Rose
  คำแนะนำการเข้าระบบ...
  • ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อแก้ไขข้อมูล ส่งหลักฐานการชำระค่าสมัคร ตรวจสอบคะแนนและพิมพ์เกียรติบัตร
  • ชื่อผู้ใช้ คือ เลขประชาชนของผู้สมัครที่ลงทะเบียนในระบบ
  • รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด ของผู้สมัครที่ลงทะเบียนในระบบ
Copyright © 2021 nai-pop, all rights reserved
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
krupop@rajsima.ac.th