รายชื่อผู้สอบเพื่อรับเกียรติบัตร...รายชื่อผู้สอบ เรียงตามตัวอักษร...
ศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์ สอบที่โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ที่
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
คลิกพิมพ์เกียรติบัตร
หมายเหตุ
1
ด.ญ.กชพรรณ  พงษ์ปิยานุรัตน์  
สุรวิทยาคาร
2
น.ส.กนกนาฏ  พวกพูนดี  
สิรินธร
3
ด.ญ.กนกพร  ศิริม่วง  
สิรินธร
4
ด.ญ.กนกวรรณ  แข่งขัน  
สิรินธร
5
น.ส.กมนชนก  ทองอ่วมใหญ่  
สิรินธร
6
น.ส.กมลฉัตร  เรืองกระจาย  
สุรวิทยาคาร
7
ด.ญ.กมลชนก  เครือเพชร  
สุรวิทยาคาร
8
ด.ญ.กมลพร  สมบุญลาภ  
สิรินธร
9
ด.ช.กมลภพ  ราศรีนวล  
สุรวิทยาคาร
10
ด.ญ.กมลภัทร  หวังเป็น  
สุรวิทยาคาร
11
ด.ญ.กมลลักษณ์  จันทขัมมา  
สุรวิทยาคาร
12
น.ส.กมลวรรณ  กมลบูรณ์  
ประสาทวิทยาคาร
13
น.ส.กมลวรรณ  ศรีศันสนีย์  
สุรวิทยาคาร
14
ด.ช.กรชาล   กิตติภูมิเมธี  
สิรินธร
15
ด.ช.กรวิชญ์  สุขล้น  
บัวเชดวิทยา
16
ด.ช.กรวีร์  อรุณปรีดิ์  
สุรวิทยาคาร
17
ด.ญ.กรสุมา  บุญเยี่ยม  
สิรินธร
18
นายกฤตธี  เจริญชัยสงค์  
สุรวิทยาคาร
19
นายกฤตพิชญ์  อินทนู  
ศีขรภูมิพิสัย
20
นายกฤตภาส  เครือยา  
สิรินธร
21
ด.ช.กฤตภาส  พิกุลชาคร  
สุรวิทยาคาร
22
ด.ช.กฤตเมธ   ดาบรัมย์  
สุรวิทยาคาร
23
ด.ช.กฤตเมธ  ทองนรินทร์  
สุรวิทยาคาร
24
นายกฤติกร  กิตติภูมิเมธี  
สิรินธร
25
ด.ญ.กฤติพร  นิธิวรรณกิจ  
สุรวิทยาคาร
26
ด.ญ.กฤติภัทร  นิธิวรรณกิจ  
สุรวิทยาคาร
27
ด.ช.กฤษฏ์  กองสุข  
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
28
ด.ช.กฤษดา  โกมล  
บัวเชดวิทยา
29
ด.ญ.กวินธิดา   ศิริทัศนเวช  
สุรวิทยาคาร
30
นายกษิดิศ  ธรรมสุรักษ์  
สุรวิทยาคาร
31
ด.ช.ก้องภพ  ยองทอง  
สุรวิทยาคาร
32
ด.ช.ก่อบุญ  โล่เสถียรกิจ  
สุรวิทยาคาร
33
น.ส.กัญญ์วรา  วิเศษแก้ว  
สิรินธร
34
ด.ญ.กัญญาพัชร  หลาบเย็น  
บัวเชดวิทยา
35
ด.ญ.กัญญาวีร์  แสนเพื่อน  
สุรวิทยาคาร
36
ด.ญ.กัญภักดิ์  ช่อพรรณรังสี  
สุรวิทยาคาร
37
ด.ช.กันตธีร์  อรุณปรีดิ์  
สิรินธร
38
น.ส.กันธิชา  นาคำ  
ประสาทวิทยาคาร
39
ด.ช.กาจบดินทร์  ต้นทอง  
สิรินธร
40
นายกานต์  สุดดี  
สุรวิทยาคาร
41
ด.ญ.กานต์ธิดา  ผลจันทร์  
สิรินธร
42
ด.ญ.กานต์พิชชา  พรหมบุตร  
สุรวิทยาคาร
43
น.ส.การะเกด  คงสืบเสาะ  
ประสาทวิทยาคาร
44
ด.ช.กำพล  เชิงวิลาศ  
สุรวิทยาคาร
45
นายกิตติธร   ทรงวาจา  
ประสาทวิทยาคาร
46
นายกิตติพศ  แก้วปลั่ง  
สุรวิทยาคาร
47
นายกิตติพัฒน์   นิยมตรง  
สุรวิทยาคาร
48
นายกิตติพัฒน์  ชโยภาส  
ศีขรภูมิพิสัย
49
นายกิตติภัฎ  สุขสำราญ  
สุรวิทยาคาร
50
ด.ญ.กิตติมา  กมลวัฒนานนท์  
สุรวิทยาคาร
51
นายกิตติวินท์  เตชประทักษ์?  
สุร?วิทยาคาร?
52
นายกิตติวินท์  ธนสมุทร  
สิรินธร
53
น.ส.กิติวิชยา  ใจกล้า  
สิรินธร
54
ด.ญ.กุลจิรา   ทองยอด  
บัวเชดวิทยา
55
ด.ญ.กุลฉัตร  พรหมบุตร  
สิรินธร
56
ด.ช.กุลทรรศน์   สว่างสิริทิพย์  
สุรวิทยาคาร
57
ด.ญ.เกตน์สิริ   หมื่นสา  
บัวเชดวิทยา
58
ด.ญ.เกวลิน  เตยังรัมย์  
สุรวิทยาคาร
59
ด.ญ.เกศยศวดี  ศรีมาก  
บัวเชดวิทยา
60
ด.ช.เกษมสันต์ เลิศสรรสิริ  
สุรวิทยาคาร
61
ด.ช.เกื้อสกุล  เพียรเสมอ  
สิรินธร
62
ด.ญ.ขวัญข้าว  แพงเจริญ  
สุรวิทยาคาร
63
ด.ญ.ขวัญชวณัฐ  เหลืองวิไล  
สิรินธร
64
น.ส.ขวัญชีวา   บุญเรือง  
ประสาทวิทยาคาร
65
ด.ญ.เขมจิรา  เทศแก้ว  
สิรินธร
66
ด.ญ.เขมจิรา  สุวรรณฑา  
สุรวิทยาคาร
67
ด.ช.คณาธิป?  พรหม?ส?ห?สิทธิ์?  
สุรวิทยาคาร?
