก  
พุทไธสง
7
ด.ญ.กรองมาลิน   มหาวงศ์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
8
ด.ช.กฤตรัฐ  มูลมณี  
บุรีรัมย์พิทยาคม
9
ด.ช.กฤษฎา   จำปาแดง  
บุรีรัมย์พิทยาคม
10
นายกฤษณรากรณ์  พริ้วไธสง  
พุทไธสง
11
นายกษิดิศ  บำรุงไทย  
บุรีรัมย์พิทยาคม
12
ด.ช.กองธรรม   เวชชศาสตร์  
นางรอง
13
ด.ญ.กัญจนรัตน์  กิตติ์ธนารุจน์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
14
น.ส.กัญญาณัฐ  จันทมาส  
บุรีรัมย์พิทยาคม
15
น.ส.กัญญาภัค  พยัคฆา  
นางรอง
16
น.ส.กัญญาภัทร  ศรสำเร็จ  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
17
ด.ช.กันตพัชร  วรรณสินธ์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
18
ด.ญ.กันทิมา  แฟร์โบแทม  
แสนสุข
19
ด.ญ.กัลย์สุดา  แทนสม  
พุทไธสง
20
น.ส.กัลย์สุดา  ยอดสะเทิ้น  
พุทไธสง
21
ด.ญ.กัลยา  มงคลศรี  
พุทไธสง
22
ด.ญ.กาญจน์ธีรา  ดำเหมา  
พุทไธสง
23
ด.ญ.กานต์พิชชา  สุระศรี  
พุทไธสง
24
น.ส.กานต์สินี  โนนทะญาติ  
แสนสุข
25
ด.ช.กิตติคุณ  ขันติกุล  
พุทไธสง
26
ด.ช.กิตติพงษ์  สมใจ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
27
น.ส.กิตติยากรณ์  ประเสริฐพักร์  
พุทไธสง
28
นายกิตติวัฒน์  สุทธิโคตร  
บุรีรัมย์พิทยาคม
29
ด.ญ.เกศเเก้ว   ธรรมรักษา  
บุรีรัมย์พิทยาคม
30
นายเกษม  ตินตะบุระ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
31
ด.ญ.ขวัญจิรา  ขยันชุมนุม  
บุรีรัมย์พิทยาคม
32
ด.ญ.เขมจิรา  ธงอาษา  
ลำปลายมาศ
33
ด.ช.คณินณัฐ  ไพรลือชา  
บุรีรัมย์พิทยาคม
34
นายคธาวุฒิ  ศรีรุ่ง  
บุรีรัมย์พิทยาคม
35
น.ส.จันประไพ  จะยันรัมย์  
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
36
ด.ช.จิตตพัฒน์  ลีลัครานนท์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
37
ด.ญ.จินต์จุฑา  วีรชาติยานุกูล  
บุรีรัมย์พิทยาคม
38
ด.ช.จิรภัทร  บรรลังก์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
39
ด.ช.จิรภัทร  พัฒนประทีป  
บุรีรัมย์พิทยาคม
40
น.ส.จิราพร  ศรีชู  
พุทไธสง
41
ด.ญ.จิวานันท์  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
42
ด.ญ.จีรนันท์  ตาบุดดา  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
43
น.ส.จุฑามาศ  อินทร์วงศ์  
สตึก
44
นายฉัฐเมศร์  ทิตธเนศวงศ์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
45
นายฉัตรชัย  ซึมกลาง  
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
46
น.ส.ฉัตรพร  ฉัตรไธสง  
พุทไธสง
47
ด.ญ.ชญานันท์  แก้วระวัง  
บุรีรัมย์พิทยาคม
48
ด.ญ.ชนิดาภา  โสดี  
บุรีรัมย์พิทยาคม
49
น.ส.ชมอักษร  ศรีตะวัน  
บุรีรัมย์พิทยาคม
50
ด.ญ.ชยธร  สุขใส  
บุรีรัมย์พิทยาคม
51
ด.ช.ชยพล  บุตรศรีเมือง  
บุรีรัมย์พิทยาคม
52
ด.ช.ชยพล  วงศ์พิพัฒน์ชัย  
บุรีรัมย์พิทยาคม
53
น.ส.ชวิศา  แผ่นจันทร์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
54
นายชัยวัฒน์  กัตโร  
พุทไธสง
55
ด.ญ.ชาริฎา  จีระออน  
พุทไธสง
56
นายชุติเดช  สนไธสง  
พุทไธสง
57
ด.ญ.โชติกา   พวงเงินสกุล  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
58
ด.ญ.โชติกา  สีนวนจันทร์  
แสนสุข
59
น.ส.ฌาติกานต์  กินเสน  
นางรอง
60
น.ส.ญาณิน  รักพาณิชย์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
61
ด.ญ.ญาณิศา  วาปิเน  
พุทไธสง
62
ด.ช.ฐฐิพงษ์  แซ่อุย  
วิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
63
ด.ญ.ฐิติกานต์  ชึดนอก  
บุรีรัมย์พิทยาคม
64
ด.ญ.ฐิติรัตน์  บุญหวัง  
สตึก
65
ด.ญ.ณญาดา  กระชุมรัมย์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
66
น.ส.ณฐนนท   ลีประโคน  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
67
นายณฐพงษ์  ธาราไชย  
วิทยาศาสตร์?จุฬาภรณ?ราช?วิทยาลัย?บุรีรัมย์?
