รายชื่อผู้สอบเพื่อรับเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2566...รายชื่อผู้สอบ เรียงตามตัวอักษร...

ที่
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
คลิกพิมพ์เกียรติบัตร
หมายเหตุ
1
Mr.Attaphon   Boonsaen
ประสาทวิทยาคาร
2
น.ส.กชกร   ศรีพิริยกุล
บุรีรัมย์พิทยาคม
3
ด.ญ.กชพร   พิศวง
สุรนารีวิทยา
4
ด.ญ.กชพร   รักษาชล
สิรินธร
5
ด.ญ.กชพร   ตรีรัตนกุลพร
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
ด.ญ.กชพร   พัฒนศุภวานิช
สุรวิทยาคาร
7
ด.ญ.กชพร   ปลั่งกลาง
มารีย์วิทยา
8
ด.ญ.กชพร   อินธิพันธ์
บุรีรัมย์พิทยาคม
9
น.ส.กชพร   กฐินใหม่
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10
ด.ญ.กชพรรณ   กัณฑะโรจน์
ชัยภูมิภักดีชุมพล
11
น.ส.กนกพร   เเจกเกาะ
บุญเหลือวิทยานุสรณ์
12
ด.ญ.กนกพรรณ   ยิ่งแสวงดี
สิรินธร
13
น.ส.กนกพรรณ   อุไร
วีรวัฒน์โยธิน
14
นายกนกพล   ทองปุย
ราชสีมาวิทยาลัย
15
ด.ญ.กนกพิชญ์   คะเนสุข
ปากช่อง
16
ด.ญ.กนกพิชญ์   สร้อยสวัสดิ์
สุรนารีวิทยา
17
น.ส.กนกพิชญ์   พึงขุนทด
มัธยมด่านขุนทด
18
ด.ญ.กนกภรณ์   เสาเกลียว
สุรวิทยาคาร
19
ด.ญ.กนกลัดดา   มะเริงสิทธิ์
มารีย์วิทยา
20
น.ส.กนกวรรณ   เต่าทอง
สตรีชัยภูมิ
21
ด.ญ.กนกวรรณ   เทียนทอง
สิรินธร
22
ด.ญ.กนกวรรณ   พรมเสนา
สุรธรรมพิทักษ์
23
ด.ญ.กนกวรรณ   ชอบขยัน
พงษ์ศิริวิทยา
24
ด.ญ.กนกวรรณ   ไชยสิทธิ์
ปากช่อง
25
น.ส.กนกวลี   จันศรี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
26
ด.ญ.กนกอร   เลี้ยงผ่องพันธ์
บุรีรัมย์พิทยาคม
27
ด.ช.กนิษฐ์พงษ์   แก้วทรัพย์
ราชสีมาวิทยาลัย
28
น.ส.กมลชนก   ทองศรี
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
29
น.ส.กมลชนก   อนุทูล
ประสาทวิทยาคาร
30
ด.ญ.กมลชนก   หงษ์ขุนทด
โนนสูงศรีธานี
31
ด.ญ.กมลนัทธ์   เสมียนรัมย
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
32
ด.ญ.กมลพร   อ่อนจันทร์
สิรินธร
33
น.ส.กมลวรรณ   แข่งขัน
สิรินธร
34
น.ส.กมลวรรณ   วงศ์ดิลกรัตน์
ครบุรี
35
ด.ช.กรกช   กุลกระจ่าง
ปากช่อง
36
ด.ญ.กรณัฐ   ศิริอาริยะกุลผลมา
ชัยภูมิภักดีชุมพล
37
ด.ญ.กรณิศ   ลิขิตปัญญา
มารีย์วิทยา
38
ด.ช.กรธวัฒน์   เกิดกลาง
บุญวัฒนา
39
น.ส.กรรณิกา   จริรัมย์
กระสังพิทยาคม
40
ด.ช.กรรพี   วงศ์พยัคฆ์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
41
ด.ญ.กรรวี   ศิริชัยพัฒนา
สุรวิทยาคาร
42
ด.ญ.กรรวี   เนตรสูงเนิน
พงษ์ศิริวิทยา
43
น.ส.กรวรรณ   เสขะกุล
สิรินธร
44
ด.ช.กรวัฒน์   ทาทอง
สุรวิทยาคาร
45
ด.ช.กรวิชญ์   ขุงชัยภูมิ
ปากช่อง
46
ด.ช.กรวิชญ์   อุดมประทีป
ราชสีมาวิทยาลัย
47
ด.ช.กรวิชญ์   พิรารักษ์
มารีย์วิทยา
48
ด.ญ.กรวินท์   ปรานกระโทก
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
49
ด.ญ.กรองแก้ว   พรมนัส
สิรินธร
50
ด.ญ.กรัณฑรัตน์   ศัตรูพินาศ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
51
ด.ช.กริน   กรินชัย
ราชสีมาวิทยาลัย
52
ด.ญ.กรินณา   ธรรมกุล
ภูเขียว
53
ด.ช.กรินทร์   สมบัติไหมไทย
สุรวิทยาคาร
54
ด.ช.กริษฐ์ภูวรา   คูสุวรรณกิจ
บุรีรัมย์พิทยาคม
55
ด.ช.กรีฑา   คลายทุกข์
สุรวิทยาคาร
56
นายกฤชกัมพล   จันทรเกลี้ยง
สิรินธร
57
ด.ช.กฤชณัฏฐ์   ไชยสุวรรณ์
บุรีรัมย์พิทยาคม
58
ด.ญ.กฤชอร   เยาวสกุลมาศ
สุรวิทยาคาร
59
ด.ญ.กฤดาการ   ศิริโรจนพงศ์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
60
นายกฤต   เขียวรี
บุญวัฒนา
61
ด.ญ.กฤตญา   ลอยลิ่ว
ภูเขียว
62
นายกฤตพล   ภาณุพรพงษ์
ราชสีมาวิทยาลัย
63
ด.ช.กฤตภัค   เพียสุพรรณ
ราชสีมาวิทยาลัย
64
นายกฤตภาส   สัตย์ใสย์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
65
นายกฤตภาส   ปรีดีวงษ์
ราชสีมาวิทยาลัย
66
ด.ช.กฤตภาส   อาจยุทธณรงค์
ปากช่อง
67
นายกฤตภาส   นามโยธา
ราชสีมาวิทยาลัย
68
ด.ช.กฤตภาส   ปู่สูงเนิน
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
69
นายกฤตภาส   เคนคำกุล
ชุมพวงศึกษา
70
นายกฤตเมธ   ทองนรินทร์
สุรวิทยาคาร
71
ด.ญ.กฤตยา   ศิริรักษ์
สุรนารีวิทยา
72
ด.ช.กฤติเดช   อู่กาญจนกิตติ
ราชสีมาวิทยาลัย
73
ด.ช.กฤติเดช   แดงสูงเนิน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม
74
น.ส.กฤติธิตา   เศียรศิริบัณฑิต
สุรนารีวิทยา2
75
ด.ช.กฤติน   ปวงนิยม
สิรินธร
76
ด.ช.กฤติน   ประจันนวล
ราชสีมาวิทยาลัย
77
ด.ช.กฤตินัย   เกิดมณี
ราชสีมาวิทยาลัย
78
ด.ช.กฤติพงศ์   คำอู
แก้งคร้อวิทยา
79
ด.ช.กฤติภูมิ   อิ่มใจ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
80
ด.ญ.กฤติมา   อภัยศรี
บุรีรัมย์พิทยาคม
81
น.ส.กฤติศิตา   อภิเกียรติสกุล
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
82
ด.ช.กฤศกร   ธนกุลาศรี
พงษ์ศิริวิทยา
83
ด.ช.กฤษฎา   จันทร์จำรัส
สุรวิทยาคาร
84
นายกฤษณพรรษ   โพธิ์ชัย
ศีขรภูมิพิสัย
85
นายกฤษณภพ   นามสุขี
บุรีรัมย์พิทยาคม
86
นายกฤษดา   โกมล
บัวเชดวิทยา
87
ด.ช.กฤษเมธี   รัตนกุสุมภ์
ราชสีมาวิทยาลัย
88
ด.ช.กฤาฎากร   กาญจนกิจโกศล
ราชสีมาวิทยาลัย
89
ด.ญ.กวิตา   แสงดา
สุรนารีวิทยา
90
ด.ช.กวิน   แซ่เตียว
สุรวิทยาคาร
91
ด.ช.กวิน   สุทธิสา
มารีย์วิทยา
92
ด.ญ.กวินกาจญน์   เจริญภักดี
มารีย์วิทยา
93
ด.ญ.กวินญารัตน์   รัตนกิจจานนท์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
94
ด.ญ.กวินทรา   ชึรัมย์
ปากช่อง
95
น.ส.กวินทิพย์   มงคล
ปากช่อง
96
ด.ญ.กวินธิดา   จึงศิรกุลวิทย์
มารีย์วิทยา
97
ด.ญ.กวินรตา   รวิวรรธนะ
สิรินธร
98
ด.ญ.กวิสรา   สีใส
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
99
ด.ช.กวีวัฒน์   พิชญาสาธิต
บุรีรัมย์พิทยาคม
100
ด.ช.กวีวัฒน์   หัสดี
ราชสีมาวิทยาลัย
101
นายกวีวินท์   หวลกระโทก
ราชสีมาวิทยาลัย
102
ด.ช.กษิดิศ   บุญวิจิตร
ราชสีมาวิทยาลัย
103
ด.ช.ก้องกวี   อาจเอื้อม
พิมายวิทยา
104
นายก้องกิดากร   พนมเริงไชย
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
105
น.ส.ก้องธรณี   ลือลาภ
ภูเขียว
106
นายก้องภพ   โพธิ์เงิน
บุรีรัมย์พิทยาคม
107
นายก้องภพ   ถาวรชาติ
ชัยภูมิภักดีชุมพล
108
ด.ช.ก้องภพ   บรรจโรจน์
ปากช่อง
109
น.ส.กัญจนพร   ประดิษฐ์นอก
นางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก
110
ด.ช.กัญจ์   กุฎฤาษี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
111
น.ส.กัญชพร   นุชสาย
ครบุรี
112
ด.ญ.กัญชพร   ทวันเวทย์
บุรีรัมย์พิทยาคม
113
น.ส.กัญชพร   สมบูรณ์มนัสชัย
สุรนารีวิทยา
114
ด.ญ.กัญญ์ณัชชา   เสาร์วงศ์
บุรีรัมย์พิทยาคม
115
ด.ญ.กัญญ์ณัชชา   แมะครบุรี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
116
ด.ญ.กัญญพัชร   ปานเกิด
ชุมพวงศึกษา
117
ด.ช.กัญญ์ภรณ์   ต่อพันธุ์
ชัยภูมิภักดีชุมพล
118
ด.ญ.กัญญภา   ดุลยติธรรม
มารีย์วิทยา
119
ด.ญ.กัญญาณัฐ   เพียรขุนทด
พงษ์ศิริวิทยา
120
ด.ญ.กัญญาณัฐ   พันชนะ
พงษ์ศิริวิทยา
121
ด.ญ.กัญญาณัฐ   ถิรธนาฐานพัฒน์
บุรีรัมย์พิทยาคม
122
ด.ญ.กัญญาณัฐ   สำเภา
สุรวิทยาคาร
123
ด.ญ.กัญญาณัฐ   ขิงขุนทด
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
124
น.ส.กัญญาณี   สลีอ่อน
สุรธรรมพิทักษ์
125
ด.ญ.กัญญาพัชร   สิทธิทูล
สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา
126
น.ส.กัญญาพัชร   ชัยพูน
บุรีรัมย์พิทยาคม
127
ด.ญ.กัญญาพัชร   ม่วงอ่อน
สุรวิทยาคาร
128
น.ส.กัญญาพัชร   บือสันเทียะ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
129
ด.ญ.กัญญาภัค   สุวรรณดี
พงษ์ศิริวิทยา
130
น.ส.กัญญาภัทร   จันทะยานี
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
131
ด.ญ.กัญญาภัทร   เทศศิริ
สุรนารีวิทยา
132
ด.ญ.กัญญารัตน์   ตรีศักดิ์
ชัยภูมิภักดีชุมพล
133
ด.ญ.กัญญารัตน์   เสาร์แก้ว
สุรวิทยาคาร
134
ด.ญ.กัญญารัตน์   ไพรงาม
สุรนารีวิทยา
135
น.ส.กัญญาวีย์   แววศรี
ประสาทวิทยาคาร
136
น.ส.กัญญาวีร์   เผดิม
บุรีรัมย์พิทยาคม
137
น.ส.กัญญาวีร์   สง่าสันเทียะ
บุญวัฒนา
138
ด.ญ.กัญณภัทร   วงศ์ทองเสริม
สิรินธร
139
ด.ญ.กัญธิมา   วินทสมบัติ
พงษ์ศิริวิทยา
140
ด.ญ.กัญปภัส   นามสวัสดิ์
สิรินธร
141
ด.ญ.กัญพัชญ์   จัดหงษา
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
142
นายกัณฑ์พจน์   คะเนสุข
ปากช่อง
143
ด.ช.กัณณ์   ภัทรศีลดิถ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
144
ด.ช.กัณต์ธัช   ชูสกุล
ปากช่อง
145
ด.ช.กัณตภณ   สกุลภิญโญ
ราชสีมาวิทยาลัย
146
ด.ช.กันต์?   กาญจนวัฒนา
ปากช่อง
147
ด.ญ.กันต์กนิษฐ์   สุขประวัฒน์
สุรนารีวิทยา
148
ด.ช.กันต์กวี   เศษกลาง
พิมายวิทยา
149
ด.ช.กันต์กวี   ปัญญารัมย์
บุรีรัมย์พิทยาคม
150
ด.ช.กันตทัต   สมบัตทวี
มารีย์วิทยา
151
นายกันตพล   วิรงค์
บุญวัฒนา
152
ด.ช.กันตพัฒน์   คำดี
สุรวิทยาคาร
153
นายกันตภณ   ธิติบุณยกร
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
154
นายกันตภัทร   บุญรัตน์
พิมายวิทยา
155
ด.ช.กันตเมศฐ์   ดำทอง
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
156
ด.ช.กันตวัฒน์   วงศ์โรจน์ปชากุล
ราชสีมาวิทยาลัย
157
ด.ช.กันตินันท์   ศิริวรรณรัตน
ราชสีมาวิทยาลัย
158
ด.ช.กันตินันท์   ประราศรี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
159
นายกันตินันท์   ชุณหปัญญาเวช
ราชสีมาวิทยาลัย
160
ด.ช.กันตินันท์   เหลืออรุณสวัสดิ์
มารีย์วิทยา
161
ด.ญ.กัลยกร   มูลชัยสุข
สุรนารีวิทยา
162
ด.ญ.กัลยกร   กบขุนทด
พงษ์ศิริวิทยา
163
ด.ญ.กัลยรัตน์   เดิมสันเทียะ
พงษ์ศิริวิทยา
164
น.ส.กัลยรัตน์   โสดารักษ์
ปากช่องพิทยาคม
165
ด.ญ.กัลย์ลภัส   ดีแท้
บุญวัฒนา
166
น.ส.กัลย์สุดา   เสาะสนธ์
ประสาทวิทยาคาร
167
น.ส.กัลยาณี   แสงชัย
นางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก
168
ด.ญ.กัลยารัตน์   เรืองชทวีกิจ
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
169
น.ส.กาญจนาพร   ลับมะณี
เมืองแกพิทยาคม
170
ด.ช.กานต์กัลป์   พินิจมนตรี
ภูเขียว
171
ด.ญ.กานต์ดา   อินแก้ว
พงษ์ศิริวิทยา
172
ด.ญ.กานต์ติมา   เตียงทอง
สิรินธร
173
ด.ญ.กานต์ธีรา   รามวงศ์
อนุบาลกัลยาประสิทธิ์
174
ด.ญ.กานต์ธีรา   กล้าณรงค์
สุรวิทยาคาร
175
ด.ญ.กานต์มณี   สันติโชติตระกูล
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
176
ด.ญ.กานต์รวี   อูรณการ
บุรีรัมย์พิทยาคม
177
นายกำพล   เชิงวิลาศ
สุรวิทยาคาร
178
นายกิตติคุณ   ขันติกุล
พุทไธสง
179
ด.ช.กิตติคุณ   สำรวมจิตร์
สุรวิทยาคาร
180
ด.ช.กิตติธร   สุขทั่ว
พิมายวิทยา
181
นายกิตติธัช   จอมเกาะ
บุญวัฒนา
182
ด.ช.กิตตินนท์   พลดงนอก
พงษ์ศิริวิทยา
183
ด.ช.กิตตินันท์   ใจน่าน
ประสาทวิทยาคาร
184
นายกิตติพงษ์   หงษ์ฟ้อน
ประทาย
185
นายกิตติพัฒน์   เพียรยิ่ง
ชัยภูมิภักดีชุมพล
186
นายกิตติภณ   พรหมลักษณ์
นางรอง
187
ด.ช.กิตติภพ   ทองทา
ปากช่อง
188
ด.ช.กิตติภัท   ชุมศรี
สุรวิทยาคาร
189
ด.ญ.กิตติมา   ป้อมชัย
ชุมพวงศึกษา
190
ด.ญ.กิตติยาพร   บุญทัน
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
191
น.ส.กิตติยาพร   หนูคง
ครบุรี
192
ด.ช.กิตติ์รัฐ   ภานุพัฒน์นิธิยา
พิมายวิทยา
193
นายกิตติศักดิ์   สาขะจันทร์เจริญ
รัตนบุรี
194
ด.ช.กิตติศักดิ์   คูณขุนทด
พงษ์ศิริวิทยา
195
ด.ช.กิติพล   เด็ดขุนทด
พงษ์ศิริวิทยา
196
ด.ญ.กิรญา   โกติรัมย์
สุรวิทยาคาร
197
ด.ช.กีรติ   หงษ์บัวภา
พิมายวิทยา
198
ด.ญ.กุลกัญญา   เจียกสูงเนิน
บุญวัฒนา
199
น.ส.กุลจิรา   สายปาน
มารีย์วิทยา
200
ด.ช.กุลชวาล   บุญทีไธสง
ราชสีมาวิทยาลัย
201
ด.ญ.กุลณิภัทร์   รัตนโสภา
บัวใหญ่
202
น.ส.กุลธิดา   ประทุมศรี
ชัยภูมิภักดีชุมพล
203
ด.ญ.กุลนรี   ยอแซฟ
มารีย์วิทยา
204
ด.ญ.กุลนิษฐ์   โพรงขุนทด
พงษ์ศิริวิทยา
205
ด.ญ.กุลิสรา   จรุงจิตประเสริฐ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
206
ด.ญ.เก็จกานต์   พงษ์ศิริรักษ์
ปากช่อง
207
ด.ญ.เกณิกา   ปฐวีนาวิน
สุรนารีวิทยา
208
ด.ญ.เกวลิน   สวรรยาธิปัติ
ปากช่อง
209
ด.ญ.เกวลิน   บุญศิริ
สิรินธร
210
นายเกษมสันต์   เลิศสรรสิริ
สุรวิทยาคาร
211
ด.ช.เกียรติก้อง   ผิวอ่อน
สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา
212
ด.ช.เกียรติคุณ   ทำดี
กระสังพิทยาคม
213
ด.ช.เกียรติคุณ   สุวรรณโค
สุรวิทยาคาร
214
ด.ช.เกื้อกูล   วงศ์ทองเจริญ
กระสังพิทยาคม
215
ด.ช.เกื้ออังกูร   ทองศรี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
216
ด.ช.เกื้อ   สุขุมพันธ์พิพัฒนา
รัตนบุรี
217
ด.ญ.แก้วกมล   สร้อยสูงเนิน
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
218
ด.ญ.แก้วทิพย์   สุขเหลือ
สิรินธร
219
ด.ญ.แก้วประกายเพชร   ประโพธิ์ทัง
ภูเขียว
220
นายโกวิท   ภูมิสุข
สุรวิทยาคาร
221
ด.ช.โกศล   ต่อยอด
สุรวิทยาคาร
222
ด.ช.โกศัลย์   จันทร์กระจ่าง
บุรีรัมย์พิทยาคม
223
ด.ช.ไกรวิชญ์   เทียมทอง
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
224
นายไกรวิทย์   จันทร์แดง
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
225
น.ส.ขนิษฐา   บูรณะ
ประสาทวิทยาคาร
226
ด.ญ.ขรินทร์ทิพย์   สอนปัญญา
สิรินธร
227
น.ส.ขวัญข้าว   พิมพ์วันวงศ์
บ้านกรวดวิทยาคาร
228
ด.ญ.ขวัญข้าว   บุษดี
ภูเขียว
229
น.ส.ขวัญข้าว   ฉิมพาลี
สุรนารีวิทยา
230
น.ส.ขวัญจิรา   อาจขำ
ปากช่อง
231
ด.ญ.ขวัญชนก   เพชรศรีสุก
สุรวิทยาคาร
232
ด.ญ.ขวัญดาว   กำมะหยี่
สุรนารีวิทยา
233
น.ส.ขวัญนรี   มุกขุนทด
มัธยมด่านขุนทด
234
น.ส.ขวัญปภัสร์   ถนอมพงษ์
บุญวัฒนา
235
น.ส.ขวัญปภัสร์   พฤทธิศาลิกร
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
236
ด.ญ.ขวัญพร   พันธุ์สุข
สุรนารีวิทยา
237
ด.ญ.ขวัญพิชชา   ผดุงสุขดำรง
พงษ์ศิริวิทยา
238
ด.ญ.ขวัญพิชชา   นาคะเมฆ
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
239
ด.ช.ขวัญศรัณย์   ปลื้มพันธ์
บุญวัฒนา
240
นายขัตติยะ   เวชยันต์
สีดาวิทยา
241
นายเขตตะวัน   พันธ์วิไล
จอมพระประชาสรรค์
242
ด.ญ.เขมจิรา   บุตดีพุธ
มารีย์วิทยา
243
น.ส.เขมจิรา   เทศแก้ว
ราชสีมาวิทยาลัย
244
ด.ญ.เขมจิรา   สมบูรณ์การ
สิรินธร
245
น.ส.เขมจิรา   วิทิตกุล
สุรนารีวิทยา
246
ด.ช.คงภัทร์   กองสมบัติ
ราชสีมาวิทยาลัย
247
ด.ญ.คณภรณ์   ศิริชัยพัฒนา
สิรินธร
248
ด.ช.คณาธิป   ริมหมู่ดี
สุรวิทยาคาร
249
ด.ช.คณานนท์   บำรุงศิลป์
มารีย์วิทยา
250
ด.ช.คณานนท์   รีสันเทียะ
มารีย์วิทยา
251
นายคณิต   ศรีแก้ว
นางรอง
252
ด.ญ.คณิตสร   ช่างเหล็ก
มารีย์วิทยา
253
นายคทาทอง   ทองมี
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
254
ด.ญ.คริษฐา   ทองงาม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
255
ด.ช.คริษฐ์   ปะกิระนัง
ราชสีมาวิทยาลัย
256
ด.ญ.คีตภัทร   ช่องวารินทร์
สุรวิทยาคาร
257
ด.ช.คุณกร   คำหอม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
258
ด.ญ.คุณัชญา   รักอุบล
สุรนารีวิทยา
259
ด.ช.คุณานนต์   ธิพุทธา
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
260
ด.ช.คุณานนท์   รวิสานนท์
ชัยภูมิภักดีชุมพล
261
ด.ญ.คุณาพร   แสงสว่างสถิตย์
สุรนารีวิทยา
262
ด.ช.คูณฤกษ์   สมกิจศิริ
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
263
ด.ญ.จรรยวรรธน์   พรอมตตระกูล
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
264
ด.ญ.จรรยาพร   แดงจันทร์
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
265
ด.ช.จรัณกร   สุวิชา
มารีย์วิทยา
266
ด.ช.จรัส   เหลื่อมทองหลาง
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
267
น.ส.จรัสรัตน์   เนตรคุณ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
268
นายจรินพงศ์   ไตรยงวานิช
บุญวัฒนา
269
ด.ช.จอมทัพ   กิจบัญญัติอนันต์
สุรวิทยาคาร
270
นายจอห์นนี่   คูริคส์
บุญวัฒนา
271
นายจักรกฤษณ์   แมงกลาง
ราชสีมาวิทยาลัย
272
นายจักรพรรดิ์   ศิริโชติ
ราชสีมาวิทยาลัย
273
ด.ช.จักรพัฒน์   พิมพ์ศรี
บุญวัฒนา
274
ด.ช.จักริน   ชมอินทร์
สุรวิทยาคาร
275
นายจักริน   นิตยวัน
สิรินธร
276
นายจักรินทร์   พันธ์พงษ์ศิริกุล
มารีย์วิทยา
277
นายจักรี   เจริญรัตน์
สุรวิทยาคาร
278
ด.ญ.จักรีพร   ยอดสง่า
ปากช่อง
279
ด.ช.จักรีพิศุทธ์   หาญเวช
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
280
น.ส.จันทกานต์   เลือดกระโทก
ครบุรี
281
ด.ช.จันทร์ปกรณ์   ธนภัทรพรชัย
มารีย์วิทยา
282
ด.ญ.จันทรรัตน์   ท่าห้อง
พงษ์ศิริวิทยา
283
ด.ญ.จันทรา   ลอยสันเทียะ
ปักธงชัยประชานิรมิต
284
น.ส.จันทิมา   นุ่มพลกรัง
ภักดีชุมพลวิทยา
285
ด.ช.จารุกิตติ์   นักเสียง
สุรวิทยาคาร
286
ด.ช.จารุกิตติ์   ศิริโรจน์เมธา
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
287
ด.ญ.จารุภา   ไหมทอง
สุรวิทยาคาร
288
นายจารุวิทย์   ภักติยานุวรรตน์
พุทไธสง
289
นายจิณณวัตร   ศรีเจษฐานนท์
บุญวัฒนา
290
ด.ญ.จิณห์จุฑา   อึ้งวัฒนา
มารีย์วิทยา
291
น.ส.จิณัฐตา   ดีล้อม
บุรีรัมย์พิทยาคม
292
น.ส.จิดาภา   คูณขุนทด
พงษ์ศิริวิทยา
293
ด.ญ.จิดาภา   สุวรรณชาติ
สุรนารีวิทยา
294
ด.ญ.จิดาภา   วิศวกรวิศิษฎ์
นานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช
295
ด.ญ.จิดาภา   จงจิระวงศา
สุรนารีวิทยา
296
ด.ช.จิตตพัฒน์   ลีลัครานนท์
ราชสีมาวิทยาลัย
297
ด.ช.จิตติกร   ศรีสม
สุรวิทยาคาร
298
ด.ช.จิตติพัฒน์   อ่อนตา
ราชสีมาวิทยาลัย
299
ด.ช.จิตติพัฒน์   ไตรบัญญัติกุล
ปากช่อง
300
ด.ช.จิตรภาณุ   บุญเศษ
พงษ์ศิริวิทยา
301
ด.ญ.จิติชญา   สุวรรณพงษ์กร
สุรนารี
302
น.ส.จินดาพร   นิกรรัมย์
บุรีรัมย์พิทยาคม
303
ด.ญ.จิประภา   จารุภูมิก
ปักธงชัยประชานิรมิต
304
นายจิรชยาวิชญ์   แก้วดอนรี
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
305
ด.ญ.จิรญาดา   สมคณะ
สุรวิทยาคาร
306
ด.ญ.จิรฐา   อึงพงศ์พันธ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
307
ด.ช.จิรภัทร   กิจคณะ
ประโคนชัยพิทยาคม
308
ด.ช.จิรภัทร   นิณรัตน์
มารีย์วิทยา นครราชสีมา
309
ด.ช.จิรภาส   สิริประเสริฐศิลป์
ราชสีมาวิทยาลัย
310
ด.ญ.จิรยุดา   คล่องขยัน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
311
ด.ช.จิรวัฒน์   โถเหลือง
ราชสีมาวิทยาลัย
312
ด.ช.จิรวัฒน์   บรรลือทรัพย์
สุรวิทยาคาร
313
นายจิรวิญญ์   ศิลป์ประเสริฐ
ปากช่อง
314
นายจิรสุข   สุวิชา
สิรินธร
315
ด.ญ.จิรสุดา   บุญธรรม
สุรวิทยาคาร
316
ด.ช.จิรโสภณ   หน่อแก้ว
ปากช่อง
317
ด.ญ.จิรัชญา   เรืองทา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
318
ด.ญ.จิรัชญา   หมอกขุนทด
พงษ์ศิริวิทยา
319
ด.ญ.จิรัชญา   วิสูตรศักดิ์
ปากช่อง
320
น.ส.จิรัชญา   คนเพียร
บ้านเป้าวิทยา
321
น.ส.จิรัชยา   ฉลาดดี
สตึก
322
ด.ญ.จิรัชยา   ใจเย็น
พิมายวิทยา
323
ด.ญ.จิรัชยา   โพธิ์รักงาม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
324
ด.ญ.จิรัชยา   ขันนอก
สุรวิทยาคาร
325
ด.ช.จิรัฎฐ์   โลสุวรรณรักษ์
สิรินธร
326
น.ส.จิรัฏฐ์สุภา   สุทธิกุล
สิรินธร
327
ด.ช.จิรัฏฐ์   พูลทรัพย์
มารีย์วิทยา
328
นายจิรัฏฐ์   ละลี
ราชสีมาวิทยาลัย
329
ด.ช.จิรานุวัฒน์   ศรีแก้ว
ประสาทวิทยาคาร
330
ด.ช.จิรายุ   บุญนำ
ราชสีมาวิทยาลัย
331
ด.ช.จิรายุ   มาเฉลิม
สุรวิทยาคาร
332
ด.ช.จิรายุ   ชูแก้ว
สิรินธร
333
ด.ช.จิรายุทธ   อาจจอหอ
บุญวัฒนา
334
ด.ช.จิรายุส   ทราบพรมราช
ราชสีมาวิทยาลัย
335
ด.ญ.จิราวรรณ   เติมจันทึก
ปากช่อง
336
ด.ช.จิราวุฑฒิ์   พลกล้า
ราชสีมาวิทยาลัย
337
ด.ญ.จีรณัฏฐ์ดา   เรียบร้อย
บุรีรัมย์พิทยาคม
338
ด.ช.จีรพัฒน์   ทองดี
พงษ์ศิริวิทยา
339
ด.ช.จีรวัฒน์   ชาญขุนทด
พงษ์ศิริวิทยา
340
นายจีรากร   มนต์วิเศษ
ชัยภูมิภักดีชุมพล
341
ด.ญ.จีรานันท์   เธียรญานี
ปากช่อง
342
น.ส.จุฑาทิพย์   หล่ำจันทึก
มัธยมด่านขุนทด
343
น.ส.จุฑามณี   บุละคร
ประสาทวิทยาคาร
344
น.ส.จุติพร   มืดอินทร์
สำโรงทาบวิทยาคม
345
ด.ญ.จุฬาลักษณ์   ปลอดในเมือง
สุรนารีวิทยา
346
นายเจตณพงษ์   พรหมบุตร
ราชสีมาวิทยาลัย
347
นายเจตน์สิริ   ผาผง
มารีย์วิทยา
348
นายเจตน์   อมรกาญจนวัฒน์
สุรวิทยาคาร
349
น.ส.เจตสุภา   สระแก้ว
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
350
น.ส.เจนจิรา   นาสองสี
บุญวัฒนา
351
น.ส.เจนจิรา   ศรีโนมา
นางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก
352
ด.ช.เจนณรงค์   วงค์อุดดี
สุรวิทยาคาร
353
ด.ช.แจ็กก์กริน   พูนกลาง
ราชสีมาวิทยาลัย
354
นายฉลองรัฐ   มีราช
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
355
ด.ช.ฉัฐวรินทร์   ท่าพระเจริญ
ราชสีมาวิทยาลัย
356
ด.ญ.ฉัตรกมล   พลประสิทธิ์
บุรีรัมย์พิทยาคม
357
ด.ญ.ฉัตรชฎาภร   ศรีเพ็ชร
สุรพินท์พิทยา
358
ด.ญ.ฉัตรณิชานันท์   กลมกลาง
พงษ์ศิริวิทยา
359
ด.ช.ฉัตรดนัย   จำนงนิจ
พิมายวิทยา
360
ด.ญ.ฉัตรสุดา   ชนิดนอก
โนนสูงศรีธานี
361
ด.ญ.ฉัตรียนัน   สามปรุ
มารีย์วิทยา
362
น.ส.ฉันทิศา   จวง
พิมายวิทยา
363
นายเฉลิมฉัตร   กมลรัมย์
บุรีรัมย์พิทยาคม
364
ด.ญ.ชญาดา   อ่อนสุวรรณ์
ชัยภูมิภักดีชุมพล
365
ด.ญ.ชญาดา   กรีจังหรีด
บุญวัฒนา
366
ด.ญ.ชญาดา   สุวรรณพงษ์กร
สุรนารี
367
ด.ญ.ชญาน์ทิพย์   เนียมผึ้ง
บุญวัฒนา
368
ด.ญ.ชญานันท์   เกลื่อนกลางดอน
พงษ์ศิริวิทยา
369
ด.ญ.ชญานิศ   สุเมธิวิทย์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
370
น.ส.ชญานิศ   พิทักษ์วาณิชย์
สุรนารีวิทยา
371
น.ส.ชญานิษฐ์   เกียรติโชคสกุล
สุรนารีวิทยา
372
ด.ญ.ชญานิษฐ์   คลีมานะกิจ
ปากช่อง
373
น.ส.ชญานิษฐ์   ดาศรี
สุรวิทยาคาร
374
ด.ญ.ชญานี   ทองเหลือ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
375
ด.ญ.ชญาพัฒน์   เดชสัจจา
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
376
ด.ญ.ชญาภา   รัชตชัยยศ
สุรนารี
377
น.ส.ชญาภา   มานะดี
มารีย์วิทยา
378
ด.ญ.ชญาภา   สมสวย
สุรวิทยาคาร
379
น.ส.ชฎาธาร   ชัยยุทธภูมิ
สิรินธร
380
ด.ญ.ชฎารัตน์   ไยทอน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
381
นายชณพล   แนใหม่
ราชสีมาวิทยาลัย
382
ด.ญ.ชณัฐปภา   อาจสามารถ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
383
น.ส.ชดาษา   หมั่นเที่ยง
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
384
น.ส.ชติกานต์   ยอดสง่า
รุ่งอรุณวิทยา
385
น.ส.ชนกพร   เพ็งธรรมมา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
386
นายชนธาน   นวลดี
สุรวิทยาคาร
387
ด.ญ.ชนนภา   สุขเรือง
สุรนารีวิทยา
388
ด.ญ.ชนม์ณานันท์   สินชัยศรี
บุญวัฒนา
389
ด.ญ.ชนมน   พินิจพันธ์
ปากช่อง
390
น.ส.ชนม์นิภา   อพรรัมย์
กระสังพิทยาคม
391
ด.ญ.ชนรดี   สมานทอง
สิรินธร
392
นายชนะ?ชัย   นุกาศ?รัมย์
ห้วยราช?พิทยาคม?
393
น.ส.ชนะดวง   หมื่นขันธ์
รัตนบุรี
394
ด.ช.ชนะพล   เชิงวิลาศ
สุรวิทยาคาร
395
ด.ญ.ชนัญชิดา   ศรีเพ็ชร
สุรวิทยาคาร
396
ด.ญ.ชนัญชิตา   โสภา
ปากช่อง
397
ด.ญ.ชนัญธิดา   พิทักษ์วงศ์
สุรวิทยาคาร
398
ด.ญ.ชนัญนิดา   เขียนนอก
บัวใหญ่
399
ด.ช.ชนัดพล   อุสาทรัพย์
บุรีรัมย์พิทยาคม
400
ด.ญ.ชนันท์กานต์   สิงห์ในเมือง
สุรธรรมพิทักษ์
401
ด.ญ.ชนันทร   เสริมสกุลเดช
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
402
ด.ช.ชนันธร   อ่อนบุตร
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
403
ด.ญ.ชนากานต์   แสไพศาล
พงษ์ศิริวิทยา
404
ด.ญ.ชนากานต์   สายศร
สุรวิทยาคาร
405
ด.ญ.ชนากานต์   แก้วปลั่ง
สุรวิทยาคาร
406
น.ส.ชนาธิป   มณีไสย์
บุญวัฒนา
407
ด.ช.ชนาธิป   ควรสำโรง
สีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา
408
ด.ญ.ชนาพร   ประยูรพันธ์
พงษ์ศิริวิทยา
409
นายชนาภัทร   บุญสมสวัสดิ์
ราชสีมาวิทยาลัย
410
ด.ช.ชนาสิน   สารทอง
ปากช่อง
411
นายชนาสิน   กราบทอง
ราชสีมาวิทยาลัย
412
ด.ญ.ชนิดาภา   วัฒนดำรงวงศ์
สุรนารีวิทยา
413
ด.ญ.ชนิดาภา   ธรรมทอง
มารีย์วิทยา
414
ด.ญ.ชนิดาภา   ทองทิพย์
ปักธงประชานิรมิต
415
น.ส.ชนิภรณ์   อังสนานิวัฒน์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
416
ด.ช.ชนิศรณ์   ศรีทอง
พงษ์ศิริวิทยา
417
น.ส.ชนิษฐ์ชา   บุญโพธิสุวรรณ์
บุญวัฒนา
418
ด.ญ.ชนิสรา   ประสิทธิ์ศร
สุรนารีวิทยา
419
ด.ญ.ชนิสรา   รถเพชร
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
420
ด.ช.ชนุดม   เติมพรมราช
ราชสีมาวิทยาลัย
421
นายชโนทัย   ไฮจ์เยอ
ราชสีมาวิทยาลัย
422
ด.ญ.ชมชล   นิลจันทร์
สุรนารีวิทยา
423
น.ส.ชมพูนุท   มวลทอง
สิรินธร
424
ด.ช.ชยนนท์   พรเจริญวาสน์
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
425
ด.ช.ชยปภังกร   เพ็งขาว
ปากช่อง
426
ด.ช.ชยพล   ทิวัฑฒานนท์
มารีย์วิทยา
427
ด.ช.ชยพล   ตั้งวิไลเสถียร
ราชสีมาวิทยาลัย
428
นายชยพล   เรืองกฤษ
ราชสีมาวิทยาลัย
429
ด.ช.ชยพล   สมศรี
ราชสีมาวิทยาลัย
430
นายชยพล   เหมือดอดทน
ราชสีมาวิทยาลัย
431
นายชยพัทธ์   ถิ่นพุดซา
ประสาทวิทยาคาร
432
ด.ญ.ชยาดา   ทรงงาม
สุรวิทยาคาร
433
ด.ช.ชยานันท์   งามสุขสวัสดิ์
มารีย์วิทยา
434
นายชยาสิทธิ์   เจนชัย
สตรีชัยภูมิ
435
ด.ช.ชยุตธ์   ดลอัมพรพิศุทธิ์
ราชสีมาวิทยาลัย
436
ด.ช.ชลกร   หวังกลุ่มกลาง
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
437
ด.ญ.ชลฉัตร   บุตรสำราญ
สิรินธร
438
น.ส.ชลธิณี   ชำนาญพล
นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
439
ด.ช.ชลนภัทร   ปั่นสันเทียะ
พงษ์ศิริวิทยา
440
ด.ญ.ชลภัสสรณ์   ดิสกุล
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
441
ด.ญ.ชลภัสสรณ์   เหลืองพัฒนผดุง
สิรินธร
442
ด.ญ.ชลรัตน์ดา   บันหาร
ชุมพวงศึกษา
443
ด.ญ.ชลินญา   หลาบกลาง
ชัยภูมิภักดีชุมพล
444
ด.ช.ชวกร   เผือดนอก
สิรินธร
445
ด.ช.ชวัลวัฒน์   ชาติประทุมพูลธาดา
ราชสีมาวิทยาลัย
446
ด.ช.ชวิน   คุรุกิจกำจร
ราชสีมาวิทยาลัย
447
ด.ช.ชวิน   สุขประเสริฐ
บุรีรัมย์พิทยาคม
448
นายชวิศ   ขาวชู
ปากช่อง
449
น.ส.ชวิศา   ไชยศร
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
450
ด.ญ.ช่อผกา   ปรองพิมาย
พิมายวิทยา
451
ด.ญ.ชัชนันท์   โสภกุล
พงษ์ศิริวิทยา
452
นายชัญชกร   อ่อนเฉวียง
สตรีชัยภูมิ
453
ด.ญ.ชัญญา   ดิษยวราากุล
บุรีรัมย์พิทยาคม
454
ด.ญ.ชัญญา   สิทธิพรมมา
ปากช่อง
455
ด.ญ.ชัญญาณ์ภัช   ฉิวเฉิด
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
456
ด.ช.ชัญญาณัท   กิตติถิรกุล
พิมายวิทยา
457
น.ส.ชัญญานุช   วงค์ภักดี
สำโรงทาบวิทยาคม
458
น.ส.ชัญญาภัค   เข็มพิมาย
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
459
ด.ช.ชัยชนะ   ถัดกระโทก
พิมายวิทยา
460
ด.ช.ชัยปคม   วงศ์โรจน์ปชากุล
ราชสีมาวิทยาลัย
461
ด.ช.ชัยพัฒน์   ฉัตรไกรเลิศ
ราชสีมาวิทยาลัย
462
ด.ช.ชัยภัทร   แผ่นจันทร์
สุรวิทยาคาร
463
นายชัยวัฒน์   วรท้าว
ประโคนชัยพิทยาคม
464
นายชัยวัฒน์   ศรีสุข
นางรอง
465
นายชัยวัฒน์   ภาษี
ครบูรี
466
ด.ช.ชัยวิรัตน์   พวงสมบัติ
มารีย์วิทยา
467
ด.ญ.ชาครียา   สุมขุนทด
พงษ์ศิริวิทยา
468
ด.ช.ชาญชัย   บุญสวน
สิรินธร
469
ด.ช.ชาญณรงค์   เนื่องจากหนู
ปากช่อง
470
ด.ช.ชาญวิทย์   บอกสันเทียะ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
471
ด.ช.ชานนท์   คำดี
สุรวิทยาคาร
472
ด.ช.ชานนท์   นววิธไพสิฐ
สุรวิทยาคาร
473
นายชายชาญ   เจริญรัมย์
บุรีรัมย์พิทยาคม
474
ด.ญ.ชาริญา   หลอดทอง
ปากช่อง
475
ด.ญ.ชาลิสา   ชามขุนทด
พงษ์ศิริวิทยา
476
ด.ญ.ชาลิสา   บูราณ
สุรนารีวิทยา
477
ด.ญ.ชาลิสา   ชิวปรีชา
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
478
ด.ญ.ชิดชนก   ลือเนตร
สุรธรรมพิทักษ์
479
ด.ช.ชิติพัทธ์   ธงทอง
สุรวิทยาคาร
480
ด.ช.ชินดนัย   สังสนา
พงษ์ศิริวิทยา
481
ด.ช.ชินภัทร   สมสวย
สุรวิทยาคาร
482
ด.ช.ชินะเชษฐ์   กอบเดช
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
483
นายชิษณุชา   วงษาครบุรี
บุญวัฒนา
484
ด.ช.ชิษณุพงศ์   คำเพชรดี
พิมายวิทยา
485
นายชิษณุพงศ์   ชินเกษม
บุญวัฒนา
486
นายชิษณุพงศ์   เทียมพล
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
487
นายชิษณุพงศ์   ภักดีณรงค์
ราชสีมาวิทยาลัย
488
ด.ช.ชิษณุพงศ์   แป้นหมื่นไวย
ราชสีมาวิทยาลัย
489
ด.ญ.ชิสา   ชุติบวรชัย
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
490
ด.ญ.ชื่นกมล   ลือจันดา
ปากช่อง
491
ด.ช.ชุณห์ทีฆ์   นิรันดร์นุต
ราชสีมาวิทยาลัย
492
น.ส.ชุติกาญจน์   สาระดำ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
493
ด.ญ.ชุติกาญจน์   สมศรีอักษรแสง
ปากช่อง
494
ด.ญ.ชุติมนต์   สมทอง
ภักดีชุมพลวิทยา
495
ด.ญ.ชุติมา   นาสำแดง
สุรวิทยาคาร
496
ด.ญ.ชุติมาวดี   ลุนไธสง
พิมายวิทยา
497
ด.ช.ชุติวัต   เหล็กหล่ม
มารีย์วิทยา
498
ด.ญ.ชุรีพร   สมานรักษ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
499
ด.ญ.ชุลีกร   โสสระเกษ
โนนสูงศรีธานี
500
ด.ญ.ชุลีพร   โสสระเกษ
โนนสูงศรีธานี
501
นายชู   เอกถาวรเจริญกิจ
ปากช่อง
502
ด.ช.แชมป์   หาดคำ
รัตนบุรี
503
ด.ช.โชควัฒนา   รีตานนท์
ปากช่อง
504
ด.ญ.โชติกา   หล้านามวงศ์
สุรนารีวิทยา
505
น.ส.โชติกา   ใจเพียร
ประสาทวิทยาคาร
506
นายโชติพัฒน์   โชคทวีสุขเสถียร
ราชสีมาวิทยาลัย
507
น.ส.ญดา   เดชศรีมงคลกุล
ปากช่อง
508
น.ส.ญนันทธิยา   กองบาง
สุรนารีวิทยา2
509
นายญาณดนัย   แผ่นใหญ่
สุรวิทยาคาร
510
ด.ช.ญาณพัฒน์   พัฒนาครบุรี
ราชสีมาวิทยาลัย
511
นายญาณวุฒิ   แกล้มกระโทก
ราชสีมาวิทยาลัย
512
น.ส.ญาณิศา   เครือวัลย์
สิรินธร
513
น.ส.ญาณิศา   สว่างรัตน์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
514
ด.ญ.ญาณิศา   อุบาลี
ปัญจดี
515
ด.ญ.ญาณิศา   วัชรประทีป
สุรนารีวิทยา
516
ด.ญ.ญาณิศา   สิงห์ชัย
พงษ์ศิริวิทยา
517
น.ส.ญาณีธัจจ์   จำรัสประเสริฐ
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
518
ด.ญ.ญาดา   ชินวงษ์
สุรวิทยาคาร
519
น.ส.ญาดา   แสพลกรัง
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
520
ด.ญ.ญาตาวี   ศรีตัมภวา
สุรวิทยาคาร
521
ด.ญ.ญาตาวี   แสงธนู
สิรินธร
522
ด.ช.ฐกร   วิเศษฤทธิ์
บุรีรัมย์พิทยาคม
523
ด.ช.ฐณกฤต   โรจนกุศล
สุรวิทยาคาร
524
ด.ช.ฐเดช   ผริตาชยะกูร
ปากช่อง
525
ด.ช.ฐปนรรฆ์   สุขกลาง
พิมายวิทยา
526
ด.ช.ฐภัทร   ไชโย
ชัยภูมิภักดีชุมพล
527
ด.ช.ฐภัทร   สุขสุผิว
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
528
ด.ช.ฐากร   มณีวิจิตร
สุรวิทยาคาร
529
นายฐากูร   ห่อทรัพย์
สิรินธร
530
น.ส.ฐานิกา   กาศสนุก
สตรีชัยภูมิ
531
น.ส.ฐานิดา   บัวบาน
ปากช่อง
532
ด.ญ.ฐิชาพร   กริดกระโทก
สุรนารีวิทยา
533
ด.ญ.ฐิตาภรณ์   จุลละนันท์
ภูเขียว
534
ด.ญ.ฐิตาภา   เจริญสุข
สุรวิทยาคาร
535
ด.ญ.ฐิตาภา   สุประภาดา
พิมายวิทยา
536
ด.ญ.ฐิตารีย์   เพ็ญจันทร์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
537
ด.ญ.ฐิตารีย์   พีรทวีพงศ์
สุรนารีวิทยา
538
ด.ญ.ฐิติกาญจน์   บุญเอก
พงษ์ศิริวิทยา
539
ด.ช.ฐิติคุณ   ไหมทอง
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
540
น.ส.ฐิติชญา   เอ็นยอด
ประสาทวิทยาคาร
541
ด.ญ.ฐิติชญา   ทะนนท์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
542
ด.ญ.ฐิติชญา   มับสันเทียะ
พงษ์ศิริวิทยา
543
ด.ญ.ฐิติชญาน์   วงศ์กีรติกุล
สุรนารีวิทยา
544
ด.ช.ฐิตินันต์   พฤฒิจิระวงศ์
ราชสีมาวิทยาลัย
545
น.ส.ฐิตินันท์   แสงเพชร
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
546
ด.ช.ฐิติพงษ์   ศิลป์ประกอบ
พิมายวิทยา
547
ด.ญ.ฐิติพร   เนียรวิฑูรย์
สิรินธร
548
ด.ญ.ฐิติยา   ทางดี
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ บุรีรัมย์
549
น.ส.ฐิติรัตน์   เสยกระโทก
สุรนารีวิทยา
550
ด.ญ.ฐิติรัตน์   อาภาธีรพงศ์
พิมายวิทยา
551
ด.ญ.ฐิติรัตน์   กวางเมตตาธรรม
สุรนารีวิทยา
552
ด.ญ.ฐิติรัตน์   พีรทวีพงศ์
สุรนารีวิทยา
553
น.ส.ฐิติวรดา   อารมณ์เพียร
พิมายวิทยา
554
ด.ญ.ฐิติวรดา   หมั่นหาโชค
ชัยภูมิภักดีชุมพล
555
น.ส.ฐิติวรดา   อินทวงค์
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา
556
ด.ช.ฐิติวิชญ์   วัฒนเกษมพัฒน์
ราชสีมาวิทยาลัย
557
ด.ญ.ฑิตยา   ยุรชาติ
ปากช่อง
558
ด.ญ.ฑิมพิกา   วงศา
ประสาทวิทยาคาร
559
ด.ญ.ณกันตา   โสนทอง
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์
560
ด.ช.ณฐกร   หวังสม
สุรวิทยาคาร
561
ด.ช.ณฐกร   จันทร์นวล
บุรีรัมย์พิทยาคม
562
ด.ช.ณฐกร   จิตลดาพร
ราชสีมาวิทยาลัย
563
ด.ช.ณฐกร   กิติโกฬะ
ราชสีมาวิทยาลัย
564
ด.ช.ณฐกฤต   เพ็งสสระเกษ
ราชสีมาวิทยาลัย
565
นายณฐนนท์   พวงไธสง
ครบุรี
566
ด.ช.ณฐพงศ์   เพ็งขุนทด
พงษ์ศิริวิทยา
567
นายณฐพงศ์   แสวงผล
บุญวัฒนา
568
ด.ช.ณฐภัทร   เรืองบุญ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
569
ด.ญ.ณฐมน   เงยวิจิตร
บุรีรัมย์พิทยาคม
570
ด.ญ.ณฐมน   คุ้มกระโทก
สุรนารี
571
ด.ญ.ณฐมน   คำพวง
มารีย์วิทยา
572
ด.ช.ณฐวัฒน์   บัวภา
ชัยภูมิภักดีชุมพล
573
ด.ช.ณฒกร   พิศโฉม
สุรวิทยาคาร
574
ด.ญ.ณณารัชชา   พรหมเด่น
บุรีรัมย์พิทยาคม
575
ด.ช.ณทรรศ   ไชยโคตร
ราชสีมาวิทยาลัย
576
ด.ช.ณธกร   ตุลยานันต์
ราชสีมาวิทยาลัย
577
นายณธรรศ   ลิ้มสวัสดิ์
สุรวิทยาคาร
578
นายณธัมมจักษ์   ภักดีดำรงเดช
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
579
ด.ช.ณธีพัฒน์   กิตติศุภเศรษฐ์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
580
ด.ญ.ณปภัช   เจริญรักษ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
581
นายณประพัทธิ์   สุขสมัย
บุญวัฒนา
582
นายณพวีร์   ศีติสาร
ราชสีมาวิทยาลัย
583
ด.ญ.ณพัชรา   ดอนพิลา
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
584
นายณพัฒษกร   หฤทัยถาวร
สุรวิทยาคาร
585
ด.ช.ณภพ   มีวาสนา
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
586
ด.ช.ณภัทธ์   ยังมี
ราชสีมาวิทยาลัย
587
นายณภัทร   กิจสัมฤทธิ์
ปากช่อง
588
นายณภัทร   สุขเลิศ
ประโคนชัยพิทยาคม
589
นายณภัทร   ราษีทอง
สุรวิทยาคาร
590
ด.ช.ณภัทร   อินไชย
บุรีรัมย์พิทยาคม
591
ด.ช.ณภัทร   ทองน้อย
พิมายวิทยา
592
ด.ช.ณภัทร   เพ็ชรเเก้ว
บุญวัฒนา
593
นายณภัทร   ลาวัลย์
ภักดีชุมพลวิทยา
594
ด.ช.ณภัทร   อินทร์วิมาน
ภูเขียว
595
น.ส.ณภัทร   บัวกลาง
สุรนารีวิทยา
596
ด.ช.ณภัทร   ทองแท้
ปากช่อง
597
ด.ญ.ณภัทรพร   ดอกทุเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม
598
ด.ญ.ณภัทรา   แสนคำอ้าย
สิรินธร
599
ด.ญ.ณรดา   เพียงเกาะสิริ
สุรนารีวิทยา
600
ด.ช.ณรัช   ลิ้มโฆษิต
นางรอง
601
นายณรัณ   ภักดีรัตนางกูร
สิรินธร
602
ด.ช.ณฤพล   พัวพันธ์
ปากช่อง
603
ด.ญ.ณฤศา   เกตุค้างพลู
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
604
ด.ญ.ณัชชา   โมกไธสง
บัวใหญ่
605
ด.ญ.ณัชชา   เศรษฐพงษ์
สุรนารีวิทยา
606
ด.ญ.ณัชชา   ดวงใจ
อนุบาลกัลยาประสิทธิ์
607
ด.ญ.ณัชชา   สุริยกมล
สิรินธร
608
น.ส.ณัชชา   ปาทาน
ราชสีมาวิทยาลัย
609
ด.ญ.ณัชชารีย์   สันติพงษ์ไพบูลย์
สุรนารีวิทยา
610
ด.ช.ณัชพล   ประทุมเมศ
ราชสีมาวิทยาลัย
611
ด.ญ.ณัชวดี   นึกมั่น
สิรินธร
612
ด.ญ.ณัชวลัญช์   อโณทัยไพบูลย์
สุรนารีวิทยา
613
น.ส.ณัฎฐ์กฤตา   ด้อมกลาง
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
614
ด.ญ.ณัฎฐณิชา   บุตรแสน
สุรนารีวิทยา
615
ด.ญ.ณัฎฐณิชา   กองรัมย์
สุรวิทยาคาร
616
ด.ญ.ณัฎรภา   แซ่คู
สุรนารีวิทยา
617
นายณัฏ?ฐ?วัฒน์?   ตั?นพ?ิบูลย์
ราช?สีมา?วิทยา?ลัย
618
นายณัฏฐกรณ์   ประกอบดี
ปากช่อง
619
ด.ช.ณัฏฐกิตติ์   สุนทรรัตน์
พงษ์ศิริวิทยา
620
ด.ช.ณัฏฐกิตติ์   จรจรัญ
สุรวิทยาคาร
621
ด.ช.ณัฏฐกิตติ์   วิริยกิจจา
สุระวิทยาคาร
622
ด.ช.ณัฏฐ์ชาภณ   กิตติวราสิทธิ์
สุรวิทยาคาร
623
ด.ญ.ณัฏฐณิชา   พรมจันทึก
ปากช่อง
624
ด.ญ.ณัฏฐณิชา   ถาปนะกุล
สุรนารีวิทยา
625
ด.ญ.ณัฏฐณิชา   สายขุนทด
พงษ์ศิริวิทยา
626
ด.ญ.ณัฏฐณิชา   ผาดไธสง
ชุมพวงศึกษา
627
ด.ญ.ณัฏฐณิชา   เจียกสูงเนิน
พงษ์ศิริวิทยา
628
ด.ญ.ณัฏฐณิชา   ปิยรัตนกุล
พงษ์ศิริวิทยา
629
ด.ญ.ณัฏฐณิชา   ใหญ่จันทึก
พงษ์ศิริวิทยา
630
น.ส.ณัฏฐณิชา   วรรณสินธ์
บุรีรัมย์พิทยาคม
631
ด.ญ.ณัฏฐณิชา   จะแรบรัมย์
บุรีรัมย์พิทยาคม
632
ด.ญ.ณัฏฐ์นรีย์   โซ่ไธสง
บุรีรัมย์พิทยาคม
633
นายณัฏฐนันท์   เครือจันทร์
สตึก
634
น.ส.ณัฏฐนิตา   สุรเดช
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
635
นายณัฏฐพล   โตชัยภูมิ
ชัยภูมิภักดีชุมพล
636
นายณัฏฐพล   กาญจนสุคนธ์
ราชสีมาวิทยาลัย
637
ด.ช.ณัฏฐพัชร   ชิงชนะ
สุรวิทยาคาร
638
ด.ญ.ณัฏฐพัชร์   โชคเรืองสกุล
สุรนารีวิทยา
639
นายณัฏฐริส   บุญแสน
สุรวิทยาคาร
640
นายณัฏฐศรัณยุ์   อินภู่
นางรอง
641
ด.ช.ณัฏฐศรัณยุ์   ถาปนะกุล
ราชสีมาวิทยาลัย
642
น.ส.ณัฏฐิกา   สุภาษิต
บุรีรัมย์พิทยาคม
643
ด.ช.ณัฏฐ์   พิศโสระ
สุรวิทยาคาร
644
ด.ช.ณัฏฐ์   อธิรัฐสีห์
ภูเขียว
645
ด.ญ.ณัฐ?วิภา?   ศรี?เจิดจ้า?
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
646
ด.ช.ณัฐกร   ขอชนะ
สุรวิทยาคาร
647
ด.ญ.ณัฐกฤตา   สงวนสิน
นางรอง
648
น.ส.ณัฐกฤตา   พรศิริวงศ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
649
ด.ญ.ณัฐกฤตา   สุริเตอร์
นางรอง
650
ด.ญ.ณัฐกฤตา   ชะเอมน้อย
สุรนารีวิทยา
651
ด.ช.ณัฐกิตติ์   บัวดก
ราชสีมาวิทยาลัย
652
นายณัฐกิตติ์   งามยิ่ง
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
653
ด.ช.ณัฐกิตติ์   ใบเตย
ราชสีมาวิทยาลัย
654
น.ส.ณัฐจยา   ดงปัดถา
วัดประชานิมิตร
655
นายณัฐชนน   พิมพากุล
สิรินธร
656
ด.ช.ณัฐชนน   ผดุงสุข
สุรวิทยาคาร
657
ด.ช.ณัฐชนน   คูณพิทักษ์สกุล
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
658
ด.ช.ณัฐชนนท์   แตมสำราญ
ราชสีมาวิทยาลัย
659
ด.ช.ณัฐชนนท์   มีแก้ว
บุรีรัมย์พิทยาคม
660
ด.ญ.ณัฐชนันท์พร   ด่านเจริญกิจ
พิมายวิทยา
661
ด.ช.ณัฐชพูกช   ศรีสุนทร
ราชสีมาวิทยาลัย
662
น.ส.ณัฐชยา   ศิริเมฆา
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
663
ด.ญ.ณัฐญาดา   กลางพนม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
664
น.ส.ณัฐฐา   เอี่ยมสำอางค์
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
665
ด.ญ.ณัฐฐิดา   พระงาม
สุรพินท์พิทยา
666
ด.ช.ณัฐณนนท์   บุพโต
บุรีรัมย์พิทยาคม
667
ด.ญ.ณัฐณิชา   วงศ์ษา
ชุมพวงศึกษา
668
น.ส.ณัฐณิชา   ลุนราศรี
สุรวิทยาคาร
669
ด.ญ.ณัฐณิชา   ศรีกัลยา
อนุบาลกัลยาประสิทธิ์
670
น.ส.ณัฐณิชา   วรคำ
ประโคนชัยพิทยาคม
671
ด.ญ.ณัฐณิชา   กุยแก้ว
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
672
ด.ญ.ณัฐณิชาช์   สุกใส
บุรีรัมย์พิทยาคม
673
ด.ญ.ณัฐณิชาต์   จันทร์ชูวงศ์
บุรีรัมย์พิทยาคม
674
นายณัฐดนัย   คำเสมอ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
675
ด.ช.ณัฐดล   บุราคร
สุรวิทยาคาร
676
ด.ญ.ณัฐตะวัน   นามตาปี
ปากช่อง
677
น.ส.ณัฐทิตา   กามขุนทด
มัธยมด่านขุนทด
678
ด.ช.ณัฐธนนท์   อภิชาติสินพงศ์
สุรวิทยาคาร
679
ด.ญ.ณัฐธนัน   พงษ์ศิริศักดิ์
บุรีรัมย์พิทยาคม
680
ด.ช.ณัฐธพงษ์   วุฒิสิงห์ชัย
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
681
ด.ญ.ณัฐธยาน์มนต์   หล่าสูงเนิน
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
682
ด.ญ.ณัฐธยาน์   ทองมาก
สิรินธร
683
ด.ญ.ณัฐธยาน์   เศรษฐพงษ์
สุรนารีวิทยา
684
น.ส.ณัฐธยาน์   ศรีสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
685
น.ส.ณัฐธิดา   เขตต์จันทึก
มัธยมด่านขุนทด
686
นายณัฐนนท์   คุณชยากร
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
687
ด.ญ.ณัฐนรี   อุไรธรากุล
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
688
ด.ช.ณัฐนันท์   รุ่งเรือง
พงษ์ศิริวิทยา
689
ด.ญ.ณัฐนันท์   ชวนนอก
สุรนารีวิทยา
690
ด.ญ.ณัฐนันท์   ภัคสิริธนศักดิ์
นางรอง
691
น.ส.ณัฐนิชา   อินทฤทธิ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
692
นายณัฐบดินทร์   วุฒิพุทธศาสตร์
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
693
ด.ช.ณัฐปคลจ์   วิพัธครตระกูล
นางรอง
694
นายณัฐปคัลภ์   จันทสิงห์
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
695
ด.ช.ณัฐพงษ์   นุสายรัมย์
สุรวิทยาคาร
696
นายณัฐพนธ์   เกี้ยวมาศ
บุญวัฒนา
697
ด.ช.ณัฐพนธ์   โรจน์จรัสไพศาล
สุรวิทยาคาร
698
น.ส.ณัฐพร   โต๊ะงาม
ภักดีชุมพลวิทยา
699
นายณัฐพล   ชมทะเล
ราชสีมาวิทยาลัย
700
ด.ช.ณัฐพัชร์   จรัญศิริไพศาล
สิรินธร
701
ด.ช.ณัฐพัฒน์   พรหมทอง
สุรวิทยาคาร
702
ด.ญ.ณัฐพิมล   สามิตร
สิรินธร
703
ด.ช.ณัฐพุฒิเมธ   ดอกไม้จตุรพร
มารีย์วิทยา
704
ด.ช.ณัฐภัทร   เครือยา
สุรวิทยาคาร
705
ด.ช.ณัฐภัทร   เภสัชมาลา
ภูเขียว
706
ด.ช.ณัฐภัทร์   ทาจันทึก
พงษ์ศิริวิทยา
707
นายณัฐภาส   ปรีชาวัฒนา
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
708
ด.ญ.ณัฐรดา   ศรไชย
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
709
ด.ช.ณัฐรพี   วุฒิพุทธศาสตร์
พิมายวิทยา
710
ด.ญ.ณัฐริกา   เฉียงกลาง
กระสังพิทยาคม
711
น.ส.ณัฐริดา   บรรไพร
สตึก
712
น.ส.ณัฐรินทร์   จอมงูเหลือม
สุรนารีวิทยา
713
ด.ญ.ณัฐวดี   ทิณรัตน์
สุรวิทยาคาร
714
ด.ช.ณัฐวรรธน์   ใจสะอาด
ปากช่อง
715
ด.ช.ณัฐวรรธน์   วงศ์พัฒนชัย
ราชสีมาวิทยาลัย
716
ด.ญ.ณัฐวรา   แสนลา
พิมายวิทยา
717
น.ส.ณัฐวลัญช์   พจน์พิพัฒน์
สุรนารีวิทยา
718
ด.ช.ณัฐวัฒน์   ศุภมิตรโยธิน
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
719
ด.ช.ณัฐวัฒน์   เเนวโนนทัน
ชัยภภักดีชุมพล
720
นายณัฐวัฒน์   สีแล
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม
721
นายณัฐวัศ   ธัญญศิรินนท์
นางรอง
722
ด.ช.ณัฐวัศห์   เพ็งพันธุ์
ราชสีมาวิทยาลัย
723
ด.ช.ณัฐวิทย์   วีระกุล
ราชสีมาวิทยาลัย
724
นายณัฐวีกานต์   มณีเรืองสิน
สุรวิทยาคาร
725
นายณัฐสิทธิ์   สันติวัฒนานนท์
ราชสีมาวิทยาลัย
726
ด.ช.ณัทกรณ์   รอดกลาง
พิมายวิทยา
727
ด.ญ.ณัทณิชชา   เชื่องสุวรรณ
สุรนารีวิทยา
728
ด.ช.ณัศชพล   เริ่มศิริประเสริฐ
บุรีรัมย์พิทยาคม
729
ด.ญ.ณาวรินทร์   ตัณศุภศิริเวช
มารีย์วิทยา
730
ด.ช.ณาศิส   โอวรากร
สุรวิทยาคาร
731
ด.ญ.ณิชกานต์   เฉยเสลา
มารีย์วิทยา
732
ด.ญ.ณิชกานต์   พลเพชร
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
733
ด.ญ.ณิชกุล   นิเลปิยัง
สุรวิทยาคาร
734
ด.ช.ณิชคุณ   ล้นเหลือ
มารีย์วิทยา
735
น.ส.ณิชษาชล   ศรีโญยศ
สุรนาีวิทยา
736
น.ส.ณิชาภัทร   หันสันเทียะ
นางรอง
737
ด.ญ.ณิชาภัทร   อังกาบ
พงษ์ศิริวิทยา
738
ด.ญ.ณิชาภา   พรมแก้ว
สุรนารีวิทยา
739
น.ส.ณิชารีย์   เขียวรัมย์
เทศบาล 2 อิสานธีรวิทยาคาร
740
น.ส.ณิชารีย์   กิจมีเกียรติดี
สุรนารีวิทยา 2
741
ด.ญ.ณิชาวีย์   ชาวคูเวียง
พิมายวิทยา
742
ด.ญ.ณิพัฒน์ชา   ตราชู
บุรีรัมย์พิทยาคม
743
ด.ญ.ณิศรา   เบญจมาศกุล
สุรวิทยาคาร
744
ด.ช.ณุรัฐกร   เหลาโสกเชือก
สิรินธร
745
ด.ช.ดนัยพัชร์   เหลืองพัฒนผดุง
สิรินธร
746
นายดนัสวิน   ไชยมัชชิม
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
747
ด.ญ.ดวงหทัย   จันทร
พงษ์ศิริวิทยา
748
ด.ญ.ดากานดา   ติณพันธ์
บุรีรัมย์พิทยาคม
749
นายดำรงรัฐ   คำใจ
สุรวิทยาคาร
750
ด.ช.ดินสอ   ทรัพย์ธานารัตน
ราชสีมาวิทยาลัย
751
ด.ช.ดิษณุ   จันทะยานี
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
752
ด.ญ.ดุจฤทัย   น้อยลา
ภูเขียว
753
ด.ช.เดชเดชา   นอขุนทด
พงษ์ศิริวิทยา
754
นายตรัยคุณ   โพธิบัติ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
755
ด.ช.ตรินัยน์   เครือวัลย์
สุรวิทยาคาร
756
นายตรีกริช   แมนสืบชาติ
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
757
ด.ญ.ตรีทิพยนิภา   แฝกโคกสูง
นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
758
ด.ช.ตรีเพชร   ตั้งธนกฤตกุล
ภูเขียว
759
นายตฤณกร   มะลิซ้อน
ปากช่อง
760
ด.ช.ตะวันฉาย   จิระเจริญสุวรรณ
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
761
ด.ญ.ตั้งตา   ตั้งวนิชกุล
มารีย์วิทยา
762
ด.ช.ตั้งปณิธาน   สุรขันธ์
สิรินธร
763
ด.ช.ตุลยวัตร   สงวนสิน
นางรอง
764
นายตุลาการ   เรืองโคเวียง
ปักธงชัยประชานิรมิต
765
ด.ช.เตชัชธรณ์   สวัสดิ์จะบก
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
766
ด.ช.เตชิต   ลักขีพินิศกุล
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
767
ด.ช.เตชิต   ศรีจันทึก
ราชสีมาวิทยาลัย
768
ด.ช.เตชินณ์   ชวาลา
ราชสีมาวิทยาลัย
769
ด.ช.เตชินท์   ไผ่ดีนุกูล
บุรีรัมย์พิทยาคม
770
ด.ช.เตชินท์   ฐิติประยูรวงศ์
ปากช่อง
771
ด.ช.เตชินท์   ถาวจัตุรัส
สิรินธร
772
นายเตวิช   ปานเหลือง
มัธยมด่านขุนทด
773
นายเติมพงศ์   คิดดีจริง
ประสาทวิทยาคาร
774
ด.ช.ไตรวิชญ์   ลักขีพินิศกุล
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
775
ด.ญ.ทบพร   เชียงดี
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
776
ด.ช.ทรงกร   ไสวชัยศรี
บุญวัฒนา
777
ด.ช.ทรงกฤต   ไสวชัยศรี
บุญวัฒนา
778
ด.ช.ทรงพล   สุขจิตต์
สุรวิทยาคาร
779
ด.ช.ทวีรัช   สันทัดกลาง
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
780
นายทศธรรม   เฮงสวัสดิ์
พุทไธสง
781
น.ส.ทองพรรณพัฒน์   แก้วพิพัฒน์กุล
ประโคนชัยพิทยาคม
782
ด.ช.ทักษนะ   ทุตปอ
พงษ์ศิริวิทยา
783
น.ส.ทักษพร   พวงทวีสุข
บุรีรัมย์พิทยาคม
784
ด.ญ.ทักษพร   บุญใส
บุรีรัมย์พิทยาคม
785
น.ส.ทักษอร   เสนาภักดิ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
786
ด.ญ.ทักษอร   ว่องประชานุกูล
สุรนารีวิทยา
787
ด.ญ.ทักษอร   ยอดกระโทก
สุรนารีวิทยา
788
ด.ช.ทัชชกร   แก้วใสธัญกูล
ราชสีมาวิทยาลัย
789
น.ส.ทัณฑิกา   มงคล
นางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก
790
ด.ญ.ทัดหทัย   เดชหัสดิน
ชัยภูมิภักดีชุมพล
791
นายทัตพงศ์   ชื่นชุมแสง
นางรอง
792
ด.ญ.ทัตพิชา   บุตรสร้อย
สุรนารีวิทยา
793
ด.ช.ทิฐินันท์   พิริยะวิไล
ราชสีมาวิทยาลัย
794
นายทินกฤต   สุบิน
สุรวิทยาคาร
795
นายทินภัทร   ลีสี
บุญวัฒนา
796
ด.ญ.ทิพย์รชยา   สุวัฒนะพงศ์เชฏ
สุรนารีวิทยา
797
นายทีฆทัศน์   ซึ้งศิริทรัพย์
บุญวัฒนา
798
ด.ช.ทีปกร   เกริกกิตติกุล
ราชสีมาวิทยาลัย
799
ด.ช.เทพทนง   วงค์คำจันทร์
สุรวิทยาคาร
800
นายเทวัญ   สังฆมณี
บุญวัฒนา
801
ด.ญ.แทนขวัญ   มานุจำ
สุรวิทยาคาร
802
ด.ช.แทนคุณ   เตียประสิทธิ์
บุญวัฒนา
803
ด.ช.แทนคุณ   มานุจำ
สุรวิทยาคาร
804
ด.ช.แทนคุณไทย   อนันตสุข
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
805
นายแทนตระกูล   วรามิตร
มารีย์วิทยา
806
น.ส.แทนธิชา   โพธิ์ละคร
สุรนารีวิทยา
807
ด.ญ.แทมมารีน   ตาปราบ
ภูเขียว
808
นายไท   ไชยรักษ์
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
809
ด.ญ.ธแก้วเกล้า   อธิพรหม
มารีย์วิทยา
810
น.ส.ธญาภา   แก่สำโรง
ปักธงชัยประชานิรมิต
811
ด.ญ.ธณัฏฐวรรณ   จิตรเสงี่ยม
ภักดีชุมพลวิทยา
812
นายธณัฐชนนท์   ธรรมจักร
ชัยภูมิภักดีชุมพล
813
ด.ช.ธนกร   กสิภาร์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
814
ด.ญ.ธนกร   กะลีพัด
สุรวิทยาคาร
815
ด.ช.ธนกร   สุวรรมะณี
ราชสีมาวิทยาลัย
816
นายธนกร   เลปนานนท์
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
817
ด.ช.ธนกร   บำรุงศิลป์
พงษ์ศิริวิทยา
818
ด.ช.ธนกฤต   สาครไทย
ราชสีมาวิทยาลัย
819
นายธนกฤต   ทองสืบสาย
สุรวิทยาคาร
820
ด.ช.ธนกฤต   ลาภหลาย
ภูเขียว
821
ด.ช.ธนกฤต   ขติฌานัง
บุรีรัมย์พิทยาคม
822
นายธนกฤต   สังข์กลาง
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
823
ด.ช.ธนกฤต   สมปอง
บ้านกรวดวิทยาคาร
824
นายธนกฤต   เขียนสา
ราชสีมาวิทยาลัย
825
ด.ช.ธนกฤต   ทองศรีมะดัน
บุญวัฒนา
826
นายธนกฤต   อุทัยพัฒนพงษ์
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
827
ด.ช.ธนกฤต   บุรินทร์วัฒนา
ราชสีมาวิทยาลัย
828
ด.ช.ธนกฤต   ฉันทวิจัยกุล
ราชสีมาวิทยาลัย
829
ด.ช.ธนงค์เดช   สิงห์โหม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
830
นายธนโชค   จิณณวัชร
ราชสีมาวิทยาลัย
831
ด.ช.ธนโชติ   ชมภูทอง
ราชสีมาวิทยาลัย
832
ด.ช.ธนโชติ   งามมาก
สุระวิทยาคาร
833
ด.ช.ธนดล   แซ่ตั้ง
สาธิตม.ราชภัฎ นม.
834
นายธนดล   กลิ่นสุคนธ์
บุญวัฒนา
835
ด.ช.ธนเดช   ตั้งสันติถาวร
ราชสีมาวิทยาลัย
836
นายธนธัส   พุทธพิพัฒน์
ราชสีมาวิทยาลัย
837
นายธนบดินทร์   นันทะบุตร
สุรวิทยาคาร
838
ด.ช.ธนพงษ์   แสนสวาสดิ์
กระสังพิทยาคม
839
ด.ญ.ธนพร   สง่าศรี
ชุมพวงศึกษา
840
ด.ญ.ธนพร   สุขอุ้ม
สิรินธร
841
ด.ญ.ธนพร   บุญสิงห์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
842
นายธนพล   ประภาวงศ์
นางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก
843
ด.ช.ธนพัฒน์   มณีวรรณ
ปัญจดี
844
ด.ช.ธนพัต   มินฉิมพลี
พงษ์ศิริวิทยา
845
น.ส.ธนภรณ์   อาภรณ์เลิศวิไล
กระสังพิทยาคม
846
ด.ช.ธนภัทร   ยอดโคกสูง
ราชสีมาวิทยาลัย
847
ด.ช.ธนภัทร   ฦๅชา
หนองบัวแดงวิทยา
848
ด.ช.ธนภัทร   วุฒิวรจินดา
ราชสีมาวิทยาลัย
849
ด.ช.ธนภัทร   สมัครชัย
ปากช่อง
850
ด.ช.ธนภัทร   ปิ่นวัฒนนุกูล
ราชสีมาวิทยาลัย
851
ด.ช.ธนภัทร   กระจายศรี
สุรวิทยาคาร
852
ด.ช.ธนภัทร   ธรรมกุล
ภูเขียว
853
ด.ช.ธนภัทร   ตอบสันเทียะ
บุญวัฒนา
854
นายธนภัทร   หนูแหยม
บุญวัฒนา
855
ด.ช.ธนภัทร   พรหนองแสน
ประสาทวิทยาคาร
856
ด.ช.ธนภัทร์   คงปรีชา
ภูเขียว
857
ด.ช.ธนภูมิ   พรกระแส
ชัยภูมิภักดีชุมพล
858
นายธนภูมิ   เเจ้งจันทร์
ศีขรภูมิพิสัย
859
ด.ช.ธนมน   เหล็กกนก
พิมายวิทยา
860
ด.ญ.ธนวรรณ   บัวสระ
บุญวัฒนา
861
ด.ช.ธนวรรธ   ลีละธนาฤกษ์
ชัยภูมิภักดีขุมพล
862
นายธนวรรธน์   สุริยะลังกา
ประทาย
863
นายธนวรรษน์   สายโต
พิมายวิทยา
864
ด.ช.ธนวัฒน์   โพธิ์จันทร์
ชุมพวงศึกษา
865
นายธนวัฒน์   บุญมีมีไชย
ราชสีมาวิทยาลัย
866
นายธนวัฒน์   เพิ่มทอง
สุรวิทยาคาร
867
นายธนวัฒน์   นิติไชยโรจน์
บุรีรัมย์พิทยาคม
868
ด.ช.ธนวัต   มหาชัย
ภูเขียว
869
ด.ช.ธนวิชญ์   ปูคะธรรม
พงษ์ศิริวิทยา
870
ด.ช.ธนวิชญ์   รัตนานนท์เสถียร
ราชสีมาวิทยาลัย
871
ด.ช.ธนวินทร์   เรืองผลวิวัฒน์
สุรวิทยาคาร
872
ด.ญ.ธนัชชา   ริงคณานนท์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
873
ด.ญ.ธนัชพร   ดุลย์ขุนทด
พงษ์ศิริวิทยา
874
ด.ญ.ธนัชพร   ขอนศักดิ์
สิรินธร
875
ด.ญ.ธนัญชนก   หมั่นอุตส่าห์
ชัยภูมิภักดีชุมพล
876
ด.ญ.ธนัญชนก   กิจเพิ่มเกียรติ
สุรนารีวิทยา
877
น.ส.ธนัญชนก   อู๋สูงเนิน
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
878
น.ส.ธนัญญา   ลุนหล้า
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
879
น.ส.ธนัญญา   ทองเนียม
เทศบาล2"อิสาณธีรวิทยาคาร"
880
น.ส.ธนัญญา   ปุริธรรมเม
พิมายวิทยา
881
น.ส.ธนัญญา   ราชบัณฑิต
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
882
ด.ญ.ธนัฏฐา   เปรมสูงเนิน
พงษ์ศิริวิทยา
883
ด.ช.ธนัท   ศาสนนันทน์
ราชสีมาวิทยาลัย
884
นายธนัท   ลิ้มถวิล
สุรวิทยาคาร
885
ด.ช.ธนันต์ฐกิตติ์   ธรรมจักร
ชัยภูมิภักดีชุมพล
886
น.ส.ธนันทิกานต์   ทะสุนทร
ชัยภูมิภักดีชุมพล
887
ด.ช.ธนันธร   ประกอบผล
พิมายวิทยา
888
ด.ช.ธนัยนันท์   น้อยนวล
ราชสีมาวิทยาลัย
889
นายธนากร   พุทธจันทึก
สูงเนิน
890
ด.ช.ธนากฤต   ชาติวานิชกุล
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
891
นายธนาดล   สุขแจ่ม
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
892
นายธนาธาร   ยินดี
ราชสีมาวิทยาลัย
893
ด.ช.ธนาธิป   จันอินทร์
มารีย์วิทยา
894
ด.ญ.ธนาภา   ศรีพวงวงษ์
ประโคนชัยพิทยาคม
895
นายธนาย   ุทธ
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
896
นายธนาวิน   ทองสันเทียะ
บุญวัฒนา
897
น.ส.ธนิษฐา   โพธิ์ศรี
ประสาทวิทยาคาร
898
ด.ญ.ธนิสร   ชัยดี
บุรีรัมย์พิทยาคม
899
ด.ญ.ธมนต์ชิตา   หอมจะบก
สุรนารีวิทยา
900
ด.ญ.ธมนวรรณ์   วงศ์สุขสวัสดิ์
บุรีรัมย์
901
ด.ช.ธรณินทร์   พินิจ
บุรีรัมย์พิทยาคม
902
นายธรรณกร   คงกำเนิด
นางรอง
903
ด.ช.ธรรมปพน   โสตรุดร
ราชสีมาวิทยาลัย
904
นายธรรมรัตน์   กาสิงห์
พิมายวิทยา
905
ด.ช.ธรรมวัฒน์   จึงวิวัฒนาภรณ์
สุรวิทยาคาร
906
ด.ญ.ธรรม์ศิริ   เครือผักปัง
ภูเขียว
907
ด.ช.ธรรศวศุตม์   ธัญญ์ภัทรนนท์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
908
นายธราเทพ   หลงพิมาย
ชุมพวงศึกษา
909
ด.ช.ธราเทพ   แก้วอำไพ
มารีย์วิทยา
910
ด.ช.ธราเทพ   วัฒนาเกียรติกุล
สิรินธร
911
ด.ช.ธราเทพ   เข่งรอด
ภูเขียว
912
นายธราเทพ   ผลปาน
ชัยภูมิภักดีชุมพล
913
ด.ญ.ธริดา   ศรีใส
สุรนารีวิทยา
914
ด.ญ.ธฤธิดา   จันทนพิทักษ์
สุรนารีวิทยา
915
ด.ช.ธฤษณัช   แก้วลาด
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
916
ด.ญ.ธฤษวรรณ   งามสอน
รัตนบุรี
917
นายธวัชชัย   นุชารัมย์
ห้วยราชพิทยาคม
918
ด.ช.ธวัชพงศ์   สุกใส
บุญวัฒนา
919
ด.ญ.ธวัลกร   สวัสดิกิจจานนท์
บุรีรัมย์พิทยาคม
920
ด.ญ.ธวัลรัตน์   สงดี
ภูเขียว
921
ด.ช.ธัชกร   อุมาธรณ์
สาธิตม.ราชภัฎ นม.
922
ด.ช.ธัชกร   มณีวิจิตร
สุรวิทยาคาร
923
นายธัชชัย   เที่ยงตรง
บุญวัฒนา
924
น.ส.ธัญชนก   จันทรรวงทอง
สุรวิวัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
925
ด.ญ.ธัญชนก   แก้วสระศรี
สุรนารีวิทยา
926
ด.ญ.ธัญชนก   ชวนโพธิ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
927
ด.ญ.ธัญชนก   สุขขุนทด
พงษ์ศิริวิทยา
928
ด.ญ.ธัญชนก   หิรัญอร
ชัยภูมิภักดีชุมพล
929
ด.ญ.ธัญชนก   ประยงค์เพชร
ภูเขียว
930
น.ส.ธัญชนก   ชูธนกร
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
931
ด.ญ.ธัญญ์ชยา   เลิศโสภาพันธ์
สุรนารีวิทยา
932
ด.ญ.ธัญญพัฒน์   นิมิตรัตน์
สุรวิทยาคาร
933
ด.ญ.ธัญญภรณ์   เคนโยธา
สิรินธร
934
ด.ญ.ธัญญรัตน์   ธิมะดี
พงษ์ศิริวิทยา
935
น.ส.ธัญญลักษณ์   อุตสาหะ
พิมายวิทยา
936
ด.ญ.ธัญญลักษณ์   กิจพนาพร
พงษ์ศิริวิทยา
937
ด.ญ.ธัญญ์วรัตน์   ธรรมนิยม
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
938
ด.ญ.ธัญญารัตน์   ช่างเชื่อง
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
939
น.ส.ธัญณิชา   กลิ่นฟุ้ง
สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
940
ด.ช.ธัญเทพ   รุจิราภา
ราชสีมาวิทยาลัย
941
น.ส.ธัญธร   สะอาดเอี่ยม
ราชสีมาวิทยาลัย
942
ด.ญ.ธัญธิษา   สันติวีระพันธ์
พงษ์ศิริวิทยา
943
น.ส.ธัญพร   บุญญาภิชาติกาล
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
944
ด.ญ.ธัญพิชชา   ตั้งมั่น
สุรนารีวิทยา
945
ด.ญ.ธัญภัค   คนสูงเนิน
กระสังพิทยาคม
946
ด.ญ.ธัญยฉัตร์   อนันต์ชีวรดี
มารีย์วิทยา
947
ด.ญ.ธัญลักษณ์   วงษ์ทอง
สุรวิทยาคาร
948
ด.ญ.ธัญลักษณ์   มั่งคั่งรุ่งโรจน์
ชัยภูมิภักดีชุมพล
949
น.ส.ธัญลักษณ์   ล้อประโคน
ประโคนชัยพิทยาคม
950
ด.ญ.ธัญสุดา   บรรเทิงใจ
บุรีรัมย์พิทยาคม
951
ด.ญ.ธันญ์ชนก   นาสมพงษ์
ชัยภูมิภักดีชุมพล
952
ด.ญ.ธันฐภัทร์   ตั้งเติมทรัพย์
ปากช่อง
953
ด.ญ.ธันยชนก   บุญดี
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
954
ด.ญ.ธันย์ชนก   กรแก้ว
พงษ์ศิริวิทยา
955
ด.ญ.ธันยธรณ์   มณีอ่อน
สุรวิทยาคาร
956
ด.ญ.ธันยนันท์   จีนเป็นวงศ์
นางรอง
957
ด.ญ.ธันยพร   บรรเทาพิศ
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
958
น.ส.ธันยพร   ลาภโชค
บ้านเป้าวิทยา
959
ด.ญ.ธันย์ภัคนันท์   ลองจำนงค์
ชัยภูมิภักดีชุมพล
960
ด.ญ.ธันยมัย   อุไร
สิรินธร
961
นายธันย์ยวัฒน์   โสสนุ้ย
ประสาทวิทยาคาร
962
ด.ช.ธันวา   ศรีขจร
ภักดีชุมพลวิทยา
963
ด.ช.ธัมภพ   ครองไตรภพ
ราชสีมาวิทยาลัย
964
นายธาดา   เกษรบุญนาค
ราชสีมาวิทยาลัย
965
ด.ช.ธาดากร   เปียไธสง
สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา
966
ด.ช.ธาดาธร   ลาภประสงค์
ภูเขียว
967
ด.ญ.ธาราทิพย์   จันทร์สด
สิรินธร
968
นายธาราเทพ   บุญญา
ปากช่อง
969
น.ส.ธารารินทร์   กงเพ็ชร
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
970
น.ส.ธาราศิลป์   โสติยา
ประสาทวิทยาคาร
971
ด.ญ.ธิดา   ศรีเศวต
สิรินธร
972
ด.ญ.ธิดาภรณ์   สายบุญจันทร์
ภูเขียว
973
น.ส.ธิดารัตน์   เรียบร้อย
พิมายวิทยา
974
ด.ญ.ธิดารัตน์   เท้าเฮ้า
ภักดีชุมพลวิทยา
975
ด.ญ.ธิดารัตน์   เป็นสุข
สิรินธร
976
ด.ญ.ธิดาวรรณ   ครุฑรักษา
ภูเขียว
977
ด.ญ.ธิติมา   ประคำมินทร์
พงษ์ศิริวิทยา
978
ด.ช.ธิติเศรษฐ์   รัตนศศิวิมล
บุรีรัมย์พิทยาคม
979
ด.ญ.ธิมาวดี   มาตแก้ว
ภูเขียว
980
นายธิรวัฒน์   นิวัฒน์บรรหาร
สุรวิทยาคาร
981
นายธีเดชรัตน์   คล้ายคลึง
สุรวิวัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
982
ด.ช.ธีพิชญ์   คูณขุนทด
สุรธรรมพิทักษ์
983
ด.ช.ธีรกานต์   พิมพ์สาร
สุรวิทยาคาร
984
นายธีรโชติ   พัดเพียเมือง
บุรีรัมย์พิทยาคม
985
ด.ช.ธีรดนย์   ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
ราชสีมาวิทยาลัย
986
ด.ช.ธีรเดช   สัจจเทพ
สุรวิวัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
987
ด.ช.ธีรติ   ฟูแสง
ราชสีมาวิทยาลัย
988
ด.ญ.ธีร์เตนิตา   วงศ์เสถียรชัย
มารีย์วิทยา
989
ด.ช.ธีรทัต   ชนะภักดิ์
ราชสีมาวิทยาลัย
990
ด.ช.ธีร์ธวัช   แทนจะโปะ
บุญวัฒนา
991
ด.ช.ธีร์ธวัช   ใจมั่น
ราชสีมาวิทยาลัย
992
ด.ช.ธีร์ปกรณ์   เหลืองพัฒนผดุง
สิรินธร
993
นายธีรพงษ์   ธีรศาสตร์
ราชสีมาวิทยาลัย
994
นายธีรภพ   แชจอหอ
บุญวัฒนา
995
นายธีรภัทร   อาจศึก
พิมายวิทยา
996
ด.ช.ธีรภัทร   นาบุญ
ราชสีมาวิทยาลัย
997
นายธีรภัทร   วิจิตรศักดิ์
นางรอง
998
นายธีรภัทร   พลวัน
ราชสีมาวิทยาลัย
999
นายธีรภัทร   สอนสุภาพ
บุรีรัมย์พิทยาคม
1000
นายธีรภัทร   มีทอง
โรงเรียนพุทไธสง
1001
ด.ช.ธีรภัทร์   ดวงดาว
รัตนบุรี
1002
ด.ช.ธีร์ภัทร   จินตนามณีรัตน์
มารีย์วิทยา