68
ด.ช.คณิศร  ข่าขันธ์มาลี  
สิรินธร
69
น.ส.ครินทรา  อาษาราช  
สิรินธร
70
นายจตมงคล  สมชอบ  
สุรวิทยาคาร
71
น.ส.จตุพร  ราชสีห์  
บัวเชดวิทยา
72
ด.ญ.จอมขวัญ  ผดุงสุข  
สิรินธร
73
นายจักรพรรดิ์  ศรีทองสุข  
สุรวิทยาคาร
74
ด.ญ.จันทกานต์  มีแก้ว  
สิรินธร
75
ด.ญ.จันทประภา  ศรีดา  
สุรวิทยาคาร
76
ด.ช.จิณณธรรม  จินดาศรี  
สุรวิทยาคาร
77
น.ส.จิดาภา  สุบินนาม  
สุรวิทยาคาร
78
นายจิตรพงษ์  พวงคำ  
สิรินธร
79
ด.ญ.จินดาพร   โกศล  
ศีขรภูมิพิสัย
80
น.ส.จินตภา  เสาสูง  
สุรวิทยาคาร
81
นายจิรกร  โอธินทรยุทธ  
สิรินธร
82
ด.ญ.จิรฐา  ชิงชัยฤทธิ์  
สิรินธร
83
ด.ช.จิรพิพรรฒ  บุญมาก  
สุรวิทยาคาร
84
ด.ญ.จิรภิญญา  ทองนำ  
สิรินธร
85
ด.ช.จิรสุข  สุวิชา  
สิรินธร
86
ด.ญ.จิรัชยา  แพ่งเทพ  
สุรวิทยาคาร
87
ด.ญ.จิรัฏฐ์สุภา  สุทธิกุล  
สิรินธร
88
ด.ญ.จิราพัชร   ตางาม  
บัวเชดวิทยา
89
ด.ญ.จิราพัชร  สุจินพรัหม  
สิรินธร
90
ด.ญ.จิราภา  บุญนอง  
บัวเชดวิทยา
91
ด.ช.จิรายุส  จำปาทอง  
สุรวิทยาคาร
92
ด.ญ.จีรดา  ชัยเลิศ  
บัวเชดวิทยา
93
น.ส.จุฑามาศ  สายกระสุน  
ประสาทวิทยาคาร
94
ด.ญ.จุฬามณี?  คงทรัพย์?  
บัวเชดวิทยา
95
นายเจษฎา  เหลือดี  
สุรวิทยาคาร
96
นายโจเซฟ  บอยน์ตัน  
สุรวิทยาคาร
97
นายฉัฐวัฒน์  ชีรเสรีวงศ์  
สิรินธร
98
ด.ญ.ฉัตรชมภู  ต่ออภิชาตตระกูล  
สิรินธร
99
ด.ญ.ฉัตรียา  บูรณ์เจริญ  
สิรินธร
100
ด.ญ.ฉันทิษา  สงกล้า  
สุรวิทยาคาร
101
ด.ญ.ชญาน์นัทช์  บุญญะสิริสิทธิ์  
สิรินธร
102
ด.ญ.ชญานิษฐ์  ดาศรี  
สุรวิทยาคาร
103
ด.ญ.ชฎาธาร  ชัยยุทธภูมิ  
สิรินธร
104
น.ส.ชนกชนม์  พะนิรัมย์  
สิรินธร
105
ด.ญ.ชนกนาถ?  ปฐมเสรี  
สุรวิทยาคาร
106
ด.ช.ชนน  เผยไธสง  
บัวเชดวิทยา
107
ด.ช.ชนนันท์?  จันทน์?หอม?  
สุรวิทยาคาร
108
นายชนะชัย  แจ่มใส?  
ประสาทวิทยาคาร?
109
ด.ญ.ชนัญชิดา  เลอมานกุล  
สุรวิทยาคาร
110
ด.ญ.ชนัญชิตา  โสมหาว  
สุรวิทยาคาร
111
ด.ช.ชนัญญู รัตนศิริเนตร  
สุรวิทยาคาร
112
ด.ญ.ชนิญญา   วนมา  
สุรวิทยาคาร
113
ด.ญ.ชนิษฐา  มานะนาวิกผล  
สิรินธร
114
นายชยพล มียิ่ง  
สุรวิทยาคาร
115
ด.ช.ชยพล  ปลาดลาภ  
สุรวิทยาคาร
116
น.ส.ชลธิชา  เลิศสรรสิริ  
สิรินธร
117
น.ส.ชลธีธาร  เสียงจินดารัตน์  
สิรินธร
118
ด.ช.ชลสิทธิ์   อภิลาศมงคล  
สุรวิทยาคาร
119
ด.ญ.ชลิกา  แก้วจันทร์  
สุรวิทยาคาร
120
ด.ญ.ชลิดา  แก้วจันทร์  
สุรวิทยาคาร
121
ด.ช.ชลิต   โภคทรัพย์  
สุรวิทยาคาร
122
ด.ญ.ชลิตา  วาสุพิน  
สิรินธร
123
นายชวกร   สัตย์ซื่อ  
ประสาทวิทยาคาร
124
ด.ช.ชวัลวิทย์  จรัญศิริไพศาล  
สุรวิทยาคาร
125
ด.ญ.ชัญญา  ทวีสาร  
สุรวิทยาคาร
126
ด.ญ.ชัญญานุช  สืบสังข์  
บัวเชดวิทยา
127
ด.ช.ชัยนันท์   ไหมทอง  
สุรวิทยาคาร
128
นายชัยภัทร   มียิ่ง  
สุรวิทยาคาร
129
นายชัยวัฒน์  พงษ์วิเศษ  
สุรวิทยาคาร
130
นายชาคร  บุญชูงาม  
สุรวิทยาคาร
131
ด.ช.ชาคริต  ฮมแสน  
สุรวิทยาคาร
132
ด.ช.ชาญไชยกรณ์  คานกลาง  
สุรวิทยาคาร
133
นายชาญณรงค์   นิลแก้ว  
ประสาทวิทยาคาร
134
นายชายชาติ  เรียบร้อย  
สุรวิทยาคาร
135
น.ส.ชาลิสา   เปรียบนาน  
สุรวิทยาคาร
136
ด.ช.ชิษณุพงศ์  เทียมพล  
สุรวิทยาคาร
137
ด.ช.ชิษณุพงศ์  เสียงเพราะ  
สุรวิทยาคาร
138
ด.ญ.ชุดาภา  ไชยเชษฐ์  
บัวเชดวิทยา
139
น.ส.ชุติมันต์  สมเพ็ชร  
บัวเชดวิทยา
140
นายชูเกียรติ  หล่อทอง  
สุรวิทยาคาร
141
น.ส.โชติกา  หิรัญญาณกร  
บัวเชดวิทยา
142
ด.ช.ญาณดนัย  แผ่นใหญ่  
สุรวิทยาคาร
143
น.ส.ญาณิศา  ลิ้มถวิล  
สิรินธร
144
ด.ญ.ญาดา  สุขรอบ  
บัวเชดวิทยา
145
ด.ช.ฐากูร  ห่อทรัพย์  
สิรินธร
146
ด.ญ.ฐาชิสาณี  เตชะพัวพิทย์  
สุรวิทยาคาร
147
ด.ญ.ฐิติกาญจน์  จนุช  
สิรินธร
148
ด.ญ.ฐิติกาญจน์  แซ่ตัง  
สุรวิทยาคาร
149
น.ส.ฐิติกาญจน์  สัชชานนท์  
สิรินธร
150
นายฐิตินันท์  เต็งพิพัฒน์  
สิรินธร
151
นายฐิติพงศ์  ถะเกิงสุข  
สุรวิทยาคาร
152
ด.ญ.ฐิติรัตน์  ขันอ่อน  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
153
นายฐิติวุฒน์  สีเมฆ  
สิรินธร
154
ด.ญ.ฑิตฐิตา  แสบงบาล  
สุรวิทยาคาร
155
ด.ญ.ณ?ฐ?ิ?ตา?   กลิ่นตั้น  
สุรวิทยาคาร
156
นายณฐภัทร  อนุเคราะห์  
สุรวิทยาคาร
157
ด.ช.ณธรรศ  ลิ้มสวัสดิ์  
สุรวิทยาคาร
158
ด.ช.ณธีพัฒน์  อุกฤษฏ์สิริ  
สุรวิทยาคาร
159
น.ส.ณพิชญา   พลพิมาย  
สิรินธร
160
นายณภัทร   อินทร์ตา  
สุรวิทยาคาร
161
ด.ช.ณภัทร  ชูโฉม  
สุรวิทยาคาร
162
ด.ญ.ณภัทร  นันท์ไสย์  
บัวเชดวิทยา
163
ด.ช.ณรัณ  ภักดีรัตนางกูร  
สิรินธร
164
ด.ญ.ณหทัย  วีรผาติวัฒน์  
สิรินธร
165
น.ส.ณัจฉรียา  ลิ้มถวิล  
สิรินธร
166
ด.ช.ณัฎทวรรธ์  จิววิบูลวัฒนะ  
สุรวิทยาคาร
167
ด.ญ.ณัฏฐ์กฤตา   สิรภัทรชัยวงศ์  
สุรวิทยาคาร
168
ด.ช.ณัฏฐกิตติ์  บุญสุยา  
สิรินธร
169
ด.ช.ณัฏฐพล  อุทะปา  
สิรินธร
170
ด.ช.ณัฏฐริส  บุญแสน  
สุรวิยาคาร
171
นายณัฐกมล  มาลีหวล  
สิรินธร
172
น.ส.ณัฐกานต์  นพพันธ์  
ประสาทวิทยาคาร
173
ด.ญ.ณัฐชยา   เกลียวทอง  
สุรวิทยาคาร
174
นายณัฐโชค   เสร็จประสงค์  
ประสาทวิทยาคาร
175
ด.ญ.ณัฐณิชา  วงษ์บ้านหล่อ  
สิรินธร
176
ด.ญ.ณัฐณิชา  อักษร  
บัวเชดวิทยา
177
ด.ช.ณัฐดนัย  คำเสมอ  
บัวเชดวิทยา
178
ด.ญ.ณัฐนรี  จำเริญใหญ่  
บัวเชดวิทยา
179
ด.ญ.ณัฐนรี  บุราคร  
สุรวิทยาคาร
180
นายณัฐนันท์  เจือจันทร์  
สุรวิทยาคาร
181
ด.ช.ณัฐนันท์  ทิวคู่  
สุรวิทยาคาร
182
นายณัฐพล   ประเสริฐศรี  
สุรวิทยาคาร
183
ด.ช.ณัฐพล?   เกลี้ยงพร้อม  
สุรวิทยาคาร
184
ด.ช.ณัฐพล  ยองทอง  
สุรวิทยาคาร
185
น.ส.ณัฐมน  สุยคง  
สิรินธร
186
น.ส.ณัฐมล  กันโพธิ์  
บัวเชดวิทยา
187
ด.ญ.ณัฐยาน์  วิชุมา  
สิรินธร
188
ด.ญ.ณัฐรดา  รู้จิตรรุจ  
สุรวิทยาคาร
189
ด.ญ.ณัฐริกา  พันธ์เกียรติ  
บัวเชดวิทยา
190
น.ส.ณัฐริญา  พรหมบุตร  
บัวเชดวิทยา
191
ด.ช.ณัฐวัตร  สาแก้ว  
สุรวิทยาคาร
192
ด.ช.ณัฐวีกานต์   มณีเรืองสิน  
สุรวิทยาคาร
193
ด.ญ.ณัฐหทัย  ภูอาษา  
สุรวิทยาคาร
194
ด.ญ.ณิชา  แซ่ลิ้ม  
สิรินธร
195
ด.ญ.ณิชาภัทร  สุตลาวดี  
สุรวิทยาคาร
196
ด.ญ.ณิชาภา  สมหมาย  
สุรวิทยาคาร
197
น.ส.ณินรดา  จึงสุวัฒนานนท์  
สุรวิทยาคาร
198
ด.ญ.ดวงกมล  เพชรเจริญพร  
สุรวิทยาคาร
199
ด.ช.ดำรงรัฐ  คำใจ  
สุรวิทยาคาร
200
นายดิสรณ์  พรหมทัตตานนท์  
สุรวิทยาคาร
201
น.ส.ตรีดาว  บุญเลื่อน  
สิรินธร
202
นายเตธนิน  สายแสงจันทร์  
สุรวิทยาคาร
203
น.ส.แตงสา  สำนักนิตย์  
สุรวิทยาคาร
204
น.ส.ไตรรัตน์  อัตไพบูลย์  
สุรวิทยาคาร
205
ด.ช.ถิรสิทธิ์  ดวงศรี  
สุรวิทยาคาร
206
นายทศพร  กลิ่นสุคนธ์  
สิรินธร
207
ด.ช.ทองเรืองรุ่ง?  เพ่งเล็งดี  
สุรวิทยาคาร
208
นายทัศน์พล  สมพันธ์  
สิรินธร
209
น.ส.ทิฑัมพร  จำนงมี  
ประสาทวิทยาคาร
210
ด.ช.ทินกฤต   สุบิน  
สุรวิทยาคาร
211
ด.ญ.ทิพย์วรา  เรืองโชติเสถียร  
สิรินธร
212
นายเทิดศักดิ์  จุดาบุตร  
ประสาทวิทยาคาร
213
ด.ญ.ธน?ภรณ์?  สรรพ?วา?นิ?ช?กิจ?  
สิรินธร
214
นายธนกฤต   วีรผาติวัฒน์  
สิรินธร
215
ด.ช.ธนกฤต  ทองสืบสาย  
สุรวิทยาคาร
216
นายธนกฤต  เมืองสุข  
สุรวิทยาคาร
217
ด.ช.ธนโชติ   บุญเเสน  
สุรวิทยาคาร
218
ด.ช.ธนเดช  มุตุมาจันทร์  
สุรวิทยาคาร
219
ด.ช.ธนบดินทร์  นันทะบุตร  
สุรวิทยาคาร
220
ด.ช.ธนบดี  เฉิดฉาย  
สุรวิทยาคาร
221
ด.ญ.ธนพร   พงศ์วิระรัตน์  
สุรวิทยาคาร
222
ด.ช.ธนภัทร   มณีโชติสกุล  
สุรวิทยาคาร
223
ด.ช.ธนภัทร  จุงเลียก  
สุรวิทยาคาร
224
ด.ช.ธนภัทร  ผลเจริญ  
สุรวิทยาคาร
225
ด.ช.ธนภัทร  วริทธิธรรม  
สุรวิทยาคาร
226
ด.ช.ธนภัทร  สิงหวรวงศ์  
สุรวิทยาคาร
227
นายธนภัทร  สุบินดี  
สุรวิทยาคาร
228
ด.ช.ธนภูมิ  แจ้งจันทร์  
สุรวิทยาคาร
229
ด.ช.ธนวัฒน์  ผดุงเจริญ  
สุรวิทยาคาร
230
ด.ช.ธนวัฒน์  เพิ่มทอง  
สุรวิทยาคาร
231
นายธนวัฒน์  สีมันตะ  
สิรินธร
232
ด.ช.ธนวัตร  สารธิยากุล  
สุรวิทยาคาร
233
ด.ช.ธนวินท์  จันทร์ไผ่  
สุรวิทยาคาร
234
ด.ญ.ธนัญชนก  กลิ่นสุคนธ์  
สิรินธร
235
ด.ญ.ธนัญชนก  ช่วงโชติ  
สุรวิทยาคาร
236
ด.ญ.ธนัญญา   ศรีวงษ์  
โรงเรียนบัวเชดวิทยา
237
น.ส.ธนัญญา  ดาทอง  
สุรวิทยาคาร
238
ด.ช.ธนัท  ลิ้มถวิล  
สุรวิทยาคาร
239
ด.ญ.ธนันต์ธรณ์   ตราชู  
สุรวิทยาคาร
240
ด.ช.ธนากร  บูรณ์เจริญ  
สุรวิทยาคาร
241
ด.ญ.ธนินท์ธร  กิ่งเกตุ  
สุรวิทยาคาร
242
ด.ช.ธนิสร   เฉลืยวรัมย์  
บัวเชดวิทยา
243
ด.ช.ธเนศวร  บุญสิงห์  
สุรวิทยาคาร
244
ด.ช.ธภัทร  สมชอบ  
สุรวิทยาคาร
245
ด.ญ.ธมนวรรณ   สามารถ  
สุรวิทยาคาร
246
ด.ญ.ธมนวรรณ  มุมทอง  
สุรวิทยาคาร
247
ด.ญ.ธมลวรรณ  สายกลิ่น  
สุรวิทยาคาร
248
นายธรรณธร  สัตตรัตนามัย  
สิรินธร
249
ด.ช.ธรรศ  คุณปัญญา  
สุรวิทยาคาร
250
ด.ช.ธราดล  มังกร  
สุรวิทยาคาร
251
ด.ช.ธัชชภูมิ   ไชยสีดา  
สุรวิทยาคาร
252
น.ส.ธัญ?ชนก?  ใจน่าน?  
ประสาทวิทยาคาร?
253
ด.ญ.ธัญญา  เข็มม่วง  
สุรวิทยาคาร
254
ด.ญ.ธัญญาภรณ์  อารยางกูร  
สิรินธร
255
ด.ญ.ธัญธร  สะอาดเอี่ยม  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
256
นายธัญพิสิษฐ์   ได้ทุกทาง  
ประสาทวิทยาคาร
257
ด.ช.ธัญพิสิษฐ์  กัญญาศรี  
สุรวิทยาคาร
258
น.ส.ธันย์ชนก  พิศเพ็ง  
สุรวิทยาคาร
259
นายธิษณ์  วงศ์วืบูลเศรษฐ์  
สุรวิทยาคาร
260
ด.ญ.ธีรกานต์  มิฆเนตร  
สุรวิทยาคาร
261
ด.ช.ธีรดนย์  ขอร่ม  
สุรวิทยาคาร
262
ด.ช.ธีรเทพ  ศรีเครือดำ  
สุรวืทยาคาร
263
ด.ช.ธีรธรรม  ถะเกิงสุข  
สุรวิทยาคาร
264
ด.ช.ธีรพงษ์   ร้อยศรี  
สุรวิทยาคาร
265
นายธีรพล เรืองผลวิวัฒน์  
สุรวิทยาคาร
266
ด.ช.ธีรพัฒน์  จรัญศิริไพศาล  
สิรินธร
267
ด.ช.ธีรภัทร   ชนะเลิศ  
สุรวิทยาคาร
268
ด.ช.ธีรศาสตร์  ภาสำราญ  
สิรินธร
269
ด.ช.ธีระนันท์  อุตสาหะ  
บัวเชดวิทยา
270
นายธีระศักดิ์  ไม่วายมี  
ประสาทวิทยาราร
271
ด.ญ.ธีรัชญา  น้องดี  
สิรินธร
272
ด.ช.ธีรัตม์   เวชยันต์  
สุรวิทยาคาร
273
ด.ช.เธียรสิริ  สำราญสุข  
บัวเชดวิทยา
274
ด.ช.นนทวัฒน์   ปิ๊บกลาง  
บัวเชดวิทยา
275
ด.ช.นพพล   ทิมธนสาร  
สุรวิทยาคาร
276
ด.ช.นพรัตน์   ก้อนนาค  
สุรวิทยาคาร
277
ด.ญ.นพวรรณ  สืบวัฒนพงษ์กุล  
สุรวิทยาคาร
278
นายนพสิทธิ์  กาญจน์วิวัฒน์  
สุรวิทยาคาร
279
นายนภัส   ชินเชษฐ์  
สุรวิทยาคาร
280
น.ส.นภัสชล  พันธะศรี  
สิรินธร
281
ด.ญ.นภัสวรรณ   นอกสระ  
บัวเชดวิทยา
282
น.ส.นภัสสร   ทองเอี่ยม  
สิรินธร
283
นายนภัสสรพี  โสรธร  
สุรวิทยาคาร
284
ด.ช.นราวิชญ์  เข้าเมือง  
สุรวิทยาคาร
285
นายนราวิชญ์  พรหมมา  
สิรินธร
286
น.ส.นรินรัตน์  ปานทอง  
จอมพระประชาสรรค์
287
น.ส.นฤกานต์  สุขแสวง  
สุรวิทยาคาร
288
นายนฤชิต?  สุดชาวงศ์  
สุรวิทยาคาร
289
ด.ช.นฤชิต  เชิงหอม  
สุรวิทยาคาร
290
ด.ญ.นฤมล  กุลวงษ์  
สุรวิทยาคาร
291
น.ส.นฤมล  คุมสุข  
ประสาทวิทยาคาร
292
น.ส.นฤมล  เตียงทอง  
สิรินธร
293
นายนวพล  ขอร่ม  
สุรวิทยาคาร
294
น.ส.นวิยา  ประเมินชัย  
สิรินธร
295
น.ส.นันทกานต์  เพ็ชรเลิศ  
สิรินธร
296
ด.ญ.นันทกานต์  เสริมศิริ  
สุรวิทยาคาร
297
น.ส.นันท์นภัส  คนึงเพียร  
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
298
น.ส.นันท์นภัส  ดียิ่ง  
บัวเชดวิทยา
299
ด.ญ.นันท์นภัส  ฟังสุวรรณรักษ์  
สุรวิทยาคาร
300
ด.ช.นันทพงศ์  บุญรอด  
สิรินธร
301
ด.ช.นันทวุฒิ  หมายชอบ  
สุรวิทยาคาร
302
ด.ญ.นันทิชา   จรดี  
สุรวิทยาคาร
303
ด.ญ.นันทิรา  มากแสน  
สุรวิทยาคาร
304
ด.ช.น่านน้ำ  จินดาศรี  
สุรวิทยาคาร
305
ด.ญ.นิชกานต์  อักษร  
บัวเชดวิทยา
306
น.ส.นิชาภา  อินทนิล  
สิรินธร
307
ด.ช.นิติภัทธ์   เรืองโรจน์  
สุรวิทยาคาร
308
นายนิธิศ  ยุกต์วัฒนพงศ์  
สุรวิทยาคาร
309
ด.ช.นิพิฐพนธ์   สุชาติสุนทร  
สุรวิทยาคาร
310
ด.ญ.นิภาภัทร  สีหยดยอ  
สุรวิทยาคาร
311
ด.ญ.นิมิตศิริ  ศักดิ์เสริมเกียรติ  
สิรินธร
312
ด.ญ.นิศารัตน์  แก่นเดียว  
สุรวิทยาคาร
313
ด.ช.เนติธร   ทับทิมสำโรง  
สุรวิทยาคาร
314
ด.ญ.เนติรัตน์  อุ่นจิตต์  
สิรินธร
315
นายบรรณวัฒน์  สิรภัทรชัยวงศ์  
สิรินธร
316
ด.ช.บรรณสรณ์  ขวัญทอง  
สุรวิทยาคาร
317
นายบัณฑิต  เกษสม  
สิรินธร
318
นายบายน  ไชยราช  
สิรินธร?
319
ด.ช.บุญญานนท์  มณฑาทอง  
สุรวิทยาคาร
320
ด.ญ.บุญสิตา  ชูสกุล  
สุรวิทยาคาร
321
ด.ญ.บุษบาบรรณ  สาวิสิต  
สุรวิทยาคาร
322
น.ส.เบญญาภา  ปัญญายาว  
ประสาทวิทยาคาร
323
นายปกรณ์  ติณานันท์  
จอมพระประชาสรรค์
324
ด.ญ.ปณาลี  สิงห์สาด  
บัวเชดวิทยา
325
ด.ญ.ปณิชา  มีสะอาด  
สุรวิทยาคาร
326
ด.ญ.ปนัดดา  สำราญสุข  
บัวเชดวิทยา
327
ด.ญ.ปพิชญา  กลกิจสุวรรณ  
สุรวิทยาคาร
328
ด.ช.ปภังกร  ปุริทาสัง  
สุรวิทยาคาร
329
ด.ญ.ปภาวรินท์  ศิลปสิทธิ์  
สิรินธร
330
ด.ช.ปรมัตถ์    มูลสาร  
สุรวิทยาคาร
331
นายปรมินทร์  ฉิมงาม  
บัวเชดวิทยา
332
ด.ช.ปรเมศ  ศรีเคลือบ  
สุรวิทยาคาร
333
นายปรเมศร์   สุพรรณกลาง  
สิรินธร
334
ด.ช.ปรเมษฐ์  นรัฐกิจ  
บัวเชดวิทยา
335
นายปรรินทร์  แผ่นใหญ่  
สุรวิทยาคาร
336
ด.ญ.ปรัชพร  รู้จิตรรุจ  
สุรวิทยาคาร
337
ด.ช.ปรินทร์  มหัทธนศักดิ์  
สุรวิทยาคาร
338
ด.ญ.ปริยากร ธิติเชษฐ์ตระกูล  
สุรวิทยาคาร
339
ด.ญ.ปรียาภัทร   สมชอบ  
สุรวิทยาคาร
340
น.ส.ปรียาภัทร  แรงหาญ  
บัวเชดวิทยา
341
ด.ญ.ปลื้มฤทัย  ส่งกลิ่น  
สุรวิทยาคาร
342
ด.ช.ปวริศร์  พงษ์ศิริวัฒน์  
สุรวิทยาคาร
343
นายปวริศร์  ไหว้พรหม  
สิรินธร
344
ด.ช.ปองภพ  อุ่นทะเล  
บัวเชดวิทยา
345
ด.ช.ปัญญาวุฒิ  ทรงพระ  
สุรวิทยาคาร
346
ด.ญ.ปัณฑิตา  ลิ้มสวัสดิ์  
สุรวิทยาคาร?
347
ด.ช.ปัณณธร  แสงทอง  
สุรวิทยาคาร
348
น.ส.ปัณณพร  มะลิงาม  
สุรวิทยาคาร
349
ด.ช.ปัณณภัสร์  เหลือล้นนิธิศ  
สุรวิทยาคาร
350
น.ส.ปัณณลักษณ์  เหลืองพัฒนผดุง  
สิรินธร
351
ด.ช.ปัณณวิชญ์  ฟังสุวรรณรักษ์  
สุรวิทยาคาร
352
นายปัณณวิชญ์  สุขกุล  
สิรินธร
353
ด.ช.ปัณณวิชญ์  สุขประเสริฐ  
สุรวิทยาคาร
354
ด.ญ.ปาณรณัสม์  ประพานศรี  
สุรวิทยาคาร
355
ด.ช.ปาณัปนน  จรัสกุลางกูร  
สุรวิทยาคาร
356
ด.ญ.ปานนภา  พิศิลป์  
สุรวิทยาคาร
357
น.ส.ปาริฉัตร  วลมา  
ประสาทวิทยาคาร
358
ด.ญ.ปาริชา  จันทร์ดอก  
สุรวิทยาคาร
359
ด.ช.ปาลวัฒน์  โสวภาค  
สุรวิทยาคาร
360
ด.ช.ปิติกร   ทิวทอง  
สุรวิทยาคาร
361
นายปิยกุล  หลวงยี  
สุรวิทยาคาร
362
ด.ญ.ปิยฉัตร  แก้วงาม  
สุรวิทยาคาร
363
ด.ญ.ปิยธิดา  พ่อค้า  
สุรวิทยาคาร
364
นายปิยพัฒน์  สมานจิตร์  
สุรวิทยาคาร
365
ด.ช.ปิยภัทร   ดรุณพันธ์  
สุรวิทยาคาร
366
ด.ญ.ปิยรัตน์  ปาละศิริ  
สิรินธร
367
ด.ช.ปิยวัฒน์  ใจกล้า  
สิรินธร
368
ด.ช.ปุญญพัฒน์  บุญสืบสุวรรณ  
สุรวิทยาคาร
369
นายปุณณกาญจน์  กาบยุบล  
สุรวิทยาคาร
370
ด.ญ.ปุณยภา  เหลืองมณีโรจน์  
สิรินธร
371
ด.ช.ปุริศ   พรมสอน  
สุรวิทยาคาร
372
ด.ญ.ปุสสวิทย์  สมัครสมาน  
สิรินธร
373
น.ส.เปมิกา  คำเคน  
ประสาทวิทยาคาร
374
ด.ญ.เปี่ยมรัก  มุลาลินน์  
สิรินธร
375
ด.ช.เปี่ยมวุฒิ  วาสนาม  
สุรวิทยาคาร
376
ด.ญ.ผกากาญจน์  เอกยีรัมย์  
บัวเชดวิทยา
377
นายพงศ์ไท  กล้างาม  
สุรวิทยาคาร
378
นายพงศ์พนธ์  พิเนตรบูรณะ  
สุรวิทยาคาร
379
ด.ช.พงศ์พล  วีรผาติวัฒน์  
สิรินธร
380
ด.ช.พงศ์พล  สมพันธ์  
สุรวิทยาคาร
381
ด.ช.พงศ์พิสิฐ  คำปลิว  
สุรวิทยาคาร
382
ด.ช.พชร  นามนาค  
สิรินธร
383
ด.ญ.พนิตตา   สันติสุรัตน์  
สุรวิทยาคาร
384
ด.ญ.พรขวัญ  ที่อุปมา  
สิรินธร
385
น.ส.พรชนก  ก่อแก้ว  
สุรวิทยาคาร
386
ด.ญ.พรนภัส  สุขยา  
สิรินธร
387
ด.ญ.พรนิภา   งามอยู่  
บัวเชดวิทยา
388
ด.ญ.พรนิรชา  จำปาศรี  
สิรินธร
389
ด.ญ.พรปวีณ์  สาแก้ว  
สิรินธร
390
น.ส.พรปวีร์  แข็งกล้า  
ประสาทวิทยาคาร
391
ด.ญ.พรพัตรา  อัศวรัศมี  
สิรินธร
392
น.ส.พริมา  จรจรัญ  
สิรินธร
393
ด.ช.พลกฤต  สืบสันต์  
สุรวิทยาคาร
394
ด.ญ.พลอยชนก  สามาลย์  
สิรินธร
395
น.ส.พลอยไพลิน  ศรีนุเคราะห์  
สิรินธร
396
นายพศวัต  อนุสรธนาวัฒน์  
สิรินธร
397
ด.ญ.พศิกา  ซุนเฮงกุล  
สุรวิทยาคาร
398
ด.ช.พสธร   ภักดีกรวยทอง  
สุรวิทยาคาร
399
ด.ญ.พสิกา  ชูวา  
สุรวิทยาคาร
400
ด.ช.พัชรพล  ผลสมหวัง  
สุรวิทยาคาร
401
ด.ญ.พัชราภรณ์  เพชรใส  
สุรวิทยาคาร
402
น.ส.พัชราภรณ์  อนุพันธุ์  
สิรินธร
403
ด.ญ.พัชรินทร์   คงถนอม  
สิรินธร
404
ด.ญ.พิชชาพร  พงษ์ชะอุ่มดี  
สุรวิทยาคาร
405
น.ส.พิชชาพร  เศรษฐศิริกุล  
สิรินธร
406
ด.ญ.พิชชาภัทร์   เพิ่มทอง  
สุรวิทยาคาร
407
ด.ญ.พิชชาภา  สังข์โกมล  
สุรวิทยาคาร
408
น.ส.พิชญดา  สุตวณิชย์  
สิรินธร
409
น.ส.พิชญธิดา   ยอดยิ่งยง  
บัวเชดวิทยา
410
ด.ช.พิชญะ  ทองสุก  
สิรินธร
411
ด.ญ.พิชญาดา  คำเสมอ  
บัวเชดวิทยา
412
ด.ญ.พิชามญชุ์  กมุติรา  
สุรวิทยาคาร
413
ด.ช.พิทักษ์พงศ์  หงษ์ทอง  
สุรวิทยาคาร
414
ด.ญ.พิมพ์ชนก  ตะโคดม  
สิรินธร
415
น.ส.พิมพ์ฑกานต์  บุญคล้อย  
สุรวิทยาคาร
416
ด.ญ.พิมพ์ธิดา  ใจชื่น  
บัวเชดวิทยา
417
ด.ญ.พิมพ์พิสุทธิ์  พิมพาเรือ  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
418
ด.ช.พิรชัชย์  พวงสด  
สุรวิทยาคาร
419
ด.ญ.พิรานันท์  รังคกูลนุวัฒน์  
สิรินธร
420
ด.ช.พีณกันต์  สำแดงเดช  
สุรวิทยาคาร
421
ด.ช.พีรพล  สระแก้ว  
สุรวิทยาคาร
422
ด.ช.พีรวิชญ์  โพธิ์หิรัญ  
โรงเรียนบัวเชดวิทยา
423
ด.ช.พุฒิพงศ์  พวงจันทร์  
สุรวิทยาคาร
424
นายพุทธิชา  รัตนา  
ประสาทวิทยาคาร
425
น.ส.เพชรพฤกษา  ใจชื่น  
บัวเชดวิทยา
426
น.ส.เพ็ญศิริ   พานวงค์  
สิรินธร
427
ด.ญ.แพรวา  บุญมาก  
สิรินธร
428
ด.ญ.แพรวา  วุฒิยา  
บัวเชดวิทยา
429
ด.ญ.ฟาริดา  สิงจานุสงค์  
สุรวิทยาคาร
430
นายฟูไผท  ดาบุตรดี  
ประสาทวิทยาคาร
431
ด.ญ.ภคินี  ประเสริฐยิ่ง  
สิรินธร
432
นายภวินท์  จันทร์ไผ่  
สุรวิทยาคาร
433
ด.ช.ภวินท์  เจริญศิริ  
สุรวิทยาคาร
434
น.ส.ภัทธิราภรณ์  เรียบร้อย  
สิรินธร
435
ด.ช.ภัทร?พงศ์?  จินดา?ศรี?  
สุรวิทยาคาร?
436
ด.ช.ภัทรธนัฐ  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ  
สุรวิทยาคาร
437
ด.ช.ภัทรพงศ์  พิษณุวงษ์  
สุรวิทยาคาร
438
ด.ช.ภัทรพล  บุญมี  
สุรวิทยาคาร
439
ด.ญ.ภัทรภร  สติมั่น  
สิรินธร
440
น.ส.ภัทรภร  สายรัตน์  
สุรวิทยาคาร
441
ด.ญ.ภัทรานิษฐ์  พวงบุญ  
สุรวิทยาคาร
442
ด.ญ.ภัทราพร  อุกอาจ  
สุรวิทยาคาร
443
นายภาคภูมิ  ออเจษฎากุล  
สุรวิทยาคาร
444
ด.ช.ภาคิน  นิยมไทย  
สุรวิทยาคาร
445
ด.ช.ภาณุพล  เรืองผลวิวัฒน์  
สุรวิทยาคาร
446
ด.ช.ภาณุรัศมิ์  ดีนาน  
สุรวิทยาคาร
447
ด.ช.ภาณุวิชญ์   อุ่นอ้วน  
สุรวิทยาคาร
448
ด.ญ.ภิญญาพัชญ์  พรหมเเก้ว  
สุรวิทยาคาร
449
ด.ช.ภูมิ  เหลาอุดม  
สุรวิทยาคาร
450
ด.ช.ภูมิพัฒน์  วงศา  
สุรวิทยาคาร
451
นายภูมิรพี  เสริมศรี  
สุรวิทยาคาร
452
นายภูมิวงศ์  อยู่สบาย  
สุรวิทยาคาร
453
ด.ช.ภูริ  อภิชาตวาณิช  
สุรวิทยาคาร
454
ด.ช.ภูริณัฐ  จันทร์เเก้ว  
สุรวิทยาคาร
455
ด.ช.ภูริทัต  มะลิซ้อน  
สุรวิทยาคาร
456
ด.ช.ภูริภัทร   พรหมแก้ว  
สุรวิทยาคาร
457
นายภูริภาคย์  วนแสงสกุล  
สิรินธร
458
นายภูวดล  เหลือกล้า  
สุรวิทยาคาร
459
ด.ช.ภูวเดช  ภัทรวงศากร  
สุรวิทยาคาร
460
ด.ช.ภูวิช  ยอดอินทร์  
สุรวิทยาคาร
461
น.ส.มณฑกาญจน์  สมานทอง  
ศีขรภูมิพิสัย
462
น.ส.มณีรัตน์   โสตะวงษ์  
สิรินธร
463
ด.ญ.มทุรดา  เผยไธสง  
บัวเชดวิทยา
464
น.ส.มนทกานต์  เทพม่า  
สิรินธร
465
นายมนัส  ลายสนธิ์  
ประสาทวิทยาคาร
466
น.ส.มนัสดา  จินพละ  
สิรินธร
467
น.ส.มนัสนันท์  โสรวัลย์  
สิรินธร
468
ด.ญ.มลกานต์  พงษ์ศิลา  
สุรวิทยาคาร
469
ด.ช.มั่นมโน  เหลี่ยมดี  
สิรินธร
470
นายมาวิน  ฉัตรเชาวลัย  
สิรินธร
471
น.ส.มินตรา  ผดุงศรี  
สิรินธร
472
นายเมฆินทร์  เชื้อไธสง  
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
473
ด.ช.เมธาสิทธิ์   โศภิษฐพันธ์  
สุรวิทยาคาร
474
น.ส.เมษยา  คำลอย  
บัวเชดวิทยา
475
ด.ช.ยศกร  คุณนาม  
สุรวิทยาคาร
476
ด.ช.ยศกฤต  คุณนาม  
สุรวิทยาคาร
477
นายยศพัทธ์  มูลศาสตร์สาทร  
สุรวิทยาคาร
478
ด.ช.ยันเน  มาซาลิน  
สุรวิทยาคาร
479
นายยุทธภูมิ  จันทเขต  
สุรวิทยาคาร
480
ด.ช.รชต  วรกิตสิทธิสาธร  
สุรวิทยาคาร
481
ด.ช.รชิรวิทย์  พรอมตตระกูล  
สุรวิทยาคาร
482
ด.ช.รพี  สัตย์ฌุชนม์  
สิรินธร
483
ด.ช.รพีพงศ์   ทำมารุ่งเรือง  
สุรวิทยาคาร
484
ด.ช.รวินท์  ไหมทอง  
สุรวิทยาคาร
485
น.ส.รวิสรา  ดาทอง  
ประสาทวิทยาคาร
486
ด.ช.รัชกร  สุดชาวงศ์  
สุรวิทยาคาร
487
นายรัชชานนท์   มุ่งสันติ  
สุรวิทยาคาร
488
ด.ช.รัชชานนท์  มีแสวง  
บัวเชดวิทยา
489
ด.ช.รัชตภัสสร์  ตัณฑเลขา  
สิรินธร
490
ด.ช.รัชพล  ศรีนุเคราะห์  
สิรินธร
491
ด.ช.รัชพล  สุขแสวง  
สุรวิทยาคาร
492
นายรัฐภูมิ  ตางาม  
บัวเชดวิทยา
493
ด.ช.รัตนธรรม์  บุญจิราพิพัฒน์  
สุรวิทยาคาร
494
ด.ญ.รำไพพักตร์  เอ็นดู  
บัวเชดวิทยา
495
น.ส.รุจีรัตน์   สุดสวาท  
บัวเชดวิทยา
496
ด.ช.ไรวินท์   สิงห์เสน  
สุรวิทยาคาร
497
ด.ญ.ลภัสรดา  สุตลาวดี  
สุรวิทยาคาร
498
น.ส.ลลิดา   บำรุงศิลป  
บัวเชดวิทยา
499
ด.ญ.ลีลาวดี  ศิลาภากุล  
สิรินธร
500
ด.ช.วชิรวิทย์  นกพรม  
สุรวิทยาคาร
501
ด.ช.วชิรวิทย์  โรจนะวงษ์  
สุรวิทยาคาร
502
น.ส.วณิชยา  ศรีสม  
สิรินธร
503
ด.ช.วรกฤต  กาญจนากาศ  
สุรวิทยาคาร
504
ด.ญ.วรกาญจน์  ชนามุยา  
สุรวิทยาคาร
505
ด.ช.วรชัย  ศรีโสภา  
สุรวิทยาคาร
506
ด.ช.วรเดช  เหนียวคง  
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
507
นายวรพงศ์   ธีระวงศ์  
สุรวิทยาคาร
508
นายวรพล  กองเมืองปัก  
สุรวิทยาคาร
509
ด.ช.วรพล  จะเชิญรัมย์  
สุรวิทยาคาร
510
ด.ช.วรภาส  สำรวมจิตร  
สุรวิทยาคาร
511
ด.ญ.วรรณกร  ตวนบุตร  
บัวเชดวิทยา
512
น.ส.วรรณวารี  เมืองงาม  
บัวเชดวิทยา
513
ด.ช.วรลักษณ์   แสนกล้า  
สุรวิทยาคม
514
ด.ช.วรวิช  อินโพนทัน  
สุรวิทยาคาร
515
ด.ญ.วรัชญา  รสคง  
สุรวิทยาคาร
516
ด.ญ.วรัญญา  เนื้อทอง  
สิรินธร
517
ด.ช.วรากร  มณีอินทร์  
สิรินธร
518
ด.ญ.วราทิพย์  ศิรจตุพัฒน์  
สุรวิทยาคาร
519
ด.ช.วริศ  ไหมทอง  
สุรวิทยาคาร
520
ด.ญ.วริศรา  พรมราช  
สิรินธร
521
นายวัชรพล  ประสพสุข  
ประสาทวิทยาคาร
522
ด.ญ.วัลลภา   สมบุตร  
สุรวิทยาคาร
523
ด.ช.วิชญพงศ์  ทนคง  
สิรินธร
524
ด.ญ.วิชญาดา  พะยังเฆ  
สิรินธร
525
นายวิชยพงษ์   นรัฐกิจ  
บัวเชดวิทยา
526
นายวิทวัส   สุกเเสก  
ประสาทวิทยาคาร
527
น.ส.วิภาดา  สุขจิต  
สุรวิทยาคาร
528
ด.ญ.วิภาศิริ  เสนาไชย  
บัวเชดวิทยา
529
นายวีรภัทร   ขันถม  
สุรวิทยาคาร
530
ด.ช.วุฒิภัทร   ถมปัทม์  
สุรวิทยาคาร
531
ด.ช.วุฒิภัทร   หวังวัชรกุล  
สุรวิทยาคาร
532
นายศตพล  วิเศษวงษา  
สุรวิทยาคาร
533
ด.ช.ศรัณยพงศ์  พลเยี่ยม  
สุรวิทยาคาร
534
ด.ช.ศรัณยพงศ์  เอี่ยมอาจิณ  
สุรวิทยาคาร
535
น.ส.ศศิ?พิมพ์  ไม่?ปรากฏ?  
สิรินธร?
536
น.ส.ศศิตา  สายสี  
สิรินธร
537
นายศักดิ์ภิวัฒน์  ศรีแก้ว  
สุรวิทยาคาร
538
ด.ช.ศักดิ์รพี  ศรีแก้ว  
สุรวิทยาคาร
539
น.ส.ศัจกร  สมเป็น  
สิรินธร
540
ด.ช.ศานตวัน  จาดคำ  
บัวเชดวิทยา
541
นายศิตภัทร  ผสมวงศ์  
รัตนบุรี
542
ด.ช.ศิริญานนท์  บูรณ์เจริญ  
สุรวิทยาคาร
543
ด.ช.ศุภกร  มะดาศรี  
สุรวิทยาคาร
544
ด.ช.ศุภกฤต   อินทร์แป้น  
สุรวิทยาคาร
545
ด.ช.ศุภกฤต  ชาตรูปฏิวิน  
สิรินธร
546
ด.ช.ศุภวัฒน์  สุทธิกวงษ์  
สุรวิทยาคาร
547
ด.ช.เศรษฐพล  ค้ำชู  
สุรวิทยาคาร
548
ด.ช.เศรษฐวิชญ์   กาบยุบล  
สุรวิทยาคาร
549
นายเศรษฐอัฑฒ์  ดีเหลือ  
สุรวิทยาคาร
550
น.ส.สถิกานดา  นิตยวัน  
สิรินธร
551
ด.ช.สรชัช  เยาวฤทธิ์  
สุรวิทยาคาร
552
ด.ช.สรธร  สุขสัมฤทธิ์  
สุรวิทยาคาร
553
ด.ช.สัณหณัฐ  ไกรสุข  
สุรวิทยาคาร
554
ด.ญ.สาวิตรี  ไฟเรือง  
ศีขรภูมิพิสัย
555
นายสิทธิกร  สิงห์โตทอง  
ประสาทวิทยาคาร
556
ด.ช.สิทธินนท์  ธรรมรส  
สิรินธร
557
ด.ช.สิทธิพล ศรีอภิชาติ  
สุรวิทยาคาร
558
ด.ช.สิทธิภาคย์  คำเขียว  
สุรวิทยาคาร
559
ด.ช.สิปปวิชญ์  สิริไสย  
สุรวิทยาคาร
560
ด.ช.สิรภพ  ดอนหมั่น  
สิรินธร
561
นายสิรภพ  สุวรรณสม  
สุรวิทยาคาร
562
น.ส.สิรภัทร  โสนทอง  
สิรินธร
563
ด.ช.สิรวิชญ์  คงนาค  
สุรวิทยาคาร
564
นายสิริกร   นาคีสังข์  
สิรินธร
565
ด.ญ.สิรินทรา  มานะ  
สุรวิทยาคาร?
566
ด.ญ.สิริอักษร  ศิริ  
สุรวิทยาคาร
567
ด.ญ.สิรีธร  ศรีราม  
สุรวิทยาคาร
568
น.ส.สุกัญญา  ไชยตะมาตย์  
สิรินธร
569
ด.ญ.สุชัญญา  มัดตุรัด  
สิรินธร
570
ด.ช.สุทิวัส  สุภิษะ  
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
571
ด.ญ.สุภัทรา  สดมสุข  
สุรวิทยาคาร
572
ด.ญ.สุภัสสรา  อรรถเวทิน  
สิรินธร
573
ด.ญ.สุภาวิณี  เที่ยงทัศน์  
บัวเชดวิทยา
574
ด.ช.สุรยุทธ  เครือแก้ว  
สุรวิทยาคาร
575
ด.ช.สุวพิชญ์  พุดตาล  
สุรวิทยาคาร
576
ด.ช.สุวิจักขณ์  คร่ำสุข  
สิรินธร
577
น.ส.เสาวลักษณ์  ธานีพูน  
ประสาทวิทยาคาร
578
น.ส.หนึ่งฤทัย  ชัยวิเศษ  
ประสาทวิทยาคาร
579
น.ส.หยกผกา  ติละบาล  
บัวเชดวิทยา
580
ด.ช.หัสดินทร์   วงศ์วิบูลเศรษฐ์  
สุรวิทยาคาร
581
ด.ช.อณรรญฏชิณ   เรียบร้อย  
สุรวิทยาคาร
582
นายอดิศักดิ์  คงศรี  
สุรวิทยาคาร
583
นายอติราช  พันธ์เพ็ง  
สิรินธร
584
ด.ช.อธิป  มุตตโสภา  
สุรวิทยาคาร
585
ด.ญ.อนัญญา  หลักคำ  
สิรินธร
586
ด.ญ.อภิชญา  ลับโกษา  
สิรินธร
587
นายอภิชาตพงศ์  ศิริ  
สุรวิทยาคาร
588
ด.ช.อภิชาติ  สุขอุ้ม  
สุรวิทยาคาร
589
ด.ญ.อมตบุญ  วิจิตรขจี  
สิรินธร
590
น.ส.อมรรัตน์  เสาะสืบงาม  
ประสาทวิทยาคาร
591
ด.ญ.อมิตา  ศรีบุญเรือง  
บัวเชดวิทยา
592
ด.ญ.อรกัญญา  อนุเคราะห์  
สิรินธร
593
ด.ญ.อรกานต์  ชมทอง  
บัวเชดวิทยา
594
น.ส.อรปรียา  มานุจำ  
สิรินธร
595
น.ส.อรพิน   ดวงดี  
บัวเชดวิทยา
596
น.ส.อรอินทุ์   ตำปาน  
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
597
น.ส.อรอุมา  แรงจบ  
สิรินธร
598
น.ส.อรัญญา  สุรพล  
สิรินธร
599
ด.ช.อัครวินท์?  นิยมเหมาะ  
สุร?วิทยาคาร?
600
ด.ญ.อัญชิษฐา  ดนเสมอ  
สิรินธร
601
ด.ญ.อัญชิสา  กล่อมเลิศ  
สุรวิทยาคาร
602
น.ส.อัญญาภา  ดีรอบ  
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
603
ด.ญ.อันดามัน  บุญมาก  
สุรวิทยาคาร
604
ด.ช.อัษฎากร  ศรีสังข์  
บัวเชดวิทยา
605
ด.ญ.อาทิตยาภรณ์  สุดใจ  
สิรินธร
606
ด.ช.อาธิศักดิ์  เตียวเจริญโสภา  
สุรวิทยาคาร
607
น.ส.อารียา  จันทร์สิงห์  
ประสาทวิทยาคาร
608
ด.ช.อิทธิกร  ทำมารุ่งเรือง  
สุรวิทยาคาร
609
น.ส.อินทิมา  จันทร์มณี  
สิรินธร
610
ด.ช.อิสรภาพ  นิยมตรง  
สุรวิทยาคาร
611
น.ส.อิสริยา  วรรณศิริ  
สุรวิทยาคาร
612
น.ส.อุษา  บุญเกิด  
สิรินธร
613
ด.ญ.เอกรดา  ธรรมวิหารคุณ  
สุรวิทยาคาร
614
ด.ญ.เอมอร  ไพรนอก  
บัวเชดวิทยา
615
ด.ช.เอริค  เเกรมสตร็อบ  
สุรวิทยาคาร
616
ด.ช.ฮาริส  วลีประทานพร  
สิรินธร