68
ด.ญ.ณภัทร  หัศกรรจ์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
69
น.ส.ณหทัย  ธรรมภักดี  
พุทไธสง
70
ด.ญ.ณัชชา  เหล่าบรรเทา  
บุรีรัมย์พิทยาคม
71
น.ส.ณัฏฐ์ชญา  บุญรอด  
นางรอง
72
ด.ญ.ณัฏฐวรรณ  พรหมจันทร์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
73
ด.ช.ณัฏฐศรัณยุ์  อินภู่  
นางรอง
74
น.ส.ณัฐชยา  สุริยะจันทร์  
พุทไธสง
75
ด.ญ.ณัฐภัทร  สุมาลุย์  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
76
ด.ญ.ณัฐวดี  สีรุ้ง  
บุรีรัมย์พิทยาคม
77
ด.ญ.ณัฐวรา  คำมะณี  
บุรีรัมย์พิทยาคม
78
ด.ญ.ณัฐวราพร  สุรินทราช  
พุทไธสง
79
นายณัฐวุฒิ  การกระสัง  
บุรีรัมย์พิทยาคม
80
ด.ญ.ณัถธภร   ชิดไธสง  
บุรีรัมย์พิทยาคม
81
ด.ญ.ณิชกานต์  ความรัมย์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
82
ด.ญ.ณิชกานต์  สุขเลิศ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
83
ด.ญ.ดวงพร  ขำศิริ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
84
ด.ช.ดุลยเดช   พวงจำปี  
บุรีรัมย์พิทยาคม
85
นายตันติวุฒิ  ตันวุฒิบัณฑิต  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
86
ด.ช.ทีปกร  สิงหนุต  
บุรีรัมย์พิทยาคม
87
นายเทพทัต  ไชยโย  
บุรีรัมย์พิทยาคม
88
ด.ช.แทนคุณ  เหลืองขวัญ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
89
ด.ช.ธนธัช  โพธิวงศ์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
90
ด.ช.ธนพัฒน์  นึกรัมย์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
91
ด.ญ.ธนสร  เสรีสงแสง  
บุรีรัมย์พิทยาคม
92
นายธนัช  เจตะวัฒนะ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
93
น.ส.ธนัชพร   บุญนำส่ง  
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
94
ด.ญ.ธนัญชนก  โอชารส  
สตึก
95
นายธนากูล  แสนศรี  
บุรีรัมย์พิทยาคม
96
น.ส.ธมนวรรณ  วัฒนาวงศ์เสถียร  
บุรีรัมย์พิทยาคม
97
นายธวัชชัย   สินธุภูมิ  
แสนสุข
98
นายธวัชชัย  สิงห์กิ้ง  
พุทไธสง
99
ด.ญ.ธัญญรัศม์  ลีลัครานนท์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
100
ด.ญ.ธัญญาณัชญ์  กิติวราธนาวัฒน์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
101
ด.ญ.ธัญณรัตน์  มงคลไชยวัฒน์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
102
ด.ญ.ธัญวรัตม์  รุ่งอร่ามศิลป์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
103
น.ส.ธัญสินี  เถลิงลาภ  
พุทไธสง
104
ด.ช.ธันยพงศ์  พรหนองแสน  
บุรีรัมย์พิทยาคม
105
ด.ญ.ธันยพร  สิงห์สาย  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
106
นายธีรภัทร  จินพละ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
107
นายธีรวัฒน์  กุลวงศ์วรกร  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์
108
ด.ช.นทีพัฒน์  ศรีเสมอ  
อนุบาลกัลยาประสิทธิ์
109
ด.ญ.นพธีรา  จันทรคาต  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
110
น.ส.นภาวรรณ  ผิวพันธุ์  
พุทไธสง
111
ด.ช.นรวรรธน์  กุลสุวรรณ  
พุทไธสง
112
ด.ญ.นวนันท์  รักไธสง  
พุทไธสง
113
นายนวพล  แก้วหานาม  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
114
ด.ญ.นัทธมน  กาญจนรุจวิวัฒน์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
115
น.ส.นันทภัค  บุ้งทองชัยกิจ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
116
ด.ญ.นัยน์นภา  รตนประทีป  
บุรีรัมย์พิทยาคม
117
ด.ญ.นายิกา  อินไชย  
บุรีรัมย์พิทยาคม
118
น.ส.นาริสา  แองค์เออร์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
119
น.ส.น้ำทิพย์  ไชโย  
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
120
ด.ช.นิธินันท์  พงษ์อินทร์วงศ์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
121
ด.ช.นิธิศ  สะเทิงรัมย์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
122
นายนิรุตต์  เกไธสง  
พุทไธสง
123
ด.ช.บวร  แซ่เตีย  
บุรีรัมย์พิทยาคม
124
น.ส.เบญจมาศ  ดินราบรัมย์  
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
125
ด.ญ.เบญจมาศ  บุญเกิด  
บุรีรัมย์พิทยาคม
126
ด.ญ.เบญญาภา  ดาวเรือง  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
127
ด.ช.ปฏิพล  บุญนำพา  
บุรีรัมย์พิทยาคม
128
นายปฏิภาณ  ตุ้มไธสง  
พุทไธสง
129
น.ส.ปฏิมา  นานา  
พุทไธสง
130
ด.ญ.ปทิตตา  โนนไธสง  
พุทไธสง
131
นายปพนธีร์  ธนะปัด  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
132
ด.ช.ปภินวิทย์  พิมพ์ละมาศ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
133
น.ส.ประณิตา  ทันไธสง  
พุทไธสง
134
นายประดิพัทธ์?  เลือดกุมภา  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
135
น.ส.ปรียา  เสียบไธสง  
พุทไธสง
136
ด.ญ.ปรียาภัทร  แก้วแก่น  
บุรีรัมย์พิทยาคม
137
น.ส.ปวรา  เรืองรัมย์  
ประโคนชัยพิทยาคม
138
ด.ช.ปวริศ  สร้างดี  
บุรีรัมย์พิทยาคม
139
น.ส.ปวริศา   สะอาดรัมย์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
140
น.ส.ปวีณา  ศรีภา  
พุทไธสง
141
ด.ช.ปัณณทัต  ถาวร  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
142
ด.ช.ปาณบดี  จารุธานีวงศ์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
143
ด.ญ.ปานพิมพ์  เหลืองประภัสร์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
144
ด.ช.ปุณณพัฒน์?   ชัยทอง  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
145
น.ส.ปุณยาพร  บุตรรัตน์  
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
146
นายพงศกร   เสรีวัฒน์  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัม์
147
ด.ช.พงศ์ภวัต  นามสิมมา  
บุรีรัมย์พิทยาคม
148
น.ส.พนิดา  แฝงฤทธิ์หลง  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
149
น.ส.พรธิดา  เสาวพันธ์  
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
150
น.ส.พรรณภัสษา  มัทรี  
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
151
นายพลภัทร  บุตรคาน  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์
152
ด.ช.พสิษฐ์  พิมพ์ภู  
บุรีรัมย์พิทยาคม
153
ด.ญ.พัชรพร  บุญญาธนพัฒน์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
154
น.ส.พัชรพร  เพชรเลิศ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
155
ด.ช.พัชรพล  พัชรมนตรี  
บุรีรัมย์พิทยาคม
156
น.ส.พัชรี  ทาเงิน  
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
157
ด.ญ.พัทธนันท์  เขาน้อย  
ประโคนชัยพิทยาคม
158
ด.ญ.พัทธนันท์  ปัญญาบุญ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
159
ด.ช.พันธกานต์  เทพนคร  
บุรีรัมย์พิทยาคม
160
นายพันธกานต์  นครไธสง  
พุทไธสง
161
ด.ญ.พิชชานันท์  พิชญาสาธิต  
บุรีรัมย์พิทยาคม
162
นายพิชญุตม์   ศรีดารา  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์
163
ด.ช.พิชาภพ  เงยวิจิตร  
บุรีรัมย์พิทยาคม
164
น.ส.พิชามญธุ์  ชาลี  
พุทไธสง
165
ด.ช.พิพัฒน์  ศิรพิมลรัตน์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
166
ด.ญ.พิมพ์ลภัทร์  แต่เชื้อสาย  
บุรีรัมย์พิทยาคม
167
ด.ญ.พิมพ์วิภา  โกศล  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย? บุรีรัมย์
168
น.ส.พิมลนาฎ  แรกไธสง  
พุทไธสง
169
ด.ญ.พิรญาณ์  ศรีโคตร  
บุรีรัมย์พิทยาคม
170
ด.ช.พีรภาส  ศรีวังราช  
บุรีรัมย์พิทยาคม
171
ด.ช.พีรวิชญ์  สันตะโภค  
บุรีรัมย์พิทยาคม
172
ด.ช.พีระพัฒน์   เกรัมย์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
173
น.ส.พุทธิชา  กระออมแก้ว  
บุรีรัมย์พิทยาคม
174
ด.ญ.เพชรลดา  แก้วลือนาม  
พุทไธสง
175
น.ส.เพ็ญพิชชา  อินทกูล  
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
176
ด.ญ.ไพวริศา  พันธ์งาม  
บุรีรัมย์พิทยาคม
177
น.ส.ภคพร  ปลื้มจิต  
พุทไธสง
178
นายภคพล  ทองหล่อ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
179
นายภคพล  โสภากุล  
พุทไธสง
180
ด.ญ.ภัณฑิรา  ประวันรัมย์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
181
ด.ญ.ภัทรนิษฐ์  พลพุฒินันท์  
พุทไธสง
182
ด.ญ.ภัทรปภา  ทยอมใหม่  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์
183
ด.ช.ภัทรพงศ์  ทุยโพธิ์ชัย  
พุทไธสง
184
ด.ญ.ภัทรานิษฐ์  ปัญนะทุภา  
บุรีรัมย์พิทยาคม
185
น.ส.ภัทราพร  ลาล่องคำ  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
186
ด.ช.ภาณุ  กำเชียงคำ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
187
ด.ช.ภาณุเมศวร์  ย่ากลาง  
บุรีรัมย์พิทยาคม
188
ด.ญ.ภิรญา  เมยไธสง  
บุรีรัมย์พิทยาคม
189
ด.ช.ภูเบศ  ศรีคุณ  
พุทไธสง
190
นายภูมิพัฒน์  บุญมะยา  
บุรีรัมย์พิทยาคม
191
ด.ช.ภูริ  ศิลาชัย  
บุรีรัมย์พิทยาคม
192
นายภูริช  ขวัญเมือง  
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
193
นายภูริภัทร  ชาชำนาญ  
พุทไธสง
194
นายภูวสิษฏ์  เนื้อไม้หอม  
บุรีรัมย์พิทยาคม
195
นายมังกร  เฮงยศมาก  
แสนสุข
196
น.ส.มานาริรีณทร์  ชยภร  
พุทไธสง
197
ด.ญ.มิ่งกมล  เลิศศรีชูเชิด  
บุรีรัมย์พิทยาคม
198
นายมินธาดา  พวงมินธาดา  
บุรีรัมย์พิทยาคม
199
ด.ญ.มิรันตี  ราชธรรมมา  
สตึก
200
ด.ญ.เมธาพร  สุรางค์กูล  
บุรีรัมย์พิทยาคม
201
น.ส.เยาวมาลย์  โพสาพิมพ์  
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
202
ด.ช.ร๊อบบี้  เรย์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
203
นายระพีพัฒน์  บุตรวิชา  
พุทไธสง
204
น.ส.รักษิตา  นิมนต์รัมย์  
ประโคนชัยพิทยาคม
205
ด.ช.รัชชานนท์  สร้อยสำโรง  
บุรีรัมย์พิทยาคม
206
ด.ช.รัชวุฒิ  ลี้ทวีสุข  
บุรีรัมย์พิทยาคม
207
นายราเมศวร์  อุปพันธ์  
พุทไธสง
208
ด.ญ.รินทร์ลภัส  เกียรติวิทยะ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
209
ด.ญ.รุจิภา  แสนศรีเชาว์พันธ์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
210
นายโรจนศักดิ์  เบี้ยไธสง  
พุทไธสง
211
นายวชิรวิชญ์  ย่ากลาง  
บุรีรัมย์พิทยาคม
212
น.ส.วชิราภรณ์  ศิริชาติ  
พุทไธสง
213
ด.ญ.วรรณวรษา  จันละออ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
214
น.ส.วรรณวิสา   การอิน  
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
215
ด.ญ.วรรณิษา  ปราบไธสง  
บุรีรัมย์พิทยาคม
216
ด.ญ.วรวลัญช์   จันทร์โสภา  
บุรีรัมย์พิทยาคม
217
น.ส.วรินทร์พร  วงศ์ประดับแพร  
พุทไธสง
218
น.ส.วรินรำไพ   จำปาแดง  
บุรีรัมย์พิทยาคม
219
นายวัชระ  คิดรัมย์  
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
220
ด.ญ.วิรัลพัชร  นิติไชยโรจน์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
221
นายวิษณุเวท  แสนเกษม  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
222
น.ส.วิสสุตา  โสภา  
ประโคชัยพิทยาคม
223
นายวีระยะ  บุญมี  
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
224
นายวุฒินันท์?  แก้วศรีสุข  
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก?
225
นายศรัณยพงศ์  สนองหงอก  
พุทไธสง
226
น.ส.ศรัณยา  โพธิขำ  
พุทไธสง
227
ด.ช.ศรีมาพงษ์  พงศ์ธนารักษ์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
228
นายศักดา  เจริญรัมย์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
229
น.ส.ศิรประภา  บุราณรมย์  
พุทไธสง
230
ด.ญ.ศิรภัสสร  พรมบุตร  
พุทไธสง
231
ด.ญ.ศิริยากร  สุขประโคน  
บุรีรัมย์พิทยาคม
232
น.ส.ศิริวรรณ?  ชะดารัมย์  
รมย์บุรีพิทยาคม? รัช?มัง?คลา?ภิเษก?
233
ด.ญ.ศิริวรรณ  ปะวะภา  
พุทไธสง
234
น.ส.ศุภกร  นพไธสง  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
235
ด.ช.ศุภกฤต  สุขสบาย  
บุรีรัมย์พิทยาคม
236
ด.ญ.ศุภกานต์    เกษรบัว  
บุรีรัมย์พิทยาคม
237
ด.ญ.ศุภพร  เกษร  
สตึก
238
ด.ช.ศุภวิชญ์  จินดาวงศ์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
239
นายศุภสิทธิ์  ดอนสามารถ  
นางรอง
240
ด.ญ.ศุภาพิชญ์  อ้นศรีวงค์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
241
ด.ญ.ศุภิสรา  สนองชาติ  
บุรีรัมย์พิทยาคม
242
นายสมบูรณ์แบบ   ปักเสติ  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
243
ด.ญ.สัตตบงกช  รักพรม  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
244
นายสันติภาพ  ทองจันทร์  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
245
นายสิทธิชัย  นาดี  
นางรอง
246
นายสิรภพ  เงยวิจิตร  
พุทไธสง
247
ด.ช.สิรภัทร  นามแก้ว  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
248
ด.ช.สิรวิชญ์  ใจกล้า  
พุทไธสง
249
ด.ญ.สิริกัญญา  กางรัมย์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
250
น.ส.สิริกุล  สินศิริ  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
251
น.ส.สุชาวดี   เที่ยงธรรม  
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
252
น.ส.สุชาวดี  หาญณรงค์  
นางรอง
253
ด.ญ.สุธาสินี  แก้วอรสาร  
บุรีรัมย์พิทยาคม
254
ด.ช.สุธีรพันธ์  กองน้อย  
บุรีรัมย์พิทยาคม
255
ด.ญ.สุภัสสร  บุรงค์รัมย์  
บุรีรัมย์พิทยาคม
256
น.ส.สุภารักษ์  เจริญพันธุวงศ์  
พุทไธสง
257
ด.ช.สุรพัศ  เสริมสุข  
บุรีรัมย์พิทยาคม
258
ด.ญ.สุวณีย์  วงค์พิพัฒน์ศิลป์  
พุทไธสง
259
ด.ญ.หงษ์ฟ้า  เฮงยศมาก  
แสนสุข
260
น.ส.หฤทัย  โทแสง  
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
261
น.ส.อนุภา  ธรรมนิยม  
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
262
นายอนุวัฒน์  ปิ่นแก้ว  
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
263
น.ส.อโนมา   ศรชัย  
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
264
ด.ญ.อรไพลิน  เมาหวล  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
265
น.ส.อัจฉราภรณ์  มะโนบาล  
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
266
น.ส.อัจฉรียา  ไชยสิงห์หาร  
พุทไธสง
267
น.ส.อารยา  ปลื้มพันธ์  
พุทไธสง
268
นายอิทธิ  ใจดี  
พุทไธสง
269
ด.ช.อิสระพงษ์  ดวงหาคลัง  
บุรีรัมย์พิทยาคม
270
น.ส.ไอรดา  นามวงศ์  
พุทไธสง