ระบบสมัครสอบคัดเลือกโอลิมปิก สอวน. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์::สอวน.
โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน
ประจำปีการศึกษา 2562
ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 31 ก.ค. 2562


คุณกำลังสมัครสอบศูนย์สอบจังหวัด บุรีรัมย์
หากไม่ต้องการสมัครศูนย์สอบนี้ ให้กลับไปหน้าหลักเพื่อคลิกเลือกสมัครศูนย์สอบที่ต้องการ...

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง...
เลขประจำตัวประชาชน (กรอกตัวเลขติดกัน 13 หลัก) :
          *กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อความสะดวกในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของท่านในภายหลัง
          *เลขประจำตัวประชาชนจะไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง
          *ข้อมูลหมายเลขประชาชนของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับไม่ถูกเปิดเผย
คำนำหน้า : 
ชื่อ : 
นามสกุล : 
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด : / /
*กรุณากรอกข้อมูลตามจริงเพื่อความสะดวกในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของท่านในภายหลัง
กำลังศึกษาชั้น :
โรงเรียน : 
อำเภอ : จังหวัด :
    โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ :
หมายเหตุ : หากนักเรียนสอบได้ ผู้ปกครองยินดีให้นักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมช่วงเดือนตุลาคม 